Siirry suoraan sisältöön

Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 2Laajuus (5 op)

Tunnus: AE00BC91

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Leena Selkivuori
 • Jari Karttunen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Tällä opintojaksolla perehdyt erityisen tuen järjestämistä koskeviin ohjeisiin ja säädöksiin niin opiskelija- kuin oppilaitostasolla. Tutustut erityisen tuen toimintamalleihin ja arvioit oman oppilaitoksesi erityisen tuen toimivuutta ja kehittämistarpeita. Tarkastelet myös erityisopettajan roolia ja tehtäviä oppimisen edistäjänä ja inklusiivisen koulutuksen kehittäjänä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan:

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnet ja osaat hyödyntää erityisen tuen säädösperustaa, ammatillisen erityisopettajan roolia ja tehtävää sekä erityisen tuen mahdollisuuksia opiskelijan ohjaamisessa ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen säädökset, määräykset ja periaatteet
Erityinen tuki koulutuksen järjestäjän tehtävänä ja oppilaitoksen toimintana
Erityisen tuen toimintamalleja ja järjestäminen oppilaitoksessa
Erityinen ja vaativa erityinen tuki erityisopettajan tehtävänä

Esitietovaatimukset

Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 1 suoritettava ennen tätä opintojaksoa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat:

Kehittämisosaaminen:
Tunnet erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavaa säädöstöä sekä erityisopetuksen arvolähtökohtia ja peruskäsitteistöä. Kykenet arvioimaan sekä omaa toimintaasi että oppilaitoksen toimintaa suhteessa säädöstöön ja arvolähtökohtiin. Osaat tarkastella ammatillisen erityisopettajan roolia ja tehtäviä suhteessa oppimisen edistämiseen ja inklusiivisten toimintamallien kehittämiseen.

Verkosto-osaaminen:
Tunnistat erityisopettajan asiantuntijaroolin ja tehtävät. Toimit niiden mukaisesti yhteistyössä opiskelijoiden, huoltajien, oppilaitoksen henkilöstön ja verkostokumppaneiden kanssa opiskelijan oppimisen tukemisessa, oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä ja alueellisissa verkostoissa.

Ilmoittautumisaika

03.08.2020 - 30.08.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Tiina Parviainen
 • Maija Mäkinen
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE20SE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Tällä opintojaksolla perehdyt erityisen tuen järjestämistä koskeviin ohjeisiin ja säädöksiin niin opiskelija- kuin oppilaitostasolla. Tutustut erityisen tuen toimintamalleihin ja arvioit oman oppilaitoksesi erityisen tuen toimivuutta ja kehittämistarpeita. Tarkastelet myös erityisopettajan roolia ja tehtäviä oppimisen edistäjänä ja inklusiivisen koulutuksen kehittäjänä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan:

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnet ja osaat hyödyntää erityisen tuen säädösperustaa, ammatillisen erityisopettajan roolia ja tehtävää sekä erityisen tuen mahdollisuuksia opiskelijan ohjaamisessa ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen säädökset, määräykset ja periaatteet
Erityinen tuki koulutuksen järjestäjän tehtävänä ja oppilaitoksen toimintana
Erityisen tuen toimintamalleja ja järjestäminen oppilaitoksessa
Erityinen ja vaativa erityinen tuki erityisopettajan tehtävänä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa -opas

Hirvonen, M. (toim.) 2015. Suunnitellen ja koordinoiden.

Määttä, L. Kiiveri & L. Kairaluoma (toim.) 2014.Otetta opintoihin. Niilo Mäki Instituutti. Bookwell Oy, Porvoo.

Puukari, S., Lappalainen, K., Kuorelahti, M. 2017. (toim) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-Kustannus

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, jossa on yhteisiä webinaareja, oppimispiirityöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.
Verkkokurssi on avoinna 30.9.-30.11.2020.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnoissa hyödynnät omaa työtäsi ja oman toimintasi reflektointia sekä oman oppilaitoksesi toimintamallien kriittistä arviointia osana opintojasi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen: Tämän opintojakson osaamisen hankit osallistumalla verkkokurssiin, joka sisältää kirjallisuuteen tutustumista, itsenäistä työskentelyä, opiskelijahaastattelun, erityisopettajan haastattelun, oppimispiirityöskentelyä ja webinaareihin (3kpl) osallistumista.

Osaamisen osoittaminen: Osoitat osaamisesi verkkokurssin oppimistehtävillä, webinaarikeskusteluissa ja kirjoittamalla lopuksi itsearvioinnin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät oppimistehtävien työllistävyyttä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat oppimispiirin vertaisarviointi, itsearviointi ja verkkokeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee verkkokurssin vastuuopettaja, kun kaikki verkkokurssiin sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, itsearviointi sekä webinaareihin liittyvät havainnoinnit ja arviointikeskustelut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat:

Kehittämisosaaminen:
Tunnet erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavaa säädöstöä sekä erityisopetuksen arvolähtökohtia ja peruskäsitteistöä. Kykenet arvioimaan sekä omaa toimintaasi että oppilaitoksen toimintaa suhteessa säädöstöön ja arvolähtökohtiin. Osaat tarkastella ammatillisen erityisopettajan roolia ja tehtäviä suhteessa oppimisen edistämiseen ja inklusiivisten toimintamallien kehittämiseen.

Verkosto-osaaminen:
Tunnistat erityisopettajan asiantuntijaroolin ja tehtävät. Toimit niiden mukaisesti yhteistyössä opiskelijoiden, huoltajien, oppilaitoksen henkilöstön ja verkostokumppaneiden kanssa opiskelijan oppimisen tukemisessa, oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä ja alueellisissa verkostoissa.

Esitietovaatimukset

Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 1 suoritettava ennen tätä opintojaksoa.