Siirry suoraan sisältöön

Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala: Monimuotototeutus

Tunnus: YSB2020SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
YZZZ0Z-1037
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10 5 5 5 5 2.5 2.5 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ1Z-1037
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15 5 5 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YSPP0Z-1001
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki )

15 15 5 10 5 5 5
YZZP0110 Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5 5 5 5
YZZP0120 Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5 5 5 2.5 2.5
YS00BA41 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5 5 5 2.5 2.5
YSZY1Z-1122
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30 3 17 10 3 7 10 10 1.5 1.5 7 5 5 10
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 3 17 10 3 7 10 10 1.5 1.5 7 5 5 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YZZT1Z-1024
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20 10 10 5 5 5 5 5 2.5 2.5 5 2.5 2.5
YSZY0210 Professional Ethics 5 5 5 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5 5 5 2.5 2.5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 2.5 2.5
YSJZV100 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.3 1.3 2.5
YSZY0930 Monikulttuurinen asiakastyö 5 5 5 2.5 2.5
YSZZV320 Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5 5 5 2.5 2.5
YSZZV700 Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 5 5 5
YZZT1Z-1039
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21)

0 - 21 8 13 8 8 5 4 4 8 2.5 2.5
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Yhteensä 90 30.5 44.5 35 10 20.5 29.5 15 20 15 10 10.3 10.3 29.5 7.5 7.5 20 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Monikulttuurinen asiakastyö
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Luokittelemattomat
Yritystoimintaa kehittävät opinnot

YAMK: Projektijohtaminen 2020-2023

Henkilöstön johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa ja kehittää henkilöstön osaamista.
- osaa toimia esimiehenä työyhteisössä.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Liiketoiminnan kehittämis- ja johtamisosaaminen

Opiskelija
- käyttää uusia innovatiivisia toimintatapoja strategisen johtamisen osa-alueella
- kehittää organisaation yhteistyösuhteita vastuullisella ja innovatiivisella tavalla
- toimii taitavasti verkostoissa erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa
- kehittää organisaation ja verkoston kilpailukykyä.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Projektijohtamisen asiantuntijuus

Opiskelija
- vahvistaa osallistujien kokonaistietämystä projekti­toiminnasta
- antaa uusimman tiedon projektinhallintaan ja projektitoiminnan johtamiseen mukaan lukien projektinhallinnan ketterät menetelmät
- antaa osaamisen projektijohtamisen mene­telmiin, työkaluihin ja ratkaisuihin organisaation tarpeisiin soveltaen
- lisää ymmärrystä projektitoiminnasta kansainvälisessä ympäristössä
- antaa selkeän käsityksen projektien tulok­sellisuuteen vaikuttavista tekijöistä
- mahdollistaa verkostoitumisen kautta hyvien käytäntöjen oivaltamisen yli toimialarajojen.

Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- ennakoi ja analysoi kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä löytää niistä uusia lähestymistapoja.
- hallitsee organisaationsa tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen verkostomaisessa toimintaympäristössä yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Talousosaaminen

Opiskelija
- ymmärtää strategian ja talouden väliset kytkennät ja osaa johtaa organisaatiota taloudelliset näkökulmat huomioiden.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Monikulttuurinen asiakastyö
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ0Z-1037
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1037
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YSPP0Z-1001
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki)

15
YZZP0110 Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
YZZP0120 Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
YS00BA41 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
YSZY1Z-1122
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YZZT1Z-1024
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YSZY0210 Professional Ethics 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YSJZV100 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
YSZY0930 Monikulttuurinen asiakastyö 5
YSZZV320 Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5
YSZZV700 Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YZZT1Z-1039
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
0 - 21
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5