Siirry suoraan sisältöön

Toimintaympäristön kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: AE00BC93

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit arvioimaan ja kehittämään oman oppilaitoksesi erityisen tuen suunnittelua, toteutusta ja koordinoitia. Syvennät valmiuksiasi työskennellä tavoittellisesti yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Opit ottamaan vastuuta erityisen tuen kehittämisestä ja erityisopettajan asiantuntijaroolista. Harjaannutat teoreettisesti perusteltua työs-kentelytapaa ja osallistut asiantuntijayhteisön keskusteluun asiantuntijakirjoituksellasi.

Opintojakson osaamiset
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusii-visen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat määrittää oman oppilaitoksesi ja oman työsi erityisen tuen kehittämisen tarpeita ja edistää erityisen tuen kehittämistä.

Sisältö

Toiminnallinen kehittämistehtävä (5op) oman ja työyhteisön erityisen tuen osaamisen kehittämisen välineenä: suunnitelma, toteuttaminen ja raportointi erityisopettajan asiantuntijakirjoituksena.

Esitietovaatimukset

Ennen tätä opintojaksoa on suositeltavaa suorittaa opintojaksot Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 1 ja Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 2.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
Osaat valita kehittämistehtävän aiheen yhteistyössä työyhteisösi kanssa ja laatia teoreettisesti perustellun kehittämisuunnitelman. Otat vastuuta oppilaitoksesi erityisen tuen kehittämisestä erityisopetuksen asiantuntijana.
Käytät tiedonhankinnassasi asianmukaisia lähdeaineistoja ja osallistut asiantuntijakeskusteluun tuottamalla asiantuntijakirjoituksen kehittämistyöstäsi.

Verkosto-osaaminen
Osaat toimia erityisopettajan vastuiden mukaisesti oppilaitoksen erityisen tuen kehittämistyössä. Tunnistat kehittämistyön kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja toimit rakentavassa yhteistyössä heidän kanssaan. Tuet oppimispiirisi jäsenten kehittämistyötä vertaisarvioijana ja -ohjaajana.

Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE23SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit arvioimaan ja kehittämään oman oppilaitoksesi erityisen tuen suunnittelua, toteutusta ja koordinoitia. Syvennät valmiuksiasi työskennellä tavoittellisesti yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Opit ottamaan vastuuta erityisen tuen kehittämisestä ja erityisopettajan asiantuntijaroolista. Harjaannutat teoreettisesti perusteltua työs-kentelytapaa ja osallistut asiantuntijayhteisön keskusteluun asiantuntijakirjoituksellasi.

Opintojakson osaamiset
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusii-visen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat määrittää oman oppilaitoksesi ja oman työsi erityisen tuen kehittämisen tarpeita ja edistää erityisen tuen kehittämistä.

Sisältö

Toiminnallinen kehittämistehtävä (5op) oman ja työyhteisön erityisen tuen osaamisen kehittämisen välineenä: suunnitelma, toteuttaminen ja raportointi erityisopettajan asiantuntijakirjoituksena.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valitset kehittämistyötä tukevaa kirjallisuutta ja hyödynnät sitä kehittämistyössäsi.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu tutkivaan oppimiseen, itsenäiseen projektityöskentelyyn ja vertaisoppimiseen.
Kartoitat omalla työpaikallasi yhdessä muiden toimijoiden kanssa erityisen tuen kehittämistarpeita, joista valitset yhden kehitettämistehtäväsi aiheeksi. Laadit kirjallisen suunnitelman kehittämisestä. Kehittämistyösi tueksi valitset erityispedagogista kirjallisuutta, jota hyödynnät kehittämistehtäväsuunnitelmassa.
Toteutat kehittämistehtävän ja esittelet tekemääsi työtä työyhteisössäsi.

Oppimispiiri on toimii kehittämistehtävän vertaisohjaajina ja -arvioijina, jolloin harjoittelette samalla konsultatiivista työotetta. Keräät kehittämistyöstä palautetta myös työyhteisöltäsi. Tekemästäsi kehittämisestä ja saamastasi palautteesta kirjoitat teoreettisesti perustellun asiantuntijakirjoituksen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämishanke toteutetaan työelämässä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen
Hankit tämän opintojakson osaamisen suunnittelemalla ja toteuttamalla omalla työpaikallasi toteutettavan erityisen tuen kehittämishankkeen, työskentelemällä yhdessä oppimispiirisi kanssa ja kirjoittamalla teoreettisesti perustellun kehittämistehtäväsuunnitelman ja kehittämistä kuvaavan asiantuntijakirjoituksen.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat suunnittelemalla ja toteuttamalla kehittämishankkeen, jonka kuvaat ja arvioit asiantuntijakirjoituksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät kehittämistyön suunnittelun toteutuksen ja arvioinnin sekä kirjoittamisen työllistävyyttä. Kehittämistehtävän ajankohdat määrittelet henkilökohtaisen osaamsesn kehittämissuunnitelmasi mukaisesti.

Suurin osa työskentelystä on itsenäistä suunnittelua, toimintaa ja kirjoittamista, jotka voit sovittaa omaan aikatauluusi. Opintojaksoon sisältyy myös oppimispiirityöskentelyä, oman työn esittelyä ja ohjauskeskustelu vastuukouluttajan kanssa, jolloin tekemisesi tulee sovittaa yhteisiin aikatauluihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi, työyhteisöltä saatu palaute ja oppimispiirin vertaisarviointi.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista.
Arviointipäätöksen tekee vastuukouluttajasi, kun kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät; kehittämistehtäväsuunnittelma, asiantuntijakirjoitus ja itsearviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
Osaat valita kehittämistehtävän aiheen yhteistyössä työyhteisösi kanssa ja laatia teoreettisesti perustellun kehittämisuunnitelman. Otat vastuuta oppilaitoksesi erityisen tuen kehittämisestä erityisopetuksen asiantuntijana.
Käytät tiedonhankinnassasi asianmukaisia lähdeaineistoja ja osallistut asiantuntijakeskusteluun tuottamalla asiantuntijakirjoituksen kehittämistyöstäsi.

Verkosto-osaaminen
Osaat toimia erityisopettajan vastuiden mukaisesti oppilaitoksen erityisen tuen kehittämistyössä. Tunnistat kehittämistyön kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja toimit rakentavassa yhteistyössä heidän kanssaan. Tuet oppimispiirisi jäsenten kehittämistyötä vertaisarvioijana ja -ohjaajana.

Esitietovaatimukset

Ennen tätä opintojaksoa on suositeltavaa suorittaa opintojaksot Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 1 ja Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 2.

Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Tiina Parviainen
 • Leena Selkivuori
 • Kaija Peuna-Korpioja
Ryhmät
 • AJE22SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit arvioimaan ja kehittämään oman oppilaitoksesi erityisen tuen suunnittelua, toteutusta ja koordinoitia. Syvennät valmiuksiasi työskennellä tavoittellisesti yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Opit ottamaan vastuuta erityisen tuen kehittämisestä ja erityisopettajan asiantuntijaroolista. Harjaannutat teoreettisesti perusteltua työs-kentelytapaa ja osallistut asiantuntijayhteisön keskusteluun asiantuntijakirjoituksellasi.

Opintojakson osaamiset
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusii-visen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat määrittää oman oppilaitoksesi ja oman työsi erityisen tuen kehittämisen tarpeita ja edistää erityisen tuen kehittämistä.

Sisältö

Toiminnallinen kehittämistehtävä (5op) oman ja työyhteisön erityisen tuen osaamisen kehittämisen välineenä: suunnitelma, toteuttaminen ja raportointi erityisopettajan asiantuntijakirjoituksena.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija valitsee kehittämistyötä tukevaa kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu tutkivaan oppimiseen, itsenäiseen projetityöskentelyyn ja vertaisoppimiseen.

Kartoitat omalla työpaikallasi yhdessä muiden toimijoiden kanssa erityisen tuen kehittämistarpeita, joista valitset yhden kehitettämistehtäväsi aiheeksi. Laadit kirjallisen suunnitelman kehittämisestä. Kehittämistyösi tueksi valitset erityispedagogista kirjallisuutta, jota hyödynnät kehittämistehtäväsuunnitelmassa.
Toteutat kehittämistehtävän ja esittelet tekemääsi työtä
työyhteisössäsi.

Oppimispiiri on kehittämistyössä keskeinen; toimitte toistenne vertaisohjaajina ja -arvioijina ja harjoittelette samalla konsultatiivista työotetta. Keräät kehittämistyöstä palautetta myös työyhteisöltäsi. Tekemästäsi kehittämisestä ja saamastasi palautteesta kirjoitat teoreettisesti perustellun asiantuntijakirjoituksen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämishanke toteutetaan työelämässä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen: hankit tämän opintojakson osaamisen suunnittelemalla ja toteuttamalla omalla työpaikallasi toteutettavan erityisen tuen kehittämishankkeen, työskentelemällä yhdessä oppimispiirisi kanssa ja kirjoittamalla teoreettisesti perustellun kehittämistehtäväsuunnitelman ja kehittämistä kuvaavan asiantuntijakirjoituksen.

Osaamisen osoittaminen: Tavoitteena olevan osaamisen osoitat suunnittelemalla ja toteuttamalla kehittämishankkeen, jonka kuvaat ja arvioit asiantuntijakirjoituksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät kehittämistyön suunnittelun toteutuksen ja arvoinnin sekä kirjoittamisen työllistävyyttä.

Suurin osa työskentelystä on itsenäistä suunnittelua, toimintaa ja kirjoittamista, jotka voit sovittaa omaan aikatauluusi. Opintojaksoon sisältyy myös oppimispiirityöskentelyä, oman työn esittelyä ja ohjauskeskustelu vastuukouluttajan kanssa, jolloin tekemisesi tulee sovittaa yhteisiin aikatauluihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi, työyhteisöltä saatu palaute ja oppimispiirin vertaisarviointi.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista.
Arviointipäätöksen tekee vastuukouluttajasi, kun kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät; kehittämistehtäväsuunnittelma, asiantuntijakirjoitus ja itsearviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
Osaat valita kehittämistehtävän aiheen yhteistyössä työyhteisösi kanssa ja laatia teoreettisesti perustellun kehittämisuunnitelman. Otat vastuuta oppilaitoksesi erityisen tuen kehittämisestä erityisopetuksen asiantuntijana.
Käytät tiedonhankinnassasi asianmukaisia lähdeaineistoja ja osallistut asiantuntijakeskusteluun tuottamalla asiantuntijakirjoituksen kehittämistyöstäsi.

Verkosto-osaaminen
Osaat toimia erityisopettajan vastuiden mukaisesti oppilaitoksen erityisen tuen kehittämistyössä. Tunnistat kehittämistyön kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja toimit rakentavassa yhteistyössä heidän kanssaan. Tuet oppimispiirisi jäsenten kehittämistyötä vertaisarvioijana ja -ohjaajana.

Esitietovaatimukset

Ennen tätä opintojaksoa on suositeltavaa suorittaa opintojaksot Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 1 ja Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 2.

Ilmoittautumisaika

01.06.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE21SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit arvioimaan ja kehittämään oman oppilaitoksesi erityisen tuen suunnittelua, toteutusta ja koordinoitia. Syvennät valmiuksiasi työskennellä tavoittellisesti yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Opit ottamaan vastuuta erityisen tuen kehittämisestä ja erityisopettajan asiantuntijaroolista. Harjaannutat teoreettisesti perusteltua työs-kentelytapaa ja osallistut asiantuntijayhteisön keskusteluun asiantuntijakirjoituksellasi.

Opintojakson osaamiset
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusii-visen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat määrittää oman oppilaitoksesi ja oman työsi erityisen tuen kehittämisen tarpeita ja edistää erityisen tuen kehittämistä.

Sisältö

Toiminnallinen kehittämistehtävä (5op) oman ja työyhteisön erityisen tuen osaamisen kehittämisen välineenä: suunnitelma, toteuttaminen ja raportointi erityisopettajan asiantuntijakirjoituksena.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija valitsee kehittämistyötä tukevaa kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu tutkivaan oppimiseen, itsenäiseen projetityöskentelyyn ja vertaisoppimiseen.

Kartoitat omalla työpaikallasi yhdessä muiden toimijoiden kanssa erityisen tuen kehittämistarpeita, joista valitset yhden kehitettämistehtäväsi aiheeksi. Laadit kirjallisen suunnitelman kehittämisestä. Kehittämistyösi tueksi valitset erityispedagogista kirjallisuutta, jota hyödynnät kehittämistehtäväsuunnitelmassa.
Toteutat kehittämistehtävän ja esittelet tekemääsi työtä
työyhteisössäsi.

Oppimispiiri on kehittämistyössä keskeinen; toimitte toistenne vertaisohjaajina ja -arvioijina ja harjoittelette samalla konsultatiivista työotetta. Keräät kehittämistyöstä palautetta myös työyhteisöltäsi. Tekemästäsi kehittämisestä ja saamastasi palautteesta kirjoitat teoreettisesti perustellun asiantuntijakirjoituksen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämishanke toteutetaan työelämässä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen: hankit tämän opintojakson osaamisen suunnittelemalla ja toteuttamalla omalla työpaikallasi toteutettavan erityisen tuen kehittämishankkeen, työskentelemällä yhdessä oppimispiirisi kanssa ja kirjoittamalla teoreettisesti perustellun kehittämistehtäväsuunnitelman ja kehittämistä kuvaavan asiantuntijakirjoituksen.

Osaamisen osoittaminen: Tavoitteena olevan osaamisen osoitat suunnittelemalla ja toteuttamalla kehittämishankkeen, jonka kuvaat ja arvioit asiantuntijakirjoituksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät kehittämistyön suunnittelun toteutuksen ja arvoinnin sekä kirjoittamisen työllistävyyttä.

Suurin osa työskentelystä on itsenäistä suunnittelua, toimintaa ja kirjoittamista, jotka voit sovittaa omaan aikatauluusi. Opintojaksoon sisältyy myös oppimispiirityöskentelyä, oman työn esittelyä ja ohjauskeskustelu vastuukouluttajan kanssa, jolloin tekemisesi tulee sovittaa yhteisiin aikatauluihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi, työyhteisöltä saatu palaute ja oppimispiirin vertaisarviointi.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista.
Arviointipäätöksen tekee vastuukouluttajasi, kun kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät; kehittämistehtäväsuunnittelma, asiantuntijakirjoitus ja itsearviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
Osaat valita kehittämistehtävän aiheen yhteistyössä työyhteisösi kanssa ja laatia teoreettisesti perustellun kehittämisuunnitelman. Otat vastuuta oppilaitoksesi erityisen tuen kehittämisestä erityisopetuksen asiantuntijana.
Käytät tiedonhankinnassasi asianmukaisia lähdeaineistoja ja osallistut asiantuntijakeskusteluun tuottamalla asiantuntijakirjoituksen kehittämistyöstäsi.

Verkosto-osaaminen
Osaat toimia erityisopettajan vastuiden mukaisesti oppilaitoksen erityisen tuen kehittämistyössä. Tunnistat kehittämistyön kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja toimit rakentavassa yhteistyössä heidän kanssaan. Tuet oppimispiirisi jäsenten kehittämistyötä vertaisarvioijana ja -ohjaajana.

Esitietovaatimukset

Ennen tätä opintojaksoa on suositeltavaa suorittaa opintojaksot Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 1 ja Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 2.

Ilmoittautumisaika

03.08.2020 - 30.08.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE20SE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit arvioimaan ja kehittämään oman oppilaitoksesi erityisen tuen suunnittelua, toteutusta ja koordinoitia. Syvennät valmiuksiasi työskennellä tavoittellisesti yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Opit ottamaan vastuuta erityisen tuen kehittämisestä ja erityisopettajan asiantuntijaroolista. Harjaannutat teoreettisesti perusteltua työs-kentelytapaa ja osallistut asiantuntijayhteisön keskusteluun asiantuntijakirjoituksellasi.

Opintojakson osaamiset
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusii-visen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat määrittää oman oppilaitoksesi ja oman työsi erityisen tuen kehittämisen tarpeita ja edistää erityisen tuen kehittämistä.

Sisältö

Toiminnallinen kehittämistehtävä (5op) oman ja työyhteisön erityisen tuen osaamisen kehittämisen välineenä: suunnitelma, toteuttaminen ja raportointi erityisopettajan asiantuntijakirjoituksena.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija valitsee kehittämistyötä tukevaa kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu tutkivaan oppimiseen, itsenäiseen projetityöskentelyyn ja vertaisoppimiseen.

Kartoitat omalla työpaikallasi yhdessä muiden toimijoiden kanssa erityisen tuen kehittämistarpeita, joista valitset yhden kehitettämistehtäväsi aiheeksi. Laadit kirjallisen suunnitelman kehittämisestä. Kehittämistyösi tueksi valitset erityispedagogista kirjallisuutta, jota hyödynnät kehittämistehtäväsuunnitelmassa.
Toteutat kehittämistehtävän ja esittelet tekemääsi työtä
työyhteisössäsi.

Oppimispiiri on kehittämistyössä keskeinen; toimitte toistenne vertaisohjaajina ja -arvioijina ja harjoittelette samalla konsultatiivista työotetta. Keräät kehittämistyöstä palautetta myös työyhteisöltäsi. Tekemästäsi kehittämisestä ja saamastasi palautteesta kirjoitat teoreettisesti perustellun asiantuntijakirjoituksen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämishanke toteutetaan työelämässä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen: hankit tämän opintojakson osaamisen suunnittelemalla ja toteuttamalla omalla työpaikallasi toteutettavan erityisen tuen kehittämishankkeen, työskentelemällä yhdessä oppimispiirisi kanssa ja kirjoittamalla teoreettisesti perustellun kehittämistehtäväsuunnitelman ja kehittämistä kuvaavan asiantuntijakirjoituksen.

Osaamisen osoittaminen: Tavoitteena olevan osaamisen osoitat suunnittelemalla ja toteuttamalla kehittämishankkeen, jonka kuvaat ja arvioit asiantuntijakirjoituksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät kehittämistyön suunnittelun toteutuksen ja arvoinnin sekä kirjoittamisen työllistävyyttä.

Suurin osa työskentelystä on itsenäistä suunnittelua, toimintaa ja kirjoittamista, jotka voit sovittaa omaan aikatauluusi. Opintojaksoon sisältyy myös oppimispiirityöskentelyä, oman työn esittelyä ja ohjauskeskustelu vastuukouluttajan kanssa, jolloin tekemisesi tulee sovittaa yhteisiin aikatauluihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi, työyhteisöltä saatu palaute ja oppimispiirin vertaisarviointi.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista.
Arviointipäätöksen tekee vastuukouluttajasi, kun kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät; kehittämistehtäväsuunnittelma, asiantuntijakirjoitus ja itsearviointi..

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
Osaat valita kehittämistehtävän aiheen yhteistyössä työyhteisösi kanssa ja laatia teoreettisesti perustellun kehittämisuunnitelman. Otat vastuuta oppilaitoksesi erityisen tuen kehittämisestä erityisopetuksen asiantuntijana.
Käytät tiedonhankinnassasi asianmukaisia lähdeaineistoja ja osallistut asiantuntijakeskusteluun tuottamalla asiantuntijakirjoituksen kehittämistyöstäsi.

Verkosto-osaaminen
Osaat toimia erityisopettajan vastuiden mukaisesti oppilaitoksen erityisen tuen kehittämistyössä. Tunnistat kehittämistyön kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja toimit rakentavassa yhteistyössä heidän kanssaan. Tuet oppimispiirisi jäsenten kehittämistyötä vertaisarvioijana ja -ohjaajana.

Esitietovaatimukset

Ennen tätä opintojaksoa on suositeltavaa suorittaa opintojaksot Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 1 ja Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 2.