Siirry suoraan sisältöön

Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminenLaajuus (6 op)

Tunnus: SZXX1801

Laajuus

6 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää toimijuuden, osallisuuden ja ohjaamisen käsitteet. Opiskelija ymmärtää ICF- viitekehyksen toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaajana. Opiskelija ymmärtää kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheet, dokumentoinnin periaatteet sekä tietää ohjaamisen lähtökohtia ja periaatteita. Hän tuntee asiakkaan toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteita ja osaa etsiä näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä. Opiskelija tietää apuvälineprosessin vaiheet ja ymmärtää hyvinvointiteknologian / apuvälineiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa.

Sisältö

- Toimintakyvyn, osallisuuden, toimijuuden ja ohjaamisen käsitteiden teoreettiset perusteet.
- Kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessin vaiheet ja periaatteet elämänkulun eri vaiheissa.
- ICF viitekehys asiakaslähtöisen ja moniammatillisen työn jäsentäjänä: yhteinen kieli ja käsitteet, toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaaminen.
- Toimia-tietokanta: toiminta- ja työkyvyn arviointimenetelmiä ja -mittareita.
- Dokumentoinnin perusteet ja THL:n rakenteisen kirjaamisen malli.
- Motivoiva keskustelu
- Ohjaamisen periaatteet ja harjoittelua
- Apuvälinepalveluprosessi
- Toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja turvallisuutta edistävät apuvälineet ja hyvinvointiteknologiset ratkaisut, kuten liikkumisen ja kommunikaation apuvälineet sekä pienapuvälineet.
- Eri toimintaympäristöjen esteettömyys

Esitietovaatimukset

Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita, tietää sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöisen työskentelyn perusteita sekä tunnistaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtia sekä tuntee kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 Opiskelija tietää toimintakyvyn, osallisuuden, toimijuuden ja ohjaamisen joitain peruskäsitteitä sekä kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheita. Opiskelija käyttää osittain ICF-viitekehystä toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaamisessa. Opiskelija osaa etsiä Toimia-tietokannasta mittarin, mutta valinnan perustelu ei näy raportissa. Opiskelija osaa kuvata joitain apuvälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa sekä kuvaa apuvälineiden hankintaprosessin osittain. Ohjaustilanteen teoreettiset lähtökohdat puuttuvat. Opiskelija arvioi ohjaustilannetta, mutta arviointi jää suppeaksi. Opiskelija hyödyntää tehtävissään lähdemateriaalia ja JAMKin raportointiohjeiden käyttämisessä on selkeitä puutteita.

2 Opiskelija tietää toimintakyvyn, osallisuuden, toimijuuden ja ohjaamisen peruskäsitteet sekä kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheet. Opiskelija osaa käyttää tyydyttävästi ICF-viitekehystä toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaamisessa. Opiskelija osaa etsiä Toimia-tietokannasta tarkoituksenmukaisen mittarin, mutta valinnan perustelu ei näy raportissa. Opiskelija ymmärtää apuvälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa sekä kuvaa apuvälineiden hankintaprosessin osittain. Ohjaustilanteen teoreettiset lähtökohdat on kuvattu osittain raportissa. Opiskelija arvioi ohjaustilannetta, mutta arviointi jää suppeaksi. Opiskelija hyödyntää tehtävissään lähdemateriaalia ja noudattaa osittain JAMKin raportointiohjeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 Opiskelija tietää toimintakyvyn, osallisuuden, toimijuuden ja ohjaamisen peruskäsitteet sekä kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheet. Opiskelija osaa käyttää hyvin ICF-viitekehystä toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaamisessa. Opiskelija osaa etsiä Toimia-tietokannasta tarkoituksenmukaisen mittarin ja perustelee arviointimenetelmän käyttöä. Opiskelija ymmärtää apuvälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa sekä osaa kuvata apuvälineiden hankintaprosessin. Ohjaustilanteen teoreettiset lähtökohdat on kuvattu raportissa. Opiskelija arvioi ohjaustilannetta, mutta arviointi jää suppeaksi. Opiskelija hyödyntää tehtävissään lähdemateriaalia ja noudattaa pääosin JAMKin raportointiohjeita.

4 Opiskelija tietää toimintakyvyn, osallisuuden, toimijuuden ja ohjaamisen peruskäsitteet sekä kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheet. Opiskelija osaa käyttää kiitettävästi ICF-viitekehystä toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaamisessa. Opiskelija osaa etsiä Toimia-tietokannasta luotettavan ja tarkoituksenmukaisen mittarin ja kuvaa arviointimenetelmän käyttöä kiitettävästi. Opiskelija ymmärtää apuvälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa sekä osaa kuvata apuvälineiden hankintaprosessin. Ohjaustilanteen teoreettiset lähtökohdat on kuvattu raportissa ja perusteltu teoriaan pohjautuen kiitettävästi. Ohjaustilanteen toteutuksen arviointi on analyyttistä. Opiskelija hyödyntää tehtävissään laajasti, lähdemateriaalia ja noudattaa JAMKin raportointiohjeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija tietää toimintakyvyn, osallisuuden, toimijuuden ja ohjaamisen peruskäsitteet sekä kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheet. Opiskelija osaa käyttää erinomaisesti ICF-viitekehystä toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaamisessa. Opiskelija osaa etsiä Toimia-tietokannasta luotettavan ja tarkoituksenmukaisen mittarin ja kuvaa arviointimenetelmän käyttöä erinomaisesti. Opiskelija ymmärtää apuvälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa sekä osaa kuvata apuvälineiden hankintaprosessin. Ohjaustilanteen teoreettiset lähtökohdat on kuvattu raportissa ja perusteltu teoriaan pohjautuen erinomaisesti. Ohjaustilanteen toteutuksen arviointi on analyyttistä. Opiskelija hyödyntää tehtävissään laajasti, analyyttisesti ja kriittisesti lähdemateriaalia ja noudattaa JAMKin raportointiohjeita.