Siirry suoraan sisältöön

YrittäjyysLaajuus (3 op)

Tunnus: ZZPP0710

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Mari Hakkarainen

Osaamistavoitteet

1. Opiskelija tietää, mitä ovat sisäinen yrittäjyys, yrittäjäksi ryhtyminen sekä yrittäjyyden ja innovaatioiden merkitys yhteiskunnassa
2. Opiskelija ymmärtää kannattavan yritystoiminnan periaatteet ja omaan alaan liittyvää liiketoimialalogiikkaa
3. Opiskelija ymmärtää asiakkuuden roolin liike- ja muussa toiminnassa ja osaa soveltaa näitä tietoja tunnistaakseen asiakkaat omalle osaamiselleen
4. Opiskelija osoittaa kykyä johtaa itseään yrittäjämäisesti asiakaslähtöisessä ryhmässä
5. Opiskelija osaa tunnistaa asiakastilanteissa tai palveluissa tarpeita sekä jalostaa niistä tuotemahdollisuuksia (tai liiketoimintamahdollisuuksia)
6. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää omia yrittäjyyteen liittyviä valmiuksiaan ja asenteitaan.
7. Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää JAMK yrittäjyys ja innovaatioympäristöjä sekä niihin liittyviä tukipalveluja.

Sisältö

Yrittäjyysosion pääosa toteutetaan yksikkö-, tulosalue- tai tutkinto-ohjelmakohtaisissa ryhmissä. Opintojaksoon sisältöön kuuluu omien kokemuksien, havaintojen ja hankitun tiedon perusteella muodostettu näkemys yksittäisestä markkinoiden tarpeista tai kysynnästä, jonka tyydyttämiseksi kehittään oma kokonaisratkaisu (tuotekonseptin). Opiskelijoiden pienryhmät pohtivat ideansa liiketoimintamahdollisuuksia ja jakavat ryhmiensä ideoita ja niiden onnistumismahdollisuuksia opintojakson muille opiskelijoille. Tuoteideoita testataan potentiaalisilla asiakkailla ja jatkokehitetään saadun palautteen perusteella. Kehityksen työkaluna ja viestinnän apuvälineenä käytetään liiketoimintakaaviota (Business Model Canvas) ja asikasarvokaaviota (Value Proposition Canvas). Opiskelijat hankkivat perustietoa yrittäjyydestä ja kannattavasta liiketoiminnasta toiminnallisilla tavoilla. Opiskelijat testaavat omia yrittäjyysvalmiuksiaan ja laajentavat ymmärrystä toimialastaan yritystarinoiden avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimisen arviointi on ns. kehittävää arviointia. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli. Arvioinnin kohteet on kuvattu ”Suoritukset” - kohdassa.
Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.
Opintojakson arviointikriteerit ovat:
Aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävien ja harjoituksien hyväksytty suoritus.
Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelijan näytöt ja analyysit yrittäjyysorientaatiosta, asiakkuuksista ja toimintaympäristöstä osoittavat sellaista ymmärrystä, joka on mahdollista konkretisoida kannattavaksi toiminnaksi. Opiskelija osoittaa aloitteellisuutta ja vastuunkantokykyä. Opiskelija tunnistaa joitakin potentiaalisia asiakkuuksia osaamiselleen. Opiskelija toimii aktiivisesti yhteisön jäsenenä.