Siirry suoraan sisältöön

Yksilöllinen tuki ja inklusiivinen pedagogiikkaLaajuus (22 op)

Tunnus: AE00BC88

Laajuus

22 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Leena Selkivuori
 • Jari Karttunen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla tarkastelet oppimisvaikeuksia ja muita oppimisen haasteita erityisen tuen tarvetta aiheuttavina tekijöinä. Perehdyt erilaisiin erityispedagogisiin opetusmenetelmiin ja oppilaitosten erityisen tuen toimintamalleihin. Harjoittelet konsultatiivista, tutkivaa ja kehittävää työotetta. Opit arvioimaan inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkitystä oppimisessa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto oppimisen moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen ja tuen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista, yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen suunnittelua ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä ja inklusiivisia pedagogisia ratkaisuja ja opinto- ja työllistymispolkuja huomioiden opiskelijoiden erilaiset oppimisen vaikeudet ja -valmiudet sekä oppimisympäristöt. Osaat hyödyntää opiskelijan moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukemisessa sekä ymmärrät erityisopettajan konsultatiivisen roolin erityisen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö

Oppimisvaikeudet ja muita oppimiseen vaikuttavat tekijät,
Tuen tarpeiden ja oppimisvalmiuksien tunnistamisen menetelmiä,
Yksilöllisen opinto- ja työllistymispolun sekä pedagogisten ratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen,
Erityispedagogiset menetelmät ja tuki sekä inklusiiviset, saavutettavat oppimisympäristöt (ml. työpaikalla oppiminen),
Vaativa erityinen tuki,
Ammatillisen erityisopettajan konsultatiivinen ja kehittävä työote

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan
Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista:
Tunnet keskeiset oppimisvaikeudet ja muita oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Osaat erilaisia menetelmiä käyttäen tunnistaa ja ottaa huomioon opetuksessasi ja ohjauksessasi opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja erityisen tuen tarpeet. Suunnittelet ja toteutat osallistavia, yksilöllisiä ja inklusiivia pedagogisia ratkaisuja. Kykenet rakentamaan joustavia, oppimista tukevia opetusjärjestelyjä ja esteettömiä oppimisympäristöjä sekä opiskelu- ja työllistymispolkuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osaat arvioida ja huomioida erityisen tuen toteuttamiseen liittyviä eettisiä näkökulmia.

Kykenet tunnistamaan erityisen tuen kehittämistarpeita ja ohjaamaan oppilaitoksen henkilöstöä, työpaikkaohjaajia ja muita yhteistyökumppaneita oppimisympäristöjen ja erityisen tuen kehittämisessä sekä opiskelijoiden yksilöllisessä ohjaamisessa. Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen erityisen tuen toimintamallien kehittämisessä ja osaat toimia konsultatiivisesti jakaen osaamistasi.

Osaat asettaa oman ja oppimispiirisi oppimisen kannalta olennaisia oppimisen haasteita ja tukikeinoja koskevia tutkimuskysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia hyödyntäen erityispedagogista kirjallisuutta.

Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2026

Opintopistemäärä

22 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE23SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla tarkastelet oppimisvaikeuksia ja muita oppimisen haasteita erityisen tuen tarvetta aiheuttavina tekijöinä. Perehdyt erilaisiin erityispedagogisiin opetusmenetelmiin ja oppilaitosten erityisen tuen toimintamalleihin. Harjoittelet konsultatiivista, tutkivaa ja kehittävää työotetta. Opit arvioimaan inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkitystä oppimisessa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto oppimisen moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen ja tuen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista, yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen suunnittelua ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä ja inklusiivisia pedagogisia ratkaisuja ja opinto- ja työllistymispolkuja huomioiden opiskelijoiden erilaiset oppimisen vaikeudet ja -valmiudet sekä oppimisympäristöt. Osaat hyödyntää opiskelijan moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukemisessa sekä ymmärrät erityisopettajan konsultatiivisen roolin erityisen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö

Oppimisvaikeudet ja muita oppimiseen vaikuttavat tekijät,
Tuen tarpeiden ja oppimisvalmiuksien tunnistamisen menetelmiä,
Yksilöllisen opinto- ja työllistymispolun sekä pedagogisten ratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen,
Erityispedagogiset menetelmät ja tuki sekä inklusiiviset, saavutettavat oppimisympäristöt (ml. työpaikalla oppiminen),
Vaativa erityinen tuki,
Ammatillisen erityisopettajan konsultatiivinen ja kehittävä työote

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ei tenttikirjallisuutta.
Valitset omaa ja oppimispiirisi oppimista ja osaamisen kehittymistä tukevaa kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla hankit osaamista tutkivan oppimisen menetelmää hyödyntäen. Määrität opintojakson osaamistavoitteiden sekä omien henkilökohtaisten ja oppimispiirin tavoitteiden pohjalta tutkimuskysymyksiä.
Näihin haet vastauksia yhdessä oppimispiirisi kanssa pohtien, haastatellen ja havainnoiden, omaa työtänne ja oppilaitoksenne erityisen tuen toimintamalleja tutkien, kirjallisuuteen perehtyen ja osaamista jakaen. Osallistut ohjauspäiviin ja oppimispiirikokoontumisiin, joissa tarkastellaan ennakkotehtävien kautta yhdessä erilaisia oppimisvaikeuksia ja oppimisen haasteita sekä erilaisia tukikeinoja ja yhteistyömalleja. Yhteiset kokoontumiset ovat olennainen osa osaamisen hankkimista. Työstätte yhdessä myös ennalta määriteltyjä oppimistehtäviä.

Opintojaksolla hankittu osaaminen konkretisoituu harjoittelussa. Opintojakson toteutus suunnitellaan osittain osana ryhmän opiskelusuunnitelmaa ja toteutetaan koko opiskeluajan jatkuvana prosessina. Oppimispiirin työskentelyä ohjaa vastuukouluttajanne. Oppimistanne tukevat kaikki kouluttajat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tällä opintojaksolla osaamisen hankkiminen kytkeytyy omassa työssä tehtäviin havaintoihin, kokeiluihin ja omien opiskelijoittesi ohjaamiseen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tämän opintojakson osaamisen hankit osallistumalla oppimispiirityöskentelyyn, tekemällä opintojaksoon kuuluvat tehtävät ja reflektoimalla omaa työskentelyäsi.
Sinulla voi olla jo aiemmin hankittua osaamista opintojakson sisällöistä.

Osaamisen osoittaminen:
Opintojakson osaamisen osoitat oppimistehtävillä, oppimispiirin kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa ja opintojen lopussa tehtävällä itsearvioinnilla.
Aiemmin hankitun osaamisen voit osoittaa kuvaamalla, miten osaaminen on hankittu ja osoittamalla sen oman vastuukouluttajasi kanssa sopimallasi tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 22 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 594 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi ja oppimispiirisi yhteisestä työskentelystä, jotka määrittävät oppimistehtävien työllistävyyttä. Opintojakso ulottuu koko opiskelun ajalle.

Tällä opintojaksolla oppimispiiri työskentelee yhdessä, mikä edellyttää yhteisen aikataulutuksen tekemistä ja siitä kiinnipitämistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat oppimispiirin vertaisarviointi, itsearviointi ja yhteiset ohjauskeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee vastuuopettajasi, kun kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, itsearviointi ja ohjauskeskusteluihin sisältyvä havainnointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan
Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista:
Tunnet keskeiset oppimisvaikeudet ja muita oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Osaat erilaisia menetelmiä käyttäen tunnistaa ja ottaa huomioon opetuksessasi ja ohjauksessasi opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja erityisen tuen tarpeet. Suunnittelet ja toteutat osallistavia, yksilöllisiä ja inklusiivia pedagogisia ratkaisuja. Kykenet rakentamaan joustavia, oppimista tukevia opetusjärjestelyjä ja esteettömiä oppimisympäristöjä sekä opiskelu- ja työllistymispolkuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osaat arvioida ja huomioida erityisen tuen toteuttamiseen liittyviä eettisiä näkökulmia.

Kykenet tunnistamaan erityisen tuen kehittämistarpeita ja ohjaamaan oppilaitoksen henkilöstöä, työpaikkaohjaajia ja muita yhteistyökumppaneita oppimisympäristöjen ja erityisen tuen kehittämisessä sekä opiskelijoiden yksilöllisessä ohjaamisessa. Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen erityisen tuen toimintamallien kehittämisessä ja osaat toimia konsultatiivisesti jakaen osaamistasi.

Osaat asettaa oman ja oppimispiirisi oppimisen kannalta olennaisia oppimisen haasteita ja tukikeinoja koskevia tutkimuskysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia hyödyntäen erityispedagogista kirjallisuutta.

Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

22 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Tiina Parviainen
 • Leena Selkivuori
 • Kaija Peuna-Korpioja
Ryhmät
 • AJE22SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla tarkastelet oppimisvaikeuksia ja muita oppimisen haasteita erityisen tuen tarvetta aiheuttavina tekijöinä. Perehdyt erilaisiin erityispedagogisiin opetusmenetelmiin ja oppilaitosten erityisen tuen toimintamalleihin. Harjoittelet konsultatiivista, tutkivaa ja kehittävää työotetta. Opit arvioimaan inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkitystä oppimisessa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto oppimisen moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen ja tuen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista, yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen suunnittelua ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä ja inklusiivisia pedagogisia ratkaisuja ja opinto- ja työllistymispolkuja huomioiden opiskelijoiden erilaiset oppimisen vaikeudet ja -valmiudet sekä oppimisympäristöt. Osaat hyödyntää opiskelijan moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukemisessa sekä ymmärrät erityisopettajan konsultatiivisen roolin erityisen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö

Oppimisvaikeudet ja muita oppimiseen vaikuttavat tekijät,
Tuen tarpeiden ja oppimisvalmiuksien tunnistamisen menetelmiä,
Yksilöllisen opinto- ja työllistymispolun sekä pedagogisten ratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen,
Erityispedagogiset menetelmät ja tuki sekä inklusiiviset, saavutettavat oppimisympäristöt (ml. työpaikalla oppiminen),
Vaativa erityinen tuki,
Ammatillisen erityisopettajan konsultatiivinen ja kehittävä työote

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ei tenttikirjallisuutta.
Valitset omaa ja oppimispiirisi oppimista ja osaamisen kehittymistä tukevaa kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla osaamista hankitaan tutkivan oppimisen menetelmää hyödyntäen. Määrität oman oppimispiirisi kanssa tutkimuskysymyksiä, joihin haette vastauksia yhdessä pohtien, haastatellen ja havainnoiden, omaa työtänne ja oppilaitoksenne erityisen tuen toimintamalleja tutkien, kirjallisuuteen perehtyen ja osaamista jakaen. Osallistutte myös ohjauspäiviin ja oppimispiirikokoontumisiin, joissa tarkastellaan ennakkotehtävien kautta yhdessä erilaisia oppimisvaikeuksia ja oppimisen haasteita sekä erilaisia tukikeinoja ja yhteistyömalleja. Yhteiset kokoontumiset ovat kaikille pakollisia. Työstätte yhdessä myös ennalta määriteltyjä oppimistehtäviä. Tällä opintojaksolla hankittu osaaminen konkretisoituu harjoittelussa. Tämän opintojakson toteutus suunnitellaan osittain osana ryhmän opiskelusuunnitelmaa ja toteutetaan koko opiskeluajan jatkuvana prosessina. Oppimispiirin työskentelyä ohjaa vastuukouluttajanne. Oppimistanne tukevat kaikki kouluttajat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tällä opintojaksolla osaamisen hankkiminen kytkeytyy omassa työssä tehtäviin havaintoihin, kokeiluihin ja omien opiskelijoittesi ohjaamiseen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tämän opintojakson osaamisen hankit osallistumalla oppimispiirityöskentelyyn, tekemällä opintokokonaisuuteen kuuluvat tehtävät ja reflektoimalla omaa työskentelyäsi.
Sinulla voi olla jo aiemmin hankittua osaamista opintojakson sisällöistä.
Osaamisen osoittaminen:
Opintojakson osaamisen osoitat oppimistehtävillä, oppimispiirin kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa ja opintojen lopussa tehtävällä itsearvioinnilla.
Aiemmin hankitun osaamisen voit osoittaa kuvaamalla, miten osaaminen on hankittu ja osoittamalla sen oman vastuukouluttajasi kanssa sopimallasi tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 22 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 594 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi ja oppimispiirisi yhteisestä työskentelystä, jotka määrittävät oppimistehtävien työllistävyyttä.

Tällä opintojaksolla oppimispiiri työskentelee yhdessä, mikä edellyttää yhteisen aikataulutuksen tekemistä ja siitä kiinnipitämistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat oppimispiirin vertaisarviointi, itsearviointi ja yhteiset ohjauskeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee vastuuopettajasi, kun kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, itsearviointi ja ohjauskeskusteluihin sisältyvä havainnointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan
Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista:
Tunnet keskeiset oppimisvaikeudet ja muita oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Osaat erilaisia menetelmiä käyttäen tunnistaa ja ottaa huomioon opetuksessasi ja ohjauksessasi opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja erityisen tuen tarpeet. Suunnittelet ja toteutat osallistavia, yksilöllisiä ja inklusiivia pedagogisia ratkaisuja. Kykenet rakentamaan joustavia, oppimista tukevia opetusjärjestelyjä ja esteettömiä oppimisympäristöjä sekä opiskelu- ja työllistymispolkuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osaat arvioida ja huomioida erityisen tuen toteuttamiseen liittyviä eettisiä näkökulmia.

Kykenet tunnistamaan erityisen tuen kehittämistarpeita ja ohjaamaan oppilaitoksen henkilöstöä, työpaikkaohjaajia ja muita yhteistyökumppaneita oppimisympäristöjen ja erityisen tuen kehittämisessä sekä opiskelijoiden yksilöllisessä ohjaamisessa. Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen erityisen tuen toimintamallien kehittämisessä ja osaat toimia konsultatiivisesti jakaen osaamistasi.

Osaat asettaa oman ja oppimispiirisi oppimisen kannalta olennaisia oppimisen haasteita ja tukikeinoja koskevia tutkimuskysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia hyödyntäen erityispedagogista kirjallisuutta.

Ilmoittautumisaika

01.06.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

22 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE21SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla tarkastelet oppimisvaikeuksia ja muita oppimisen haasteita erityisen tuen tarvetta aiheuttavina tekijöinä. Perehdyt erilaisiin erityispedagogisiin opetusmenetelmiin ja oppilaitosten erityisen tuen toimintamalleihin. Harjoittelet konsultatiivista, tutkivaa ja kehittävää työotetta. Opit arvioimaan inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkitystä oppimisessa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto oppimisen moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen ja tuen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista, yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen suunnittelua ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä ja inklusiivisia pedagogisia ratkaisuja ja opinto- ja työllistymispolkuja huomioiden opiskelijoiden erilaiset oppimisen vaikeudet ja -valmiudet sekä oppimisympäristöt. Osaat hyödyntää opiskelijan moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukemisessa sekä ymmärrät erityisopettajan konsultatiivisen roolin erityisen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö

Oppimisvaikeudet ja muita oppimiseen vaikuttavat tekijät,
Tuen tarpeiden ja oppimisvalmiuksien tunnistamisen menetelmiä,
Yksilöllisen opinto- ja työllistymispolun sekä pedagogisten ratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen,
Erityispedagogiset menetelmät ja tuki sekä inklusiiviset, saavutettavat oppimisympäristöt (ml. työpaikalla oppiminen),
Vaativa erityinen tuki,
Ammatillisen erityisopettajan konsultatiivinen ja kehittävä työote

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ei tenttikirjallisuutta.
Valitset omaa ja oppimispiirisi oppimista ja osaamisen kehittymistä tukevaa kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla osaamista hankitaan tutkivan oppimisen menetelmää hyödyntäen. Määrität oman oppimispiirisi kanssa tutkimuskysymyksiä, joihin haette vastauksia yhdessä pohtien, haastatellen ja havainnoiden, omaa työtänne ja oppilaitoksenne erityisen tuen toimintamalleja tutkien, kirjallisuuteen perehtyen ja osaamista jakaen. Osallistutte myös ohjauspäiviin ja oppimispiirikokoontumisiin, joissa tarkastellaan ennakkotehtävien kautta yhdessä erilaisia oppimisvaikeuksia ja oppimisen haasteita sekä erilaisia tukikeinoja ja yhteistyömalleja. Yhteiset kokoontumiset ovat kaikille pakollisia. Työstätte yhdessä myös ennalta määriteltyjä oppimistehtäviä (lukupiiri, pedagoginen menetelmä). Tällä opintojaksolla hankittu osaaminen konkretisoituu harjoittelussa. Tämän opintojakson toteutus suunnitellaan osana ryhmän opiskelusuunnitelmaa ja toteutetaan koko opiskeluajan jatkuvana prosessina. Oppimispiirin työskentelyä ohjaa vastuukouluttajanne. Oppimistanne tukevat kaikki kouluttajat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tällä opintojaksolla osaamisen hankkiminen kytkeytyy omassa työssä tehtäviin havaintoihin, kokeiluihin ja omien opiskelijoittesi ohjaamiseen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tämän opintojakson osaamisen hankit osallistumalla oppimispiirityöskentelyyn, tekemällä opintokokonaisuuteen kuuluvat tehtävät ja reflektoimalla omaa työskentelyäsi.
Sinulla voi olla jo aiemmin hankittua osaamista opintojakson sisällöistä.
Osaamisen osoittaminen:
Opintojakson osaamisen osoitat oppimistehtävillä, oppimispiirin kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa ja opintojen lopussa tehtävällä itsearvioinnilla.
Aiemmin hankitun osaamisen voit osoittaa kuvaamalla, miten osaaminen on hankittu ja osoittamalla sen oman vastuukouluttajasi kanssa sopimallasi tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 22 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 594 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi ja oppimispiirisi yhteisestä työskentelystä, jotka määrittävät oppimistehtävien työllistävyyttä.

Tällä opintojaksolla oppimispiiri työskentelee yhdessä, mikä edellyttää yhteisen aikataulutuksen tekemistä ja siitä kiinnipitämistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat oppimispiirin vertaisarviointi, itsearviointi ja yhteiset ohjauskeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee verkkokurssin vastuuopettaja, kun kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, itsearviointi ja ohjauskeskusteluihin sisältyvä havainnointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan
Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista:
Tunnet keskeiset oppimisvaikeudet ja muita oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Osaat erilaisia menetelmiä käyttäen tunnistaa ja ottaa huomioon opetuksessasi ja ohjauksessasi opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja erityisen tuen tarpeet. Suunnittelet ja toteutat osallistavia, yksilöllisiä ja inklusiivia pedagogisia ratkaisuja. Kykenet rakentamaan joustavia, oppimista tukevia opetusjärjestelyjä ja esteettömiä oppimisympäristöjä sekä opiskelu- ja työllistymispolkuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osaat arvioida ja huomioida erityisen tuen toteuttamiseen liittyviä eettisiä näkökulmia.

Kykenet tunnistamaan erityisen tuen kehittämistarpeita ja ohjaamaan oppilaitoksen henkilöstöä, työpaikkaohjaajia ja muita yhteistyökumppaneita oppimisympäristöjen ja erityisen tuen kehittämisessä sekä opiskelijoiden yksilöllisessä ohjaamisessa. Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen erityisen tuen toimintamallien kehittämisessä ja osaat toimia konsultatiivisesti jakaen osaamistasi.

Osaat asettaa oman ja oppimispiirisi oppimisen kannalta olennaisia oppimisen haasteita ja tukikeinoja koskevia tutkimuskysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia hyödyntäen erityispedagogista kirjallisuutta.

Ilmoittautumisaika

03.08.2020 - 30.08.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

22 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE20SE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla tarkastelet oppimisvaikeuksia ja muita oppimisen haasteita erityisen tuen tarvetta aiheuttavina tekijöinä. Perehdyt erilaisiin erityispedagogisiin opetusmenetelmiin ja oppilaitosten erityisen tuen toimintamalleihin. Harjoittelet konsultatiivista, tutkivaa ja kehittävää työotetta. Opit arvioimaan inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkitystä oppimisessa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto oppimisen moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen ja tuen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista, yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen suunnittelua ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä ja inklusiivisia pedagogisia ratkaisuja ja opinto- ja työllistymispolkuja huomioiden opiskelijoiden erilaiset oppimisen vaikeudet ja -valmiudet sekä oppimisympäristöt. Osaat hyödyntää opiskelijan moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukemisessa sekä ymmärrät erityisopettajan konsultatiivisen roolin erityisen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö

Oppimisvaikeudet ja muita oppimiseen vaikuttavat tekijät,
Tuen tarpeiden ja oppimisvalmiuksien tunnistamisen menetelmiä,
Yksilöllisen opinto- ja työllistymispolun sekä pedagogisten ratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen,
Erityispedagogiset menetelmät ja tuki sekä inklusiiviset, saavutettavat oppimisympäristöt (ml. työpaikalla oppiminen),
Vaativa erityinen tuki,
Ammatillisen erityisopettajan konsultatiivinen ja kehittävä työote

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ei tenttikirjallisuutta.
Valitset omaa ja oppimispiirisi oppimista ja osaamisen kehittymistä tukevaa kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla osaamista hankitaan tutkivan oppimisen menetelmää hyödyntäen. Määrität oman oppimispiirisi kanssa tutkimuskysymyksiä, joihin haette vastauksia yhdessä pohtien, haastatellen ja havainnoiden, omaa työtänne ja oppilaitoksenne erityisen tuen toimintamalleja tutkien, kirjallisuuteen perehtyen ja osaamista jakaen. Osallistutte myös ohjauspäiviin ja oppimispiirikokoontumisiin, joissa tarkastellaan ennakkotehtävien kautta yhdessä erilaisia oppimisvaikeuksia ja oppimisen haasteita sekä erilaisia tukikeinoja ja yhteistyömalleja. Yhteiset kokoontumiset ovat kaikille pakollisia. Työstätte yhdessä myös ennalta määriteltyjä oppimistehtäviä (lukupiiri, pedagoginen menetelmä). Tällä opintojaksolla hankittu osaaminen konkretisoituu harjoittelussa. Tämän opintojakson toteutus suunnitellaan osana ryhmän opiskelusuunnitelmaa ja toteutetaan koko opiskeluajan jatkuvana prosessina. Oppimispiirin työskentelyä ohjaa vastuukouluttajanne. Oppimistanne tukevat kaikki kouluttajat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tällä opintojaksolla osaamisen hankkiminen kytkeytyy omassa työssä tehtäviin havaintoihin, kokeiluihin ja omien opiskelijoittesi ohjaamiseen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tämän opintojakson osaamisen hankit osallistumalla oppimispiirityöskentelyyn, tekemällä opintokokonaisuuteen kuuluvat tehtävät ja reflektoimalla omaa työskentelyäsi.
Sinulla voi olla jo aiemmin hankittua osaamista opintojakson sisällöistä.
Osaamisen osoittaminen:
Opintojakson osaamisen osoitat oppimistehtävillä, oppimispiirin kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa ja opintojen lopussa tehtävällä itsearvioinnilla.
Aiemmin hankitun osaamisen voit osoittaa kuvaamalla, miten osaaminen on hankittu ja osoittamalla sen oman vastuukouluttajasi kanssa sopimallasi tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 22 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 594 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi ja oppimispiirisi yhteisestä työskentelystä, jotka määrittävät oppimistehtävien työllistävyyttä.

Tällä opintojaksolla oppimispiiri työskentelee yhdessä, mikä edellyttää yhteisen aikataulutuksen tekemistä ja siitä kiinnipitämistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat oppimispiirin vertaisarviointi, itsearviointi ja yhteiset ohjauskeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee verkkokurssin vastuuopettaja, kun kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, itsearviointi ja ohjauskeskusteluihin sisältyvä havainnointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan
Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista:
Tunnet keskeiset oppimisvaikeudet ja muita oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Osaat erilaisia menetelmiä käyttäen tunnistaa ja ottaa huomioon opetuksessasi ja ohjauksessasi opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja erityisen tuen tarpeet. Suunnittelet ja toteutat osallistavia, yksilöllisiä ja inklusiivia pedagogisia ratkaisuja. Kykenet rakentamaan joustavia, oppimista tukevia opetusjärjestelyjä ja esteettömiä oppimisympäristöjä sekä opiskelu- ja työllistymispolkuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osaat arvioida ja huomioida erityisen tuen toteuttamiseen liittyviä eettisiä näkökulmia.

Kykenet tunnistamaan erityisen tuen kehittämistarpeita ja ohjaamaan oppilaitoksen henkilöstöä, työpaikkaohjaajia ja muita yhteistyökumppaneita oppimisympäristöjen ja erityisen tuen kehittämisessä sekä opiskelijoiden yksilöllisessä ohjaamisessa. Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen erityisen tuen toimintamallien kehittämisessä ja osaat toimia konsultatiivisesti jakaen osaamistasi.

Osaat asettaa oman ja oppimispiirisi oppimisen kannalta olennaisia oppimisen haasteita ja tukikeinoja koskevia tutkimuskysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia hyödyntäen erityispedagogista kirjallisuutta.