Siirry suoraan sisältöön

Kannattavan toiminnan ohjausLaajuus (5 op)

Tunnus: HL00BD23

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Hanna Karhu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kannattava toiminta on liiketoiminnan ydin. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet kannattavan toiminnan ohjaukseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt kannattavan toiminnan ohjauksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia kustannusten ja toiminnan kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida liiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan toiminnan ohjauksen työkaluja ja arvioida laskentajärjestelmien tuottamaa informaatiota toiminnan ohjaamisen kehittämiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ansaintalogiikkaa, yrityksen prosesseja, katetuotto- ja kannattavuusajattelua, toimintolaskentaa ja -analyysiä, toiminnanohjausta, pääomien käytön tehokkuutta, johdon raportointijärjestelmiä sekä suorituksen mittausta ja johtamista.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus- ja katetuottolaskenta, kustannuslaskenta ja budjetointi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Osaat nimetä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat kannattavuuteen. Ymmärrät katetuottoajattelun perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen katetuottolaskelman. Opintojakson käytyäsi osaat kertoa omin sanoin toimintolaskennan perusperiaatteet. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tunnistat kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen katetuotto- ja toimintolaskelman. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat jäsentää yrityksen perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet toiminnanohjauksen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät katetuottolaskelmat ja soveltaa katetuottoajattelua toiminnan ohjauksessa. Osaat suorittaa toimintoanalyysin sekä laatia katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida yrityksen perusprosesseja ja laskentamenetelmiä kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat kehittää katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja suorituksen mittauksen merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella yrityksen laskenta- ja perusprosesseja kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan liittyviä aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan yrityksen kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä suorituksen mittauksen vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Ilmoittautumisaika

18.11.2024 - 06.01.2025

Ajoitus

13.01.2025 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Hanna Karhu
 • Ari Karsikas
Ryhmät
 • ZJA25KH
  Avoin amk, lita
 • HTL23S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kannattava toiminta on liiketoiminnan ydin. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet kannattavan toiminnan ohjaukseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt kannattavan toiminnan ohjauksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia kustannusten ja toiminnan kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida liiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan toiminnan ohjauksen työkaluja ja arvioida laskentajärjestelmien tuottamaa informaatiota toiminnan ohjaamisen kehittämiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ansaintalogiikkaa, yrityksen prosesseja, katetuotto- ja kannattavuusajattelua, toimintolaskentaa ja -analyysiä, toiminnanohjausta, pääomien käytön tehokkuutta, johdon raportointijärjestelmiä sekä suorituksen mittausta ja johtamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Neilimo K. & Uusi-Rauva E. Johdon laskentatoimi. 2014. Helsinki. EDITA: luvut 1-7, 9 ja 12-14 (myös aikaisemmat painokset mahdollisia).

Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V. & Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOYpro, Helsinki, 2020 (myös muut painokset mahdollisia).

Opetusmenetelmät

Luennot Rajakadun kampuksen luokkatilassa
Itsenäiset oppimistehtävät
Videomateriaali
Parityöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät
Ohjaus ja palaute

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 16
1. uusintatentti järjestetään viikolla 18
2. uusintatentti järjestetään viikolla 19

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 h
Luennot ja harjoitukset ja tentti 20 h
Itsenäinen opiskelu ja itsenäiset oppimistehtävät 35 h
Muut oppimistehtävät pareittain 80 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Luennot (vko 3-15)
Talviloma (vko 9)
Tentti (vko 16)
Uusintatentti 1 (vko 18)
Uusintatentti 2 (vko 19)

Opintojakso vaatii viikottaista työskentelyä. Varaathan luentojen lisäksi kalenteriisi viikoittain noin 6-8 tuntia aikaa tälle opintojaksolle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältyy Liiketoiminnan ohjaus suuntautumisen opintoihin. Kurssi on suositeltava Talousjohtamisen ja Uudistavan johtamisen opiskelijoille.
Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (60 %) ja tentti (40 %).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat kannattavuuteen. Ymmärrät katetuottoajattelun perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen katetuottolaskelman. Opintojakson käytyäsi osaat kertoa omin sanoin toimintolaskennan perusperiaatteet. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tunnistat kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen katetuotto- ja toimintolaskelman. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää yrityksen perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet toiminnanohjauksen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät katetuottolaskelmat ja soveltaa katetuottoajattelua toiminnan ohjauksessa. Osaat suorittaa toimintoanalyysin sekä laatia katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida yrityksen perusprosesseja ja laskentamenetelmiä kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat kehittää katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja suorituksen mittauksen merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella yrityksen laskenta- ja perusprosesseja kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan liittyviä aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan yrityksen kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä suorituksen mittauksen vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus- ja katetuottolaskenta, kustannuslaskenta ja budjetointi.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Ari Karsikas
Ryhmät
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kannattava toiminta on liiketoiminnan ydin. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet kannattavan toiminnan ohjaukseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt kannattavan toiminnan ohjauksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia kustannusten ja toiminnan kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida liiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan toiminnan ohjauksen työkaluja ja arvioida laskentajärjestelmien tuottamaa informaatiota toiminnan ohjaamisen kehittämiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ansaintalogiikkaa, yrityksen prosesseja, katetuotto- ja kannattavuusajattelua, toimintolaskentaa ja -analyysiä, toiminnanohjausta, pääomien käytön tehokkuutta, johdon raportointijärjestelmiä sekä suorituksen mittausta ja johtamista.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu on 8.1. - 20.5.2024
Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Neilimo K. & Uusi-Rauva E. Johdon laskentatoimi. 2014. Helsinki. EDITA: luvut 1-7, 9 ja 12-14 (myös aikaisemmat painokset mahdollisia).

Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V. & Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOYpro, Helsinki, 2020 (myös muut painokset mahdollisia).

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Ohjaus ja palaute

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 16
1. uusintatentti järjestetään viikolla 18
2. uusintatentti järjestetään viikolla 20

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Luennot ja tentti 20 h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 35 h
Tehtävien tekeminen 80 h

Sisällön jaksotus

Luennot (vko 2-14)
Talviloma (vko 9)
Tentti (vko 16)
Uusintatentti 1 (vko 18)
Uusintatentti 2 (vko 20)

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointi perustuu tentissä (40 %, 2 op) ja oppimistehtävissä (60 %, 3 op) osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat kannattavuuteen. Ymmärrät katetuottoajattelun perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen katetuottolaskelman. Opintojakson käytyäsi osaat kertoa omin sanoin toimintolaskennan perusperiaatteet. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tunnistat kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen katetuotto- ja toimintolaskelman. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää yrityksen perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet toiminnanohjauksen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät katetuottolaskelmat ja soveltaa katetuottoajattelua toiminnan ohjauksessa. Osaat suorittaa toimintoanalyysin sekä laatia katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida yrityksen perusprosesseja ja laskentamenetelmiä kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat kehittää katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja suorituksen mittauksen merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella yrityksen laskenta- ja perusprosesseja kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan liittyviä aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan yrityksen kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä suorituksen mittauksen vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus- ja katetuottolaskenta, kustannuslaskenta ja budjetointi.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Hanna Karhu
Vastuuopettaja

Hanna Karhu

Ryhmät
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • ZJA23KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kannattava toiminta on liiketoiminnan ydin. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet kannattavan toiminnan ohjaukseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt kannattavan toiminnan ohjauksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia kustannusten ja toiminnan kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida liiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan toiminnan ohjauksen työkaluja ja arvioida laskentajärjestelmien tuottamaa informaatiota toiminnan ohjaamisen kehittämiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ansaintalogiikkaa, yrityksen prosesseja, katetuotto- ja kannattavuusajattelua, toimintolaskentaa ja -analyysiä, toiminnanohjausta, pääomien käytön tehokkuutta, johdon raportointijärjestelmiä sekä suorituksen mittausta ja johtamista.

Aika ja paikka

Kurssi alkaa tammikuussa ja päättyy viimeistään 19.5.2022, ei opetusta viikolla 9

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Neilimo K. & Uusi-Rauva E. Johdon laskentatoimi. 2014. Helsinki. EDITA: luvut 1-7, 9 ja 12-14 (myös aikaisemmat painokset mahdollisia).

Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V. & Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOYpro, Helsinki, 2020 (myös muut painokset mahdollisia).

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Itsenäiset oppimistehtävät
Videomateriaali
Parityöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät
Ohjaus ja palaute

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 16
1. uusintatentti järjestetään viikolla 19
2. uusintatentti järjestetään viikolla 20

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 h
Luennot ja harjoitukset ja tentti 20 h
Itsenäinen opiskelu ja itsenäiset oppimistehtävät 35 h
Muut oppimistehtävät 80 h

Sisällön jaksotus

Webinaarit (vko 2-11)
Talviloma (vko 9)
Tentti (vko 16)
Uusintatentti 1 (vko 18)
Uusintatentti 2 (vko 20)

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointi perustuu tentissä (40 %, 2 op) ja parityöskentelynä toteutettavissa oppimistehtävissä (60 %, 3 op) osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat kannattavuuteen. Ymmärrät katetuottoajattelun perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen katetuottolaskelman. Opintojakson käytyäsi osaat kertoa omin sanoin toimintolaskennan perusperiaatteet. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tunnistat kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen katetuotto- ja toimintolaskelman. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää yrityksen perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet toiminnanohjauksen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät katetuottolaskelmat ja soveltaa katetuottoajattelua toiminnan ohjauksessa. Osaat suorittaa toimintoanalyysin sekä laatia katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida yrityksen perusprosesseja ja laskentamenetelmiä kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat kehittää katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja suorituksen mittauksen merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella yrityksen laskenta- ja perusprosesseja kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan liittyviä aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan yrityksen kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä suorituksen mittauksen vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus- ja katetuottolaskenta, kustannuslaskenta ja budjetointi.

Ajoitus

15.08.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutusohjelma (AMK)
Opettaja
 • Aki Laaksonen
Ryhmät
 • ZJA21KHTKD
  Avoin AMK, lita, KKD, Henkilöstö- ja talousosaaja

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kannattava toiminta on liiketoiminnan ydin. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet kannattavan toiminnan ohjaukseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt kannattavan toiminnan ohjauksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia kustannusten ja toiminnan kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida liiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan toiminnan ohjauksen työkaluja ja arvioida laskentajärjestelmien tuottamaa informaatiota toiminnan ohjaamisen kehittämiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ansaintalogiikkaa, yrityksen prosesseja, katetuotto- ja kannattavuusajattelua, toimintolaskentaa ja -analyysiä, toiminnanohjausta, pääomien käytön tehokkuutta, johdon raportointijärjestelmiä sekä suorituksen mittausta ja johtamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Neilimo K. & Uusi-Rauva E. Johdon laskentatoimi. 2014. Helsinki. EDITA: luvut 1-7, 9 ja 12-14 (myös aikaisemmat painokset mahdollisia).

Lisämateriaali:
Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V. & Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOYpro, Helsinki, 2017 (myös muut painokset mahdollisia).

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Itsenäiset oppimistehtävät
Parityöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät
Ohjaus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyvät mahdolliset työssä tehtävät osiot kuvataan kurssin ensimmäisillä kokoontumiskerroilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 44
1. uusintatentti järjestetään viikolla 46
2. uusintatentti järjestetään viikolla 48

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 h
Luennot ja harjoitukset 20 h
Itsenäinen opiskelu ja itsenäiset oppimistehtävät 35 h
Muut oppimistehtävät 80 h

Sisällön jaksotus

Webinaarit (vko 33-41)
Syysloma (vko 42)
Tentti (vko 44)
Uusintatentti 1 (vko 46)
Uusintatentti 2 (vko 48)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu tentissä (40 %, 2 op) ja yksilö- ja/tai parityöskentelynä toteutettavissa oppimistehtävissä (60 %, 3 op) osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat kannattavuuteen. Ymmärrät katetuottoajattelun perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen katetuottolaskelman. Opintojakson käytyäsi osaat kertoa omin sanoin toimintolaskennan perusperiaatteet. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tunnistat kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen katetuotto- ja toimintolaskelman. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää yrityksen perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet toiminnanohjauksen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät katetuottolaskelmat ja soveltaa katetuottoajattelua toiminnan ohjauksessa. Osaat suorittaa toimintoanalyysin sekä laatia katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida yrityksen perusprosesseja ja laskentamenetelmiä kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat kehittää katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja suorituksen mittauksen merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella yrityksen laskenta- ja perusprosesseja kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan liittyviä aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan yrityksen kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä suorituksen mittauksen vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus- ja katetuottolaskenta, kustannuslaskenta ja budjetointi.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Koulutus
 • Liiketalouden koulutusohjelma (AMK)
Opettaja
 • Aki Laaksonen
Ryhmät
 • HTL20IY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • HTL20S1
  Liiketalous
 • ZJA22KH
  Avoin AMK, lita
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kannattava toiminta on liiketoiminnan ydin. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet kannattavan toiminnan ohjaukseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt kannattavan toiminnan ohjauksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia kustannusten ja toiminnan kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida liiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan toiminnan ohjauksen työkaluja ja arvioida laskentajärjestelmien tuottamaa informaatiota toiminnan ohjaamisen kehittämiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ansaintalogiikkaa, yrityksen prosesseja, katetuotto- ja kannattavuusajattelua, toimintolaskentaa ja -analyysiä, toiminnanohjausta, pääomien käytön tehokkuutta, johdon raportointijärjestelmiä sekä suorituksen mittausta ja johtamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Neilimo K. & Uusi-Rauva E. Johdon laskentatoimi. 2014. Helsinki. EDITA: luvut 1-7, 9 ja 12-14 (myös aikaisemmat painokset mahdollisia).

Lisämateriaali:
Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V. & Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOYpro, Helsinki, 2017 (myös muut painokset mahdollisia).

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Itsenäiset oppimistehtävät
Parityöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät
Ohjaus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyvät mahdolliset työssä tehtävät osiot kuvataan kurssin ensimmäisillä kokoontumiskerroilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 15
1. uusintatentti järjestetään viikolla 17
2. uusintatentti järjestetään viikolla 19

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 h
Luennot ja harjoitukset 20 h
Itsenäinen opiskelu ja itsenäiset oppimistehtävät 35 h
Muut oppimistehtävät 80 h

Sisällön jaksotus

Webinaarit (vko 2-11)
Talviloma (vko 9)
Tentti (vko 15)
Uusintatentti 1 (vko 17)
Uusintatentti 2 (vko 19)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu tentissä (40 %, 2 op) ja parityöskentelynä toteutettavissa oppimistehtävissä (60 %, 3 op) osoitettuun osaamiseen.

Avoin amk 3

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat kannattavuuteen. Ymmärrät katetuottoajattelun perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen katetuottolaskelman. Opintojakson käytyäsi osaat kertoa omin sanoin toimintolaskennan perusperiaatteet. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tunnistat kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen katetuotto- ja toimintolaskelman. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää yrityksen perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet toiminnanohjauksen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät katetuottolaskelmat ja soveltaa katetuottoajattelua toiminnan ohjauksessa. Osaat suorittaa toimintoanalyysin sekä laatia katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida yrityksen perusprosesseja ja laskentamenetelmiä kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat kehittää katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja suorituksen mittauksen merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella yrityksen laskenta- ja perusprosesseja kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan liittyviä aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan yrityksen kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä suorituksen mittauksen vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus- ja katetuottolaskenta, kustannuslaskenta ja budjetointi.