Siirry suoraan sisältöön

Life balance - tasapainoa elämäänLaajuus (5 op)

Tunnus: SZZ30500

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Maaret Rutanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman elämänsä tasapainoon liittyviä tekijöitä ja osaa asettaa elämän tasapainoa ja hyvinvointiaan tukevia tavoitteita. Hän osaa arvioida ja kehittää toimintatapojaan ja ajatteluaan. Hän tietää vahvuutensa ja löytää konkreettisia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää hyvinvointiaan tukevaa tietoa omien tarvoitteiden edistämiseen. Opiskelija tunnistaa stressitekijöitä omassa elämässään ja tuntee stressinhallintakeinoja. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan. Hän kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Opiskelijalla on valmiuksia vaikuttaa työhyvinvointiinsa tulevassa työssään.

Sisältö

- elämän toimintojen tasapainon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- omien toimintojen ja tapojen tarkastelu
- henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien teema-alueiden käsittely
- oman toiminnan arviointi ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty – hylätty

Hyväksytty
Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Hänellä on oman opiskelunsa vaiheeseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot, joita hän osaa käyttää myös ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija ottaa vastuun annetuista ammatillisista tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä sisäisen yrittäjyyden periaatteita hyödyntävällä
työotteella. Hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille ja suorittaa opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.

Hylätty:

Opiskelija ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, eikä osoita halukkuutta suunnitella omaa toimintaansa. Hän ei osallistu kontaktitunneille tai ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta.


Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

hyväksytty: Kykenet itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Otat vastuun annetuista tehtävistä ja toimit sovituilla tavoilla. Osaat suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaasi. Osallistut aktiivisesti kontaktitapaamisiin ja suoritat opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.

hylätty: Et ota vastuuta omasta toiminnastaan etkä osoita halukkuutta suunnitella ja kehittää omaa toimintaasi. Et osallistu kontaktitunneille. Et tee oppimistehtäviä.

Hyväksytty – hylätty Hyväksytty Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Hänellä on oman opiskelunsa vaiheeseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot, joita hän osaa käyttää myös ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija ottaa vastuun annetuista ammatillisista tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä sisäisen yrittäjyyden periaatteita hyödyntävällä työotteella. Hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille ja suorittaa opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Hylätty: Opiskelija ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, eikä osoita halukkuutta suunnitella omaa toimintaansa. Hän ei osallistu kontaktitunneille tai ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Maaret Rutanen
 • Katri Kainulainen
 • Heidi Kihlström
Vastuuopettaja

Maaret Rutanen

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman elämänsä tasapainoon liittyviä tekijöitä ja osaa asettaa elämän tasapainoa ja hyvinvointiaan tukevia tavoitteita. Hän osaa arvioida ja kehittää toimintatapojaan ja ajatteluaan. Hän tietää vahvuutensa ja löytää konkreettisia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää hyvinvointiaan tukevaa tietoa omien tarvoitteiden edistämiseen. Opiskelija tunnistaa stressitekijöitä omassa elämässään ja tuntee stressinhallintakeinoja. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan. Hän kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Opiskelijalla on valmiuksia vaikuttaa työhyvinvointiinsa tulevassa työssään.

Sisältö

- elämän toimintojen tasapainon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- omien toimintojen ja tapojen tarkastelu
- henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien teema-alueiden käsittely
- oman toiminnan arviointi ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Leskinen, T.& Hult H-M. 2010. Kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kristallisoi toimintasi. Saavuta tavoitteesi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Matuska, K., Christiansen, C., Polatajko, H. & Davis, J. (toim.) 2009. Life balance: multidisclipnary theories and research. Thorofare, Nj: SLACK Inc.; Berhesda, MD: AOTA Press.

Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista tukeva materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus perustuu kontakti- tai etäopetukseen. Opintojaksolla pidetään alku- ja loppuwebinaarit ja työskennellään pienryhmissä etänä tai mahdollisesti myös Jyväskylässä, mikäli halukkaita on. Opintojakson tehtävät toteutetaan itsenäisinä tehtävinä: henkilökohtaiset tavoitteet, kirjallisuuden reflektointi, toiminnalliset tehtävät ja tulevaisuuden suunnitelman laatiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Seminaarit ja ryhmätapaamiset joko kontakti- tai etätapaamisina 1 op (27h).

Verkkotyöskentely 1 op (27h).

Kirjallisuuteen perehtyminen ja henkilökohtaiset oppimistehtävät. 3 op (81 h)

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikottaisilla tehtävillä ja opintojakson suorittaminen edellyttää aikataulun mukaan etenemistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Pienryhmätapaamisiin voi osallistua etäyhteydellä ja mahdollisesti kontaktissa, mikäli on kiinnostuneita tarpeeksi osallistumaan pienryhmään Jyväskylässä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty – hylätty

Hyväksytty
Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Hänellä on oman opiskelunsa vaiheeseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot, joita hän osaa käyttää myös ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija ottaa vastuun annetuista ammatillisista tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä sisäisen yrittäjyyden periaatteita hyödyntävällä
työotteella. Hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille ja suorittaa opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.

Hylätty:

Opiskelija ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, eikä osoita halukkuutta suunnitella omaa toimintaansa. Hän ei osallistu kontaktitunneille tai ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta.


Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

hyväksytty: Kykenet itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Otat vastuun annetuista tehtävistä ja toimit sovituilla tavoilla. Osaat suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaasi. Osallistut aktiivisesti kontaktitapaamisiin ja suoritat opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.

hylätty: Et ota vastuuta omasta toiminnastaan etkä osoita halukkuutta suunnitella ja kehittää omaa toimintaasi. Et osallistu kontaktitunneille. Et tee oppimistehtäviä.

Hyväksytty – hylätty Hyväksytty Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Hänellä on oman opiskelunsa vaiheeseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot, joita hän osaa käyttää myös ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija ottaa vastuun annetuista ammatillisista tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä sisäisen yrittäjyyden periaatteita hyödyntävällä työotteella. Hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille ja suorittaa opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Hylätty: Opiskelija ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, eikä osoita halukkuutta suunnitella omaa toimintaansa. Hän ei osallistu kontaktitunneille tai ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

15.05.2023 - 04.08.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Hoitotyön koulutusohjelma
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Toimintaterapian koulutusohjelma (AMK)
 • Fysioterapian koulutusohjelma (AMK)
Opettaja
 • Maaret Rutanen
Vastuuopettaja

Maaret Rutanen

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman elämänsä tasapainoon liittyviä tekijöitä ja osaa asettaa elämän tasapainoa ja hyvinvointiaan tukevia tavoitteita. Hän osaa arvioida ja kehittää toimintatapojaan ja ajatteluaan. Hän tietää vahvuutensa ja löytää konkreettisia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää hyvinvointiaan tukevaa tietoa omien tarvoitteiden edistämiseen. Opiskelija tunnistaa stressitekijöitä omassa elämässään ja tuntee stressinhallintakeinoja. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan. Hän kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Opiskelijalla on valmiuksia vaikuttaa työhyvinvointiinsa tulevassa työssään.

Sisältö

- elämän toimintojen tasapainon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- omien toimintojen ja tapojen tarkastelu
- henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien teema-alueiden käsittely
- oman toiminnan arviointi ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Arajärvi, P. & Thesleff, P. 2020. Suorituskyvyn psykologia. Tieto- ja taitokirja korkeaa suorituskykyä ja hyvinvointia rakentaville. VK-kustannus.

Leskinen, T.& Hult H-M. 2010. Kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kristallisoi toimintasi. Saavuta tavoitteesi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Matuska, K., Christiansen, C., Polatajko, H. & Davis, J. (toim.) 2009. Life balance: multidisclipnary theories and research. Thorofare, Nj: SLACK Inc.; Berhesda, MD: AOTA Press.

Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista tukeva materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus perustuu etäopetukseen. Opintojaksolla pidetään alku- ja loppuseminaarit ja työskennellään pienryhmissä. Opintojakson tehtävät toteutetaan itsenäisinä tehtävinä: henkilökohtaiset tavoitteet, kirjallisuuden reflektointi, toiminnalliset tehtävät ja tulevaisuuden suunnitelman laatiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Seminaarit ja ryhmätapaamiset joko kontakti- tai etätapaamisina 1 op (27h).

Verkkotyöskentely 1 op (27h).

Kirjallisuuteen perehtyminen ja henkilökohtaiset oppimistehtävät. 3 op (81 h)

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikottaisilla tehtävillä ja opintojakson suorittaminen edellyttää aikataulun mukaan etenemistä:
Toiveet:
16.5. Aloituswebinaari klo 14-15.30
23.5. Työpaja klo 13-15.30
31.5. Lukupiiri klo 13-16
2.6. Lukupiiri klo 12-15
9.6. Työpaja klo 12.30-15
14.6. Päätöswebinaari klo 14-15.30

Lisätietoja opiskelijoille

Pienryhmätapaamisiin voi osallistua etäyhteydellä. Lisäksi järjestetään kontaktitapaamiset, jos on riittävästi Jyväskylässä olevia opiskelijoita.
Tämä toteutus on tarkoitettu Hyvinvointi-yksikön opiskelijoille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty – hylätty

Hyväksytty
Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Hänellä on oman opiskelunsa vaiheeseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot, joita hän osaa käyttää myös ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija ottaa vastuun annetuista ammatillisista tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä sisäisen yrittäjyyden periaatteita hyödyntävällä
työotteella. Hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille ja suorittaa opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.

Hylätty:

Opiskelija ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, eikä osoita halukkuutta suunnitella omaa toimintaansa. Hän ei osallistu kontaktitunneille tai ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta.


Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

hyväksytty: Kykenet itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Otat vastuun annetuista tehtävistä ja toimit sovituilla tavoilla. Osaat suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaasi. Osallistut aktiivisesti kontaktitapaamisiin ja suoritat opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.

hylätty: Et ota vastuuta omasta toiminnastaan etkä osoita halukkuutta suunnitella ja kehittää omaa toimintaasi. Et osallistu kontaktitunneille. Et tee oppimistehtäviä.

Hyväksytty – hylätty Hyväksytty Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Hänellä on oman opiskelunsa vaiheeseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot, joita hän osaa käyttää myös ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija ottaa vastuun annetuista ammatillisista tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä sisäisen yrittäjyyden periaatteita hyödyntävällä työotteella. Hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille ja suorittaa opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Hylätty: Opiskelija ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, eikä osoita halukkuutta suunnitella omaa toimintaansa. Hän ei osallistu kontaktitunneille tai ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia.

Esitietovaatimukset

-

Ajoitus

01.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • kp 502 Toimintaterapia 1 Virtuaaliopettaja
 • Maaret Rutanen
 • Johanna Juola
 • Maiju Korkea-aho
Vastuuopettaja

Maaret Rutanen

Ryhmät
 • ZJA21SSHKKD
  Avoin amk, KKD, Hyvinvointivalmennuksen KKD

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman elämänsä tasapainoon liittyviä tekijöitä ja osaa asettaa elämän tasapainoa ja hyvinvointiaan tukevia tavoitteita. Hän osaa arvioida ja kehittää toimintatapojaan ja ajatteluaan. Hän tietää vahvuutensa ja löytää konkreettisia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää hyvinvointiaan tukevaa tietoa omien tarvoitteiden edistämiseen. Opiskelija tunnistaa stressitekijöitä omassa elämässään ja tuntee stressinhallintakeinoja. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan. Hän kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Opiskelijalla on valmiuksia vaikuttaa työhyvinvointiinsa tulevassa työssään.

Sisältö

- elämän toimintojen tasapainon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- omien toimintojen ja tapojen tarkastelu
- henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien teema-alueiden käsittely
- oman toiminnan arviointi ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Leskinen, T.& Hult H-M. 2010. Kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kristallisoi toimintasi. Saavuta tavoitteesi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Matuska, K., Christiansen, C., Polatajko, H. & Davis, J. (toim.) 2009. Life balance: multidisclipnary theories and research. Thorofare, Nj: SLACK Inc.; Berhesda, MD: AOTA Press.

Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista tukeva materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus perustuu kontakti- tai etäopetukseen. Opintojaksolla pidetään alku- ja loppuseminaarit ja työskennellään pienryhmissä. Opintojakson tehtävät toteutetaan itsenäisinä tehtävinä: henkilökohtaiset tavoitteet, kirjallisuuden reflektointi, toiminnalliset tehtävät ja tulevaisuuden suunnitelman laatiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Seminaarit ja ryhmätapaamiset joko kontakti- tai etätapaamisina 1 op (27h).

Verkkotyöskentely 1 op (27h).

Kirjallisuuteen perehtyminen ja henkilökohtaiset oppimistehtävät. 3 op (81 h)

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikottaisilla tehtävillä ja opintojakson suorittaminen edellyttää aikataulun mukaan etenemistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Pienryhmätapaamisiin voi osallistua joko kontaktitapaamisina tai etäyhteydellä.
Avoimen amk:n erillistoteutus (hyvinvointivalmennuksen KKD)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty – hylätty

Hyväksytty
Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Hänellä on oman opiskelunsa vaiheeseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot, joita hän osaa käyttää myös ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija ottaa vastuun annetuista ammatillisista tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä sisäisen yrittäjyyden periaatteita hyödyntävällä
työotteella. Hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille ja suorittaa opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.

Hylätty:

Opiskelija ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, eikä osoita halukkuutta suunnitella omaa toimintaansa. Hän ei osallistu kontaktitunneille tai ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta.


Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

hyväksytty: Kykenet itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Otat vastuun annetuista tehtävistä ja toimit sovituilla tavoilla. Osaat suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaasi. Osallistut aktiivisesti kontaktitapaamisiin ja suoritat opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.

hylätty: Et ota vastuuta omasta toiminnastaan etkä osoita halukkuutta suunnitella ja kehittää omaa toimintaasi. Et osallistu kontaktitunneille. Et tee oppimistehtäviä.

Hyväksytty – hylätty Hyväksytty Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Hänellä on oman opiskelunsa vaiheeseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot, joita hän osaa käyttää myös ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija ottaa vastuun annetuista ammatillisista tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä sisäisen yrittäjyyden periaatteita hyödyntävällä työotteella. Hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille ja suorittaa opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Hylätty: Opiskelija ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, eikä osoita halukkuutta suunnitella omaa toimintaansa. Hän ei osallistu kontaktitunneille tai ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

14.03.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Maaret Rutanen
 • Heidi Kihlström

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman elämänsä tasapainoon liittyviä tekijöitä ja osaa asettaa elämän tasapainoa ja hyvinvointiaan tukevia tavoitteita. Hän osaa arvioida ja kehittää toimintatapojaan ja ajatteluaan. Hän tietää vahvuutensa ja löytää konkreettisia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää hyvinvointiaan tukevaa tietoa omien tarvoitteiden edistämiseen. Opiskelija tunnistaa stressitekijöitä omassa elämässään ja tuntee stressinhallintakeinoja. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan. Hän kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Opiskelijalla on valmiuksia vaikuttaa työhyvinvointiinsa tulevassa työssään.

Sisältö

- elämän toimintojen tasapainon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- omien toimintojen ja tapojen tarkastelu
- henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien teema-alueiden käsittely
- oman toiminnan arviointi ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Arajärvi, P. & Thesleff, P. 2020. Suorituskyvyn psykologia. Tieto- ja taitokirja korkeaa suorituskykyä ja hyvinvointia rakentaville. VK-kustannus.

Leskinen, T.& Hult H-M. 2010. Kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kristallisoi toimintasi. Saavuta tavoitteesi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Matuska, K., Christiansen, C., Polatajko, H. & Davis, J. (toim.) 2009. Life balance: multidisclipnary theories and research. Thorofare, Nj: SLACK Inc.; Berhesda, MD: AOTA Press.

Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista tukeva materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus perustuu kontakti- tai etäopetukseen. Opintojaksolla pidetään alku- ja loppuseminaarit ja työskennellään pienryhmissä. Opintojakson tehtävät toteutetaan itsenäisinä tehtävinä: henkilökohtaiset tavoitteet, kirjallisuuden reflektointi, toiminnalliset tehtävät ja tulevaisuuden suunnitelman laatiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Seminaarit ja ryhmätapaamiset joko kontakti- tai etätapaamisina 1 op (27h).

Verkkotyöskentely 1 op (27h).

Kirjallisuuteen perehtyminen ja henkilökohtaiset oppimistehtävät. 3 op (81 h)

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikottaisilla tehtävillä ja opintojakson suorittaminen edellyttää aikataulun mukaan etenemistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Pienryhmätapaamisiin voi osallistua joko kontaktitapaamisina tai etäyhteydellä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty – hylätty

Hyväksytty
Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Hänellä on oman opiskelunsa vaiheeseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot, joita hän osaa käyttää myös ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija ottaa vastuun annetuista ammatillisista tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä sisäisen yrittäjyyden periaatteita hyödyntävällä
työotteella. Hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille ja suorittaa opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.

Hylätty:

Opiskelija ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, eikä osoita halukkuutta suunnitella omaa toimintaansa. Hän ei osallistu kontaktitunneille tai ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta.


Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

hyväksytty: Kykenet itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Otat vastuun annetuista tehtävistä ja toimit sovituilla tavoilla. Osaat suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaasi. Osallistut aktiivisesti kontaktitapaamisiin ja suoritat opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.

hylätty: Et ota vastuuta omasta toiminnastaan etkä osoita halukkuutta suunnitella ja kehittää omaa toimintaasi. Et osallistu kontaktitunneille. Et tee oppimistehtäviä.

Hyväksytty – hylätty Hyväksytty Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Hänellä on oman opiskelunsa vaiheeseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot, joita hän osaa käyttää myös ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija ottaa vastuun annetuista ammatillisista tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä sisäisen yrittäjyyden periaatteita hyödyntävällä työotteella. Hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille ja suorittaa opintojakson tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Hylätty: Opiskelija ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, eikä osoita halukkuutta suunnitella omaa toimintaansa. Hän ei osallistu kontaktitunneille tai ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia.

Esitietovaatimukset

-