Siirry suoraan sisältöön

Projektien taloudellinen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: HL00BD25

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Hanna Karhu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Projektin lopputulosta voidaan yksiselitteisesti mitata kannattavuuden näkökulmasta. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet projektien taloudelliseen ohjaukseen ja johtamiseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt projektiliiketoiminnan ja projektien taloudellisen johtamisen sekä rahoituksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia projektien rahoituksen, kassavirran, investointien, kustannusten ja kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita projektien tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan projektitoiminnan ohjauksen työkaluja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektiliiketoimintaa, projektien rahoitusta, projektisalkun hallintaa, projektien vaiheistusta ja ositusta, projektien aika-, resurssi- ja kustannusohjausta, projektiraportointia, riskienhallintaa, kassavirtaa sekä investointilaskelmia.

Esitietovaatimukset

Perustiedot talousmatematiikasta ja taloushallinnosta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Osaat nimetä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat projektien kannattavuuteen. Ymmärrät investointilaskelmien perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen investointilaskelman. Osaat kertoa omin sanoin projektin riskien perusperiaatteet. Tunnistat projektiin liittyviä ohjausmekanismeja ja osaat projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tunnistat projektien kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen investointilaskelman ja kustannusohjauslaskelman. Tunnistat projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä projektien rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat jäsentää projektiliiketoiminnan perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät investointilaskelmat ja kustannuohjauslaskelman sekä soveltaa laskentamenetelmiä projektien taloudellisen johtamisen tueksi. Osaat laatia investointilaskelmiin ja kustannusohjaukseen pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat kehittää investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja rahoituksen ja kassavirran merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan projektien kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä rahoituksen ja kassavirran vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 19.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Hanna Karhu
 • Teija Koskinen
Ryhmät
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Projektin lopputulosta voidaan yksiselitteisesti mitata kannattavuuden näkökulmasta. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet projektien taloudelliseen ohjaukseen ja johtamiseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt projektiliiketoiminnan ja projektien taloudellisen johtamisen sekä rahoituksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia projektien rahoituksen, kassavirran, investointien, kustannusten ja kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita projektien tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan projektitoiminnan ohjauksen työkaluja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektiliiketoimintaa, projektien rahoitusta, projektisalkun hallintaa, projektien vaiheistusta ja ositusta, projektien aika-, resurssi- ja kustannusohjausta, projektiraportointia, riskienhallintaa, kassavirtaa sekä investointilaskelmia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta (2. painos). Helsinki: WSOY. ISBN 978-952-92-8534-1 (verkkoaineisto).
Pelin, R. (2020). Projektihallinnan käsikirja (8. uud. painos). Helsinki: Projektijohtaminen Risto Pelin. ISBN 978-952-67201-2-8 nidottu.
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. (2016). Liike-elämän matematiikka (11. uud. painos). Helsinki: Edita. ISBN 978-951-37-6971-0 (verkkojulkaisu) ja ISBN 978-951-37-6891-1 (nidottu).

Opetusmenetelmät

Luennot Rajakadun kampuksen luokkatilassa
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Ohjaus ja palaute

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 48.
Kaksi uusintatenttiä järjestetään tutkintosäännön mukaisesti ja ne tulevat olemaan viikoilla 50 ja 51.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Luennot ja tentti 20 h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 35 h
Tehtävien tekeminen yksin ja ryhmässä 80 h

Opetus- ja ohjauskontakteilla perehdyt opintojakson tietopuoliseen sisältöön sekä esittelet ryhmäsi tekemiä tehtäviä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Luennot (vko 35-47)
Syysloma (vko 42)
Tentti (vko 48)
Uusintatentti 1 (vko 50)
Uusintatentti 2 (vko 51)

Opintojakso vaatii viikottaista työskentelyä. Varaathan luentojen lisäksi kalenteriisi viikoittain noin 6-8 tuntia aikaa tälle opintojaksolle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältyy Liiketoiminnan ohjaus suuntautumisen opintoihin. Kurssi on suositeltava Talousjohtamisen ja Uudistavan johtamisen opiskelijoille.
Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (50 %) ja tentti (50 %).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat projektien kannattavuuteen. Ymmärrät investointilaskelmien perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen investointilaskelman. Osaat kertoa omin sanoin projektin riskien perusperiaatteet. Tunnistat projektiin liittyviä ohjausmekanismeja ja osaat projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tunnistat projektien kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen investointilaskelman ja kustannusohjauslaskelman. Tunnistat projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä projektien rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää projektiliiketoiminnan perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät investointilaskelmat ja kustannuohjauslaskelman sekä soveltaa laskentamenetelmiä projektien taloudellisen johtamisen tueksi. Osaat laatia investointilaskelmiin ja kustannusohjaukseen pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat kehittää investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja rahoituksen ja kassavirran merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan projektien kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä rahoituksen ja kassavirran vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Perustiedot talousmatematiikasta ja taloushallinnosta.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Hanna Karhu
Vastuuopettaja

Hanna Karhu

Ryhmät
 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Projektin lopputulosta voidaan yksiselitteisesti mitata kannattavuuden näkökulmasta. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet projektien taloudelliseen ohjaukseen ja johtamiseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt projektiliiketoiminnan ja projektien taloudellisen johtamisen sekä rahoituksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia projektien rahoituksen, kassavirran, investointien, kustannusten ja kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita projektien tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan projektitoiminnan ohjauksen työkaluja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektiliiketoimintaa, projektien rahoitusta, projektisalkun hallintaa, projektien vaiheistusta ja ositusta, projektien aika-, resurssi- ja kustannusohjausta, projektiraportointia, riskienhallintaa, kassavirtaa sekä investointilaskelmia.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu on 28.8. - 19.12.2023
Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta (2. painos). Helsinki: WSOY. ISBN 978-952-92-8534-1 (verkkoaineisto).
Pelin, R. (2020). Projektihallinnan käsikirja (8. uud. painos). Helsinki: Projektijohtaminen Risto Pelin. ISBN 978-952-67201-2-8 nidottu.
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. (2016). Liike-elämän matematiikka (11. uud. painos). Helsinki: Edita. ISBN 978-951-37-6971-0 (verkkojulkaisu) ja ISBN 978-951-37-6891-1 (nidottu).

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Ohjaus ja palaute

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 48.
Kaksi uusintatenttiä järjestetään tutkintosäännön mukaisesti ja ne tulevat olemaan viikoilla 50 ja 51.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Luennot ja tentti 20 h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 35 h
Tehtävien tekeminen 80 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Luennot (vko 35-47)
Syysloma (vko 42)
Tentti (vko 48)
Uusintatentti 1 (vko 50)
Uusintatentti 2 (vko 51)

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakso sisältyy Talousjohtamisen suuntautumisen opintoihin.
Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (50 %, 3 op) ja tentti (50 %, 2 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat projektien kannattavuuteen. Ymmärrät investointilaskelmien perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen investointilaskelman. Osaat kertoa omin sanoin projektin riskien perusperiaatteet. Tunnistat projektiin liittyviä ohjausmekanismeja ja osaat projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tunnistat projektien kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen investointilaskelman ja kustannusohjauslaskelman. Tunnistat projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä projektien rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää projektiliiketoiminnan perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät investointilaskelmat ja kustannuohjauslaskelman sekä soveltaa laskentamenetelmiä projektien taloudellisen johtamisen tueksi. Osaat laatia investointilaskelmiin ja kustannusohjaukseen pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat kehittää investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja rahoituksen ja kassavirran merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan projektien kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä rahoituksen ja kassavirran vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Perustiedot talousmatematiikasta ja taloushallinnosta.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Hanna Karhu
Vastuuopettaja

Hanna Karhu

Ryhmät
 • HTL20IY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Projektin lopputulosta voidaan yksiselitteisesti mitata kannattavuuden näkökulmasta. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet projektien taloudelliseen ohjaukseen ja johtamiseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt projektiliiketoiminnan ja projektien taloudellisen johtamisen sekä rahoituksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia projektien rahoituksen, kassavirran, investointien, kustannusten ja kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita projektien tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan projektitoiminnan ohjauksen työkaluja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektiliiketoimintaa, projektien rahoitusta, projektisalkun hallintaa, projektien vaiheistusta ja ositusta, projektien aika-, resurssi- ja kustannusohjausta, projektiraportointia, riskienhallintaa, kassavirtaa sekä investointilaskelmia.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu on 29.8.-21.12.2022
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti : jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos). Helsinki: Kauppakamari. ISBN 978-952-246-401-9 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-246-400-2 (nidottu).
Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta (2. painos). Helsinki: WSOY. ISBN 978-952-92-8534-1 (verkkoaineisto).
Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja (7. uud. painos). Helsinki: Projektijohtaminen Risto Pelin. ISBN 978-952-67201-1-1 (sidottu).
Puolamäki, E. & Ruusunen, P. (2009). Strategiset investoinnit : johtaminen, prosessit ja talouden ohjaus (1. painos). Helsinki: Tietosanoma. ISBN 978-951-885-291-2 (nidottu).
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. (2016). Liike-elämän matematiikka (11. uud. painos). Helsinki: Edita. ISBN 978-951-37-6971-0 (verkkojulkaisu) ja ISBN 978-951-37-6891-1 (nidottu).

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Jos tarvitset ohjausta, ota yhteyttä sähköpostilla opintojakson opettajaan.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään etänä viikolla 49. Kaksi uusintatenttiä järjestetään tutkintosäännön mukaisesti ja niiden aikataulu tarkentuu opintojakson aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Luennot 20 h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 35 h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 80 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältyy Talousjohtamisen suuntautumisen opintoihin.
Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (50 %, 3 op) ja tentti (50 %, 2 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat projektien kannattavuuteen. Ymmärrät investointilaskelmien perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen investointilaskelman. Osaat kertoa omin sanoin projektin riskien perusperiaatteet. Tunnistat projektiin liittyviä ohjausmekanismeja ja osaat projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tunnistat projektien kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen investointilaskelman ja kustannusohjauslaskelman. Tunnistat projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä projektien rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää projektiliiketoiminnan perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät investointilaskelmat ja kustannuohjauslaskelman sekä soveltaa laskentamenetelmiä projektien taloudellisen johtamisen tueksi. Osaat laatia investointilaskelmiin ja kustannusohjaukseen pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat kehittää investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja rahoituksen ja kassavirran merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan projektien kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä rahoituksen ja kassavirran vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Perustiedot talousmatematiikasta ja taloushallinnosta.

Ajoitus

10.01.2022 - 20.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Ari Karsikas
Ryhmät
 • ZJA21KHTKD
  Avoin AMK, lita, KKD, Henkilöstö- ja talousosaaja

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Projektin lopputulosta voidaan yksiselitteisesti mitata kannattavuuden näkökulmasta. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet projektien taloudelliseen ohjaukseen ja johtamiseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt projektiliiketoiminnan ja projektien taloudellisen johtamisen sekä rahoituksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia projektien rahoituksen, kassavirran, investointien, kustannusten ja kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita projektien tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan projektitoiminnan ohjauksen työkaluja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektiliiketoimintaa, projektien rahoitusta, projektisalkun hallintaa, projektien vaiheistusta ja ositusta, projektien aika-, resurssi- ja kustannusohjausta, projektiraportointia, riskienhallintaa, kassavirtaa sekä investointilaskelmia.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu on 10.01.2022-20.05.2022
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti : jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos). Helsinki: Kauppakamari. ISBN 978-952-246-401-9 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-246-400-2 (nidottu).
Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta (2. painos). Helsinki: WSOY. ISBN 978-952-92-8534-1 (verkkoaineisto).
Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja (7. uud. painos). Helsinki: Projektijohtaminen Risto Pelin. ISBN 978-952-67201-1-1 (sidottu).
Puolamäki, E. & Ruusunen, P. (2009). Strategiset investoinnit : johtaminen, prosessit ja talouden ohjaus (1. painos). Helsinki: Tietosanoma. ISBN 978-951-885-291-2 (nidottu).
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. (2016). Liike-elämän matematiikka (11. uud. painos). Helsinki: Edita. ISBN 978-951-37-6971-0 (verkkojulkaisu) ja ISBN 978-951-37-6891-1 (nidottu).

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Jos tarvitset ohjausta, ota yhteyttä sähköpostilla opintojakson opettajaan

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään etänä Moodlessa viikolla 17. Uusintatentit järjestetään tutkintosäännön mukaisesti Exam-studiossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135h
Luennot 20h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 35h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 80h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältyy Talousjohtamisen suuntautumisen opintoihin.
Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (50%, 3 op) ja tentti (50%, 2 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat projektien kannattavuuteen. Ymmärrät investointilaskelmien perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen investointilaskelman. Osaat kertoa omin sanoin projektin riskien perusperiaatteet. Tunnistat projektiin liittyviä ohjausmekanismeja ja osaat projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tunnistat projektien kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen investointilaskelman ja kustannusohjauslaskelman. Tunnistat projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä projektien rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää projektiliiketoiminnan perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät investointilaskelmat ja kustannuohjauslaskelman sekä soveltaa laskentamenetelmiä projektien taloudellisen johtamisen tueksi. Osaat laatia investointilaskelmiin ja kustannusohjaukseen pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat kehittää investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja rahoituksen ja kassavirran merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan projektien kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä rahoituksen ja kassavirran vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Perustiedot talousmatematiikasta ja taloushallinnosta.