Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutustarpeen arviointi IILaajuus (3 op)

Tunnus: SKOS1803

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Teppo Karapalo

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää toiminta- ja työkyvyn arviointimenetelmiä tarkoituksenmukaisesti ja perustellusti. Opiskelija osaa arvioida ja dokumentoida asiakkaan kokonaistilanteen sekä ymmärtää arvioinnin ja siitä saatujen tulosten merkityksen palvelu- ja kuntoutustarpeen ja kuntoutusprosessin kokonaisuuden kannalta.

Sisältö

Luotettava, tarkoituksenmukainen ja systemaattinen toiminta- ja työkyvyn arviointi kuntoutuksen ohjaajan ja moniammatillisen työn välineenä. Asiakkaan kokonaistilanteen arviointi ja dokumentointi ja arvioinnin merkitys palvelu- ja kuntoutustarpeen ja kuntoutusprosessin kannalta. Lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnin menetelmät ICF-viitekehyksen mukaan. Toimia-tietokannan mittarit.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää käsitteet työkyky, toimintakyky, kuntoutustarve ja palvelutarve. Opiskelija tunnistaa kentän, jossa kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointia tehdään. Opiskelija ymmärtää toiminta- ja työkyvyn kehittymisen ja muuttumisen elämänkulun eri vaiheissa. Opiskelija tunnistaa kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin merkityksen kuntoutusprosessin alkuvaiheessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija tietää luotettavan, perustellun ja systemaattisen arvioinnin periaatteet. Opiskelija osaa käyttää toimintakyvyn arviointimittareita sekä ICF-viitekehystä ja ICF-työkaluja työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Opiskelija osaa dokumentoida arvioinnin tulokset. Opiskelija osaa arvioida kuntoutujan kokonaistilanteen ja kuntoutus- ja palvelutarpeen.

Oppimateriaalit

Autti-Rämö, I., Salminen, A.L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim.

Toimintakyvyn arviointi.Terveyden ja hyvinvoininlaitos. 2019; https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/toimintakyvyn-arviointi
TOIMIA-tietokanta. 2019. Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Kykyviisari –arvioi työ- ja toimintakykysi. 2019. Työterveyslaitos.
ICF-luokitus. 2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.