Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen digiajassaLaajuus (5 op)

Tunnus: YHLH200

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sami Kalliomaa

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla tutkit ja kirjoitat johtamisesta yhteisöllisesti.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen
Osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.

Eettisyys
Toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.

Kestävä kehitys
Osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.

Ennakoiva kehittäminen
Tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
Osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Kirjoitat artikkelin vaiheittain itsenäisesti ja yhteistyössä noudattaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.
Tuotat uutta johtamisen ennakointitietoa kestävän kehityksen näkökulmasta sekä esität käytännön suosituksia.
Tutustut tutkimusperustaisen ongelmaratkaisupedagogiikan avulla tutkimustyön tekemiseen ja akateemiseen kirjoittamiseen.

Sisältö

Arvioinnin kohteet johtamisen artikkelissa:
• Aiheeseen soveltuvien lähteiden määrä ja laatu
• Keskeisten käsitteiden määrittely/analysointi
• Relevantin tietoperustan esittäminen
• Tutkimustyön toteuttaminen
• Tulokset ja pohdinta
• Yleinen akateeminen kirjoittaminen
• Artikkelin esittäminen – tiedon yhteisöllinen jakaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Tunnistat ja määrittelet keskeisiä käsitteitä. Tiivistät aihealueen/ilmiön olennaista teoriaa, jonka yhteys tutkimustehtävään on osin puutteellinen. Käytät sopivaa menetelmää, joka on kuvattu. Et esitä analysointia. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on merkittäviä puutteita. Osoitat osaamistasi esittäen keskeiset tulokset luettelomaisesti ja referoiden. Tulosten yhteys tutkimustehtävään jää vaillinaiseksi, ja esität niissä lähinnä havaintoja ja löydöksiä. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti. Esität havainnollisesti osaamisesi, mutta johdonmukaisuudessa ja/tai asiantuntijuudessa on puutteita.

Tyydyttävä 2
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Luokittelet keskeisiä käsitteitä. Koostat tietoperustan lähteistä, jotka tukevat aihetta ja ilmiötä. Teoreettinen tieto ei keskustele lähteiden välillä. Käytät sopivaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat suuntaa antavia tuloksia. Analysoinnissa tai hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on puutteita. Osoitat osaamisesi osin havainnollistaen tuloksia, joissa on tunnistettavissa yhteys teoreettisiin lähtökohtiin ja aiempaan tutkimukseen. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Esität havainnollisen esityksen kuulijoille, jossa osoitat asiantuntijuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat hankkia ja arvioida lähdeaineistoa useista alkuperäisistä ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleista ja akateemisista kirjoista. Erottelet keskeiset käsitteet suhteessa toisiinsa. Kirjoitat relevantin tietoperustan, joka on rajattu aiheen ja käsiteltävän ilmiön kannalta. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat ja käytät soveltuvaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat melko luotettavia tuloksia. Esität analyysin sääntöineen ja/tai perusteluineen. Havainnollistat tuloksia menetelmään soveltuvalla tavalla. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen tutkimustehtävän tavoitteita ja soveltaen sen keskeisiä tuloksia. Tulosten ja teorian välillä on yhteys, joka on osoitettu. Tuotat uutta kestävän kehityksen tietoa valitulle kohderyhmälle. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta. Kohdistat johdonmukaisen, perustellun ja havainnollisen esityksen kuulijoille. Osoitat vakuuttavaa asiantuntijuutta.

Kiitettävä 4
Osaat hankkia ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa useista monipuolisista, ajankohtaisista, luotettavista, merkityksellisistä ja alkuperäisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista sekä muista laadukkaista teoksista. Analysoit ja vertailet keskeisiä käsitteitä sekä teet niistä yhteenvedon. Kirjoitat aihealueen olennaisen ja rajatun tieteellisen tietoperustan, jossa osoitat kykyä seurata, eritellä ja analysoida aiheen/ilmiön tutkimustietoa. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen hyödyntäen myös kansainvälistä menetelmäkirjallisuutta. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia. Esität raportissa synteesiä tuloksista ja pohdit niiden sovellettavuutta. Tuotat uutta sovellettavaa kestävän kehityksen tietoa organisaatiolle, ja osoitat sen merkityksellisyyden. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Kohdistat kiinnostavan ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osoitat laajalla, kriittisesti arvioidulla ja laadukkaalla lähdevalinnallasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Arvioit ilmiön keskeisiä käsitteitä kriittisesti ja esität ne havainnollisesti. Osoitat tietoperustassa kriittistä kykyä seurata ja tulkita kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen. Havainnollistat tuloksia osuvasti menetelmäperinteen mukaisesti. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden, arvioiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia sekä käytännön toimenpide-ehdotuksia. Esität raportissa uusia näkökulmia ja/tai oivalluksia. Tarkastelet kriittisesti argumentoiden keskeisiä tuloksia suhteessa teoriaan ja aiempaan tietoon. Tuotat ja sovellat uutta kestävän kehityksen tietoa, uudistat toimintatapoja ja pohdit kokonaisvaltaisesti tulosten yhteiskunnallista merkitystä. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa. Kohdistat kiinnostavan, uusia näkökulmia ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 24.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
Ryhmät
 • YHO23S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla tutkit ja kirjoitat johtamisesta yhteisöllisesti.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen
Osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.

Eettisyys
Toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.

Kestävä kehitys
Osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.

Ennakoiva kehittäminen
Tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
Osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Kirjoitat artikkelin vaiheittain itsenäisesti ja yhteistyössä noudattaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.
Tuotat uutta johtamisen ennakointitietoa kestävän kehityksen näkökulmasta sekä esität käytännön suosituksia.
Tutustut tutkimusperustaisen ongelmaratkaisupedagogiikan avulla tutkimustyön tekemiseen ja akateemiseen kirjoittamiseen.

Sisältö

Arvioinnin kohteet johtamisen artikkelissa:
• Aiheeseen soveltuvien lähteiden määrä ja laatu
• Keskeisten käsitteiden määrittely/analysointi
• Relevantin tietoperustan esittäminen
• Tutkimustyön toteuttaminen
• Tulokset ja pohdinta
• Yleinen akateeminen kirjoittaminen
• Artikkelin esittäminen – tiedon yhteisöllinen jakaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ensisijaisia lähteitä ovat tutkimusjulkaisut ja ns. alkuperäislähteet, joissa esitetään uutta ja ajankohtaista tietoa sekä organisaation dokumentit:
• tieteelliset/akateemiset aikakauslehdissä julkaistut tutkimusartikkelit sekä konferenssipaperit (peer review)
• aikaisempaa tutkimusta esittelevät ja kommentoivat, tieteellisissä lehdissä julkaistavat katsausartikkelit (review articles)
• akateemiset kirjat, esimerkiksi monografiat ja artikkelikokoelmat sekä oppikirjat
• väitöskirjat ja tutkimusraportit
• ammattilehtien laadukkaat tutkimukseen perustuvat artikkelit

Opetusmenetelmät

Johtaminen Digiajassa on verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä. Sieltä löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Opetusmenetelmä on tutkimusperustainen oppiminen (RBL).

Osallistut erilaisiin webinaareihin. Webinaareissa reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisesti vertaisopiskeljoidesi kanssa. Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja tuotat sekä sovellat oppimaasi tietoa tutkimuksellisen artikkelin yhteisölliseen oppimistehtävään.

Ohjaus
Saat ohjausta Moodle-oppimisympäristössä (mm. kysymys- ja vastauspalsta) sekä webinaareissa. Ohjausta saat myös vertaisopiskelijoiltasi.

Palaute
Saat sekä laadullista että määrällistä arviointia ja palautetta Ajankohtainen artikkeli-oppimistehtävästäsi.
Annat palautetta opintojaksosta (puoliväli- ja loppupalaute toteutuksesta).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijatutoriaalisi ja koko opiskeluryhmä muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä akateemista tutkimuskirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseesi ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi 5 opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Orientaatio opintojaksoon 3 h
Oppimateriaaliin perehtyminen 55 h
Oppimistehtävien tekeminen 66 h
Verkkoluennot ja webinaarit 8 h
Itsearviointi ja palautteen antaminen 3 h

Sisällön jaksotus

Orientaatio 0,5 op
Teoriosa 2 op
Empiirinen osio 2 op
Esitys 0,5 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Tunnistat ja määrittelet keskeisiä käsitteitä. Tiivistät aihealueen/ilmiön olennaista teoriaa, jonka yhteys tutkimustehtävään on osin puutteellinen. Käytät sopivaa menetelmää, joka on kuvattu. Et esitä analysointia. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on merkittäviä puutteita. Osoitat osaamistasi esittäen keskeiset tulokset luettelomaisesti ja referoiden. Tulosten yhteys tutkimustehtävään jää vaillinaiseksi, ja esität niissä lähinnä havaintoja ja löydöksiä. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti. Esität havainnollisesti osaamisesi, mutta johdonmukaisuudessa ja/tai asiantuntijuudessa on puutteita.

Tyydyttävä 2
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Luokittelet keskeisiä käsitteitä. Koostat tietoperustan lähteistä, jotka tukevat aihetta ja ilmiötä. Teoreettinen tieto ei keskustele lähteiden välillä. Käytät sopivaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat suuntaa antavia tuloksia. Analysoinnissa tai hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on puutteita. Osoitat osaamisesi osin havainnollistaen tuloksia, joissa on tunnistettavissa yhteys teoreettisiin lähtökohtiin ja aiempaan tutkimukseen. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Esität havainnollisen esityksen kuulijoille, jossa osoitat asiantuntijuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hankkia ja arvioida lähdeaineistoa useista alkuperäisistä ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleista ja akateemisista kirjoista. Erottelet keskeiset käsitteet suhteessa toisiinsa. Kirjoitat relevantin tietoperustan, joka on rajattu aiheen ja käsiteltävän ilmiön kannalta. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat ja käytät soveltuvaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat melko luotettavia tuloksia. Esität analyysin sääntöineen ja/tai perusteluineen. Havainnollistat tuloksia menetelmään soveltuvalla tavalla. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen tutkimustehtävän tavoitteita ja soveltaen sen keskeisiä tuloksia. Tulosten ja teorian välillä on yhteys, joka on osoitettu. Tuotat uutta kestävän kehityksen tietoa valitulle kohderyhmälle. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta. Kohdistat johdonmukaisen, perustellun ja havainnollisen esityksen kuulijoille. Osoitat vakuuttavaa asiantuntijuutta.

Kiitettävä 4
Osaat hankkia ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa useista monipuolisista, ajankohtaisista, luotettavista, merkityksellisistä ja alkuperäisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista sekä muista laadukkaista teoksista. Analysoit ja vertailet keskeisiä käsitteitä sekä teet niistä yhteenvedon. Kirjoitat aihealueen olennaisen ja rajatun tieteellisen tietoperustan, jossa osoitat kykyä seurata, eritellä ja analysoida aiheen/ilmiön tutkimustietoa. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen hyödyntäen myös kansainvälistä menetelmäkirjallisuutta. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia. Esität raportissa synteesiä tuloksista ja pohdit niiden sovellettavuutta. Tuotat uutta sovellettavaa kestävän kehityksen tietoa organisaatiolle, ja osoitat sen merkityksellisyyden. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Kohdistat kiinnostavan ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osoitat laajalla, kriittisesti arvioidulla ja laadukkaalla lähdevalinnallasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Arvioit ilmiön keskeisiä käsitteitä kriittisesti ja esität ne havainnollisesti. Osoitat tietoperustassa kriittistä kykyä seurata ja tulkita kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen. Havainnollistat tuloksia osuvasti menetelmäperinteen mukaisesti. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden, arvioiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia sekä käytännön toimenpide-ehdotuksia. Esität raportissa uusia näkökulmia ja/tai oivalluksia. Tarkastelet kriittisesti argumentoiden keskeisiä tuloksia suhteessa teoriaan ja aiempaan tietoon. Tuotat ja sovellat uutta kestävän kehityksen tietoa, uudistat toimintatapoja ja pohdit kokonaisvaltaisesti tulosten yhteiskunnallista merkitystä. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa. Kohdistat kiinnostavan, uusia näkökulmia ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
Ryhmät
 • YMJ22S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla tutkit ja kirjoitat johtamisesta yhteisöllisesti.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen
Osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.

Eettisyys
Toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.

Kestävä kehitys
Osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.

Ennakoiva kehittäminen
Tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
Osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Kirjoitat artikkelin vaiheittain itsenäisesti ja yhteistyössä noudattaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.
Tuotat uutta johtamisen ennakointitietoa kestävän kehityksen näkökulmasta sekä esität käytännön suosituksia.
Tutustut tutkimusperustaisen ongelmaratkaisupedagogiikan avulla tutkimustyön tekemiseen ja akateemiseen kirjoittamiseen.

Sisältö

Arvioinnin kohteet johtamisen artikkelissa:
• Aiheeseen soveltuvien lähteiden määrä ja laatu
• Keskeisten käsitteiden määrittely/analysointi
• Relevantin tietoperustan esittäminen
• Tutkimustyön toteuttaminen
• Tulokset ja pohdinta
• Yleinen akateeminen kirjoittaminen
• Artikkelin esittäminen – tiedon yhteisöllinen jakaminen

Aika ja paikka

Webinaarit. Lisäksi ryhmäkohtaiset webinaarit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tutkimusartikkelit, tietokirjallisuus

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu, ongelmaperusteinen oppiminen, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Artikkelin yhteiskirjoittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Tunnistat ja määrittelet keskeisiä käsitteitä. Tiivistät aihealueen/ilmiön olennaista teoriaa, jonka yhteys tutkimustehtävään on osin puutteellinen. Käytät sopivaa menetelmää, joka on kuvattu. Et esitä analysointia. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on merkittäviä puutteita. Osoitat osaamistasi esittäen keskeiset tulokset luettelomaisesti ja referoiden. Tulosten yhteys tutkimustehtävään jää vaillinaiseksi, ja esität niissä lähinnä havaintoja ja löydöksiä. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti. Esität havainnollisesti osaamisesi, mutta johdonmukaisuudessa ja/tai asiantuntijuudessa on puutteita.

Tyydyttävä 2
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Luokittelet keskeisiä käsitteitä. Koostat tietoperustan lähteistä, jotka tukevat aihetta ja ilmiötä. Teoreettinen tieto ei keskustele lähteiden välillä. Käytät sopivaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat suuntaa antavia tuloksia. Analysoinnissa tai hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on puutteita. Osoitat osaamisesi osin havainnollistaen tuloksia, joissa on tunnistettavissa yhteys teoreettisiin lähtökohtiin ja aiempaan tutkimukseen. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Esität havainnollisen esityksen kuulijoille, jossa osoitat asiantuntijuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hankkia ja arvioida lähdeaineistoa useista alkuperäisistä ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleista ja akateemisista kirjoista. Erottelet keskeiset käsitteet suhteessa toisiinsa. Kirjoitat relevantin tietoperustan, joka on rajattu aiheen ja käsiteltävän ilmiön kannalta. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat ja käytät soveltuvaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat melko luotettavia tuloksia. Esität analyysin sääntöineen ja/tai perusteluineen. Havainnollistat tuloksia menetelmään soveltuvalla tavalla. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen tutkimustehtävän tavoitteita ja soveltaen sen keskeisiä tuloksia. Tulosten ja teorian välillä on yhteys, joka on osoitettu. Tuotat uutta kestävän kehityksen tietoa valitulle kohderyhmälle. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta. Kohdistat johdonmukaisen, perustellun ja havainnollisen esityksen kuulijoille. Osoitat vakuuttavaa asiantuntijuutta.

Kiitettävä 4
Osaat hankkia ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa useista monipuolisista, ajankohtaisista, luotettavista, merkityksellisistä ja alkuperäisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista sekä muista laadukkaista teoksista. Analysoit ja vertailet keskeisiä käsitteitä sekä teet niistä yhteenvedon. Kirjoitat aihealueen olennaisen ja rajatun tieteellisen tietoperustan, jossa osoitat kykyä seurata, eritellä ja analysoida aiheen/ilmiön tutkimustietoa. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen hyödyntäen myös kansainvälistä menetelmäkirjallisuutta. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia. Esität raportissa synteesiä tuloksista ja pohdit niiden sovellettavuutta. Tuotat uutta sovellettavaa kestävän kehityksen tietoa organisaatiolle, ja osoitat sen merkityksellisyyden. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Kohdistat kiinnostavan ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osoitat laajalla, kriittisesti arvioidulla ja laadukkaalla lähdevalinnallasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Arvioit ilmiön keskeisiä käsitteitä kriittisesti ja esität ne havainnollisesti. Osoitat tietoperustassa kriittistä kykyä seurata ja tulkita kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen. Havainnollistat tuloksia osuvasti menetelmäperinteen mukaisesti. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden, arvioiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia sekä käytännön toimenpide-ehdotuksia. Esität raportissa uusia näkökulmia ja/tai oivalluksia. Tarkastelet kriittisesti argumentoiden keskeisiä tuloksia suhteessa teoriaan ja aiempaan tietoon. Tuotat ja sovellat uutta kestävän kehityksen tietoa, uudistat toimintatapoja ja pohdit kokonaisvaltaisesti tulosten yhteiskunnallista merkitystä. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa. Kohdistat kiinnostavan, uusia näkökulmia ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
Ryhmät
 • YMJ22S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • ZJAYHO22S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut, Organisaation ja talouden johtaminen
 • YHO22S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla tutkit ja kirjoitat johtamisesta yhteisöllisesti.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen
Osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.

Eettisyys
Toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.

Kestävä kehitys
Osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.

Ennakoiva kehittäminen
Tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
Osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Kirjoitat artikkelin vaiheittain itsenäisesti ja yhteistyössä noudattaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.
Tuotat uutta johtamisen ennakointitietoa kestävän kehityksen näkökulmasta sekä esität käytännön suosituksia.
Tutustut tutkimusperustaisen ongelmaratkaisupedagogiikan avulla tutkimustyön tekemiseen ja akateemiseen kirjoittamiseen.

Sisältö

Arvioinnin kohteet johtamisen artikkelissa:
• Aiheeseen soveltuvien lähteiden määrä ja laatu
• Keskeisten käsitteiden määrittely/analysointi
• Relevantin tietoperustan esittäminen
• Tutkimustyön toteuttaminen
• Tulokset ja pohdinta
• Yleinen akateeminen kirjoittaminen
• Artikkelin esittäminen – tiedon yhteisöllinen jakaminen

Aika ja paikka

Webinaarit. Lisäksi ryhmäkohtaiset webinaarit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tutkimusartikkelit, tietokirjallisuus

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu, ongelmaperusteinen oppiminen, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Artikkelin yhteiskirjoittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 (sisältyy max-määrään)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Tunnistat ja määrittelet keskeisiä käsitteitä. Tiivistät aihealueen/ilmiön olennaista teoriaa, jonka yhteys tutkimustehtävään on osin puutteellinen. Käytät sopivaa menetelmää, joka on kuvattu. Et esitä analysointia. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on merkittäviä puutteita. Osoitat osaamistasi esittäen keskeiset tulokset luettelomaisesti ja referoiden. Tulosten yhteys tutkimustehtävään jää vaillinaiseksi, ja esität niissä lähinnä havaintoja ja löydöksiä. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti. Esität havainnollisesti osaamisesi, mutta johdonmukaisuudessa ja/tai asiantuntijuudessa on puutteita.

Tyydyttävä 2
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Luokittelet keskeisiä käsitteitä. Koostat tietoperustan lähteistä, jotka tukevat aihetta ja ilmiötä. Teoreettinen tieto ei keskustele lähteiden välillä. Käytät sopivaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat suuntaa antavia tuloksia. Analysoinnissa tai hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on puutteita. Osoitat osaamisesi osin havainnollistaen tuloksia, joissa on tunnistettavissa yhteys teoreettisiin lähtökohtiin ja aiempaan tutkimukseen. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Esität havainnollisen esityksen kuulijoille, jossa osoitat asiantuntijuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hankkia ja arvioida lähdeaineistoa useista alkuperäisistä ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleista ja akateemisista kirjoista. Erottelet keskeiset käsitteet suhteessa toisiinsa. Kirjoitat relevantin tietoperustan, joka on rajattu aiheen ja käsiteltävän ilmiön kannalta. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat ja käytät soveltuvaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat melko luotettavia tuloksia. Esität analyysin sääntöineen ja/tai perusteluineen. Havainnollistat tuloksia menetelmään soveltuvalla tavalla. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen tutkimustehtävän tavoitteita ja soveltaen sen keskeisiä tuloksia. Tulosten ja teorian välillä on yhteys, joka on osoitettu. Tuotat uutta kestävän kehityksen tietoa valitulle kohderyhmälle. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta. Kohdistat johdonmukaisen, perustellun ja havainnollisen esityksen kuulijoille. Osoitat vakuuttavaa asiantuntijuutta.

Kiitettävä 4
Osaat hankkia ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa useista monipuolisista, ajankohtaisista, luotettavista, merkityksellisistä ja alkuperäisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista sekä muista laadukkaista teoksista. Analysoit ja vertailet keskeisiä käsitteitä sekä teet niistä yhteenvedon. Kirjoitat aihealueen olennaisen ja rajatun tieteellisen tietoperustan, jossa osoitat kykyä seurata, eritellä ja analysoida aiheen/ilmiön tutkimustietoa. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen hyödyntäen myös kansainvälistä menetelmäkirjallisuutta. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia. Esität raportissa synteesiä tuloksista ja pohdit niiden sovellettavuutta. Tuotat uutta sovellettavaa kestävän kehityksen tietoa organisaatiolle, ja osoitat sen merkityksellisyyden. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Kohdistat kiinnostavan ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osoitat laajalla, kriittisesti arvioidulla ja laadukkaalla lähdevalinnallasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Arvioit ilmiön keskeisiä käsitteitä kriittisesti ja esität ne havainnollisesti. Osoitat tietoperustassa kriittistä kykyä seurata ja tulkita kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen. Havainnollistat tuloksia osuvasti menetelmäperinteen mukaisesti. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden, arvioiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia sekä käytännön toimenpide-ehdotuksia. Esität raportissa uusia näkökulmia ja/tai oivalluksia. Tarkastelet kriittisesti argumentoiden keskeisiä tuloksia suhteessa teoriaan ja aiempaan tietoon. Tuotat ja sovellat uutta kestävän kehityksen tietoa, uudistat toimintatapoja ja pohdit kokonaisvaltaisesti tulosten yhteiskunnallista merkitystä. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa. Kohdistat kiinnostavan, uusia näkökulmia ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
Ryhmät
 • YHO21S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YMJ21S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla tutkit ja kirjoitat johtamisesta yhteisöllisesti.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen
Osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.

Eettisyys
Toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.

Kestävä kehitys
Osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.

Ennakoiva kehittäminen
Tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
Osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Kirjoitat artikkelin vaiheittain itsenäisesti ja yhteistyössä noudattaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.
Tuotat uutta johtamisen ennakointitietoa kestävän kehityksen näkökulmasta sekä esität käytännön suosituksia.
Tutustut tutkimusperustaisen ongelmaratkaisupedagogiikan avulla tutkimustyön tekemiseen ja akateemiseen kirjoittamiseen.

Sisältö

Arvioinnin kohteet johtamisen artikkelissa:
• Aiheeseen soveltuvien lähteiden määrä ja laatu
• Keskeisten käsitteiden määrittely/analysointi
• Relevantin tietoperustan esittäminen
• Tutkimustyön toteuttaminen
• Tulokset ja pohdinta
• Yleinen akateeminen kirjoittaminen
• Artikkelin esittäminen – tiedon yhteisöllinen jakaminen

Aika ja paikka

Webinaarit. Lisäksi ryhmäkohtaiset webinaarit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tutkimusartikkelit, tietokirjallisuus

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu, ongelmaperusteinen oppiminen, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Artikkelin yhteiskirjoittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Tunnistat ja määrittelet keskeisiä käsitteitä. Tiivistät aihealueen/ilmiön olennaista teoriaa, jonka yhteys tutkimustehtävään on osin puutteellinen. Käytät sopivaa menetelmää, joka on kuvattu. Et esitä analysointia. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on merkittäviä puutteita. Osoitat osaamistasi esittäen keskeiset tulokset luettelomaisesti ja referoiden. Tulosten yhteys tutkimustehtävään jää vaillinaiseksi, ja esität niissä lähinnä havaintoja ja löydöksiä. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti. Esität havainnollisesti osaamisesi, mutta johdonmukaisuudessa ja/tai asiantuntijuudessa on puutteita.

Tyydyttävä 2
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Luokittelet keskeisiä käsitteitä. Koostat tietoperustan lähteistä, jotka tukevat aihetta ja ilmiötä. Teoreettinen tieto ei keskustele lähteiden välillä. Käytät sopivaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat suuntaa antavia tuloksia. Analysoinnissa tai hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on puutteita. Osoitat osaamisesi osin havainnollistaen tuloksia, joissa on tunnistettavissa yhteys teoreettisiin lähtökohtiin ja aiempaan tutkimukseen. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Esität havainnollisen esityksen kuulijoille, jossa osoitat asiantuntijuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hankkia ja arvioida lähdeaineistoa useista alkuperäisistä ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleista ja akateemisista kirjoista. Erottelet keskeiset käsitteet suhteessa toisiinsa. Kirjoitat relevantin tietoperustan, joka on rajattu aiheen ja käsiteltävän ilmiön kannalta. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat ja käytät soveltuvaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat melko luotettavia tuloksia. Esität analyysin sääntöineen ja/tai perusteluineen. Havainnollistat tuloksia menetelmään soveltuvalla tavalla. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen tutkimustehtävän tavoitteita ja soveltaen sen keskeisiä tuloksia. Tulosten ja teorian välillä on yhteys, joka on osoitettu. Tuotat uutta kestävän kehityksen tietoa valitulle kohderyhmälle. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta. Kohdistat johdonmukaisen, perustellun ja havainnollisen esityksen kuulijoille. Osoitat vakuuttavaa asiantuntijuutta.

Kiitettävä 4
Osaat hankkia ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa useista monipuolisista, ajankohtaisista, luotettavista, merkityksellisistä ja alkuperäisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista sekä muista laadukkaista teoksista. Analysoit ja vertailet keskeisiä käsitteitä sekä teet niistä yhteenvedon. Kirjoitat aihealueen olennaisen ja rajatun tieteellisen tietoperustan, jossa osoitat kykyä seurata, eritellä ja analysoida aiheen/ilmiön tutkimustietoa. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen hyödyntäen myös kansainvälistä menetelmäkirjallisuutta. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia. Esität raportissa synteesiä tuloksista ja pohdit niiden sovellettavuutta. Tuotat uutta sovellettavaa kestävän kehityksen tietoa organisaatiolle, ja osoitat sen merkityksellisyyden. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Kohdistat kiinnostavan ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osoitat laajalla, kriittisesti arvioidulla ja laadukkaalla lähdevalinnallasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Arvioit ilmiön keskeisiä käsitteitä kriittisesti ja esität ne havainnollisesti. Osoitat tietoperustassa kriittistä kykyä seurata ja tulkita kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen. Havainnollistat tuloksia osuvasti menetelmäperinteen mukaisesti. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden, arvioiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia sekä käytännön toimenpide-ehdotuksia. Esität raportissa uusia näkökulmia ja/tai oivalluksia. Tarkastelet kriittisesti argumentoiden keskeisiä tuloksia suhteessa teoriaan ja aiempaan tietoon. Tuotat ja sovellat uutta kestävän kehityksen tietoa, uudistat toimintatapoja ja pohdit kokonaisvaltaisesti tulosten yhteiskunnallista merkitystä. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa. Kohdistat kiinnostavan, uusia näkökulmia ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 47

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
Ryhmät
 • YHO21S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • ZJA21SHY
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla tutkit ja kirjoitat johtamisesta yhteisöllisesti.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen
Osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.

Eettisyys
Toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.

Kestävä kehitys
Osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.

Ennakoiva kehittäminen
Tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
Osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Kirjoitat artikkelin vaiheittain itsenäisesti ja yhteistyössä noudattaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.
Tuotat uutta johtamisen ennakointitietoa kestävän kehityksen näkökulmasta sekä esität käytännön suosituksia.
Tutustut tutkimusperustaisen ongelmaratkaisupedagogiikan avulla tutkimustyön tekemiseen ja akateemiseen kirjoittamiseen.

Sisältö

Arvioinnin kohteet johtamisen artikkelissa:
• Aiheeseen soveltuvien lähteiden määrä ja laatu
• Keskeisten käsitteiden määrittely/analysointi
• Relevantin tietoperustan esittäminen
• Tutkimustyön toteuttaminen
• Tulokset ja pohdinta
• Yleinen akateeminen kirjoittaminen
• Artikkelin esittäminen – tiedon yhteisöllinen jakaminen

Aika ja paikka

Webinaarit. Lisäksi ryhmäkohtaiset webinaarit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tutkimusartikkelit, tietokirjallisuus

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu, ongelmaperusteinen oppiminen, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Artikkelin yhteiskirjoittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Tunnistat ja määrittelet keskeisiä käsitteitä. Tiivistät aihealueen/ilmiön olennaista teoriaa, jonka yhteys tutkimustehtävään on osin puutteellinen. Käytät sopivaa menetelmää, joka on kuvattu. Et esitä analysointia. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on merkittäviä puutteita. Osoitat osaamistasi esittäen keskeiset tulokset luettelomaisesti ja referoiden. Tulosten yhteys tutkimustehtävään jää vaillinaiseksi, ja esität niissä lähinnä havaintoja ja löydöksiä. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti. Esität havainnollisesti osaamisesi, mutta johdonmukaisuudessa ja/tai asiantuntijuudessa on puutteita.

Tyydyttävä 2
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Luokittelet keskeisiä käsitteitä. Koostat tietoperustan lähteistä, jotka tukevat aihetta ja ilmiötä. Teoreettinen tieto ei keskustele lähteiden välillä. Käytät sopivaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat suuntaa antavia tuloksia. Analysoinnissa tai hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamisessa on puutteita. Osoitat osaamisesi osin havainnollistaen tuloksia, joissa on tunnistettavissa yhteys teoreettisiin lähtökohtiin ja aiempaan tutkimukseen. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Esität havainnollisen esityksen kuulijoille, jossa osoitat asiantuntijuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hankkia ja arvioida lähdeaineistoa useista alkuperäisistä ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleista ja akateemisista kirjoista. Erottelet keskeiset käsitteet suhteessa toisiinsa. Kirjoitat relevantin tietoperustan, joka on rajattu aiheen ja käsiteltävän ilmiön kannalta. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat ja käytät soveltuvaa menetelmää. Valitset aineiston, jolla saat melko luotettavia tuloksia. Esität analyysin sääntöineen ja/tai perusteluineen. Havainnollistat tuloksia menetelmään soveltuvalla tavalla. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen tutkimustehtävän tavoitteita ja soveltaen sen keskeisiä tuloksia. Tulosten ja teorian välillä on yhteys, joka on osoitettu. Tuotat uutta kestävän kehityksen tietoa valitulle kohderyhmälle. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta. Kohdistat johdonmukaisen, perustellun ja havainnollisen esityksen kuulijoille. Osoitat vakuuttavaa asiantuntijuutta.

Kiitettävä 4
Osaat hankkia ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa useista monipuolisista, ajankohtaisista, luotettavista, merkityksellisistä ja alkuperäisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista sekä muista laadukkaista teoksista. Analysoit ja vertailet keskeisiä käsitteitä sekä teet niistä yhteenvedon. Kirjoitat aihealueen olennaisen ja rajatun tieteellisen tietoperustan, jossa osoitat kykyä seurata, eritellä ja analysoida aiheen/ilmiön tutkimustietoa. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen hyödyntäen myös kansainvälistä menetelmäkirjallisuutta. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia. Esität raportissa synteesiä tuloksista ja pohdit niiden sovellettavuutta. Tuotat uutta sovellettavaa kestävän kehityksen tietoa organisaatiolle, ja osoitat sen merkityksellisyyden. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Kohdistat kiinnostavan ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osoitat laajalla, kriittisesti arvioidulla ja laadukkaalla lähdevalinnallasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Arvioit ilmiön keskeisiä käsitteitä kriittisesti ja esität ne havainnollisesti. Osoitat tietoperustassa kriittistä kykyä seurata ja tulkita kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Toteutat tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Kuvaat, perustelet ja käytät tutkimustehtävään soveltuvaa menetelmää. Valitset luotettavan aineiston. Osoitat analysointitaitosi läpinäkyvästi ja perustellen. Havainnollistat tuloksia osuvasti menetelmäperinteen mukaisesti. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden, arvioiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia sekä käytännön toimenpide-ehdotuksia. Esität raportissa uusia näkökulmia ja/tai oivalluksia. Tarkastelet kriittisesti argumentoiden keskeisiä tuloksia suhteessa teoriaan ja aiempaan tietoon. Tuotat ja sovellat uutta kestävän kehityksen tietoa, uudistat toimintatapoja ja pohdit kokonaisvaltaisesti tulosten yhteiskunnallista merkitystä. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa. Kohdistat kiinnostavan, uusia näkökulmia ja asiantuntemusta sisältävän esityksen kuulijoille.