Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen: Monimuotototeutus

Tunnus: YMJ2023SS

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK), liikkeenjohto

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YMJ2023SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YMJ2023SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5 3 2 3 2 3 2
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YMJ2023SS-1003
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5 5 5 5
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5 5 5 5
YMRJ2110 Responsible Management 5 5 5 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5 5 5 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5 5 5 5
YHYYM220 Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5 5 5 5
YMJ2023SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YMJ2023SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5 5 5 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YMRVW200 Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia 5 5 5 5
YH00BJ86 Uudistumiskykyinen organisaatio 5 5 5 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YMJ2023SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YMJ2023SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 55 50 10 18 37 25 25 10 0 18 27 10 25 25 0 10 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen 2020-2023

Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen

Opiskelija
- hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
- osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmanratkaisutaitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
- hallitsee palveluliiketoiminnan strategisen johtamisen
- osaa johtaa organisaatioita vastuullisesti sekä tuloksellisesti kansainvälisessä ja digitaalisessa työelämässä
- toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Toimintaympäristön analyysi
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Responsible Management
Palvelumuotoilun johtaminen
Palveluverkoston kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Palvelujen markkinoinnin johtaminen
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Myynti ja myynnin johtaminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia
Uudistumiskykyinen organisaatio

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Palvelumuotoilun johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Myynti ja myynnin johtaminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Uudistumiskykyinen organisaatio
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Toimintaympäristön analyysi
Palvelumuotoilun johtaminen
Palveluverkoston kehittäminen
Palvelujen markkinoinnin johtaminen
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Myynti ja myynnin johtaminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia
Uudistumiskykyinen organisaatio
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Kehittyvä strategia
Toimintaympäristön analyysi
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Toimintaympäristön analyysi
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Toimintaympäristön analyysi
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Responsible Management
Palvelumuotoilun johtaminen
Palvelujen markkinoinnin johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Myynti ja myynnin johtaminen
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia
Uudistumiskykyinen organisaatio
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Toimintaympäristön analyysi
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Responsible Management
Palvelumuotoilun johtaminen
Palveluverkoston kehittäminen
Palvelujen markkinoinnin johtaminen
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Myynti ja myynnin johtaminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia
Uudistumiskykyinen organisaatio
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YMJ2023SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YMJ2023SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YMJ2023SS-1003
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5
YHYYM220 Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5
YMJ2023SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YMJ2023SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YMRVW200 Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia 5
YH00BJ86 Uudistumiskykyinen organisaatio 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YMJ2023SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YMJ2023SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15