Siirry suoraan sisältöön

Työhyvinvoinnin johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: HL00BD76

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Kaisa Partanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työhyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen menestystekijä. Työhyvinvoinnin perusteiden ja logiikan tunteminen on välttämätön osa johtamis-, esimiestyön ja HR-osaamista. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä työhyvinvointia, kerää parhaat osaajat ja menestyy.

Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät.

Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä sekä annettujen aikataulujen puitteissa toiminen vaatii vielä kehittymistä.

Sisältö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työelämän laadun, työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitys
Työhyvinvoinnin kartoittaminen ja kehittäminen
Työterveyshuolto, terveyden edistäminen, yhteistyö ja säädökset
Työsuojeluorganisaation toiminta ja työsuojelun toimintaohjelma
Työturvallisuus, sen asettamat velvoitteet ja juridiikka
Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden digitaaliset sovellukset

Työkalut
Työhyvinvoinnin malli, kehittämisen menetelmät, monitorointi ja seuranta
Työterveyshuollon suunnittelun, yhteistyön ja raportoinnin mallit
Digitaaliset yhteistyösovellukset
Työsuojeluorganisaation toimintaan liittyvät aineistot
Työturvallisuuden ja riskien kartoitusmalli ja monitoroinnin digitaaliset sovellukset

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.


Tyydyttävä 2
Osaat selittää työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Osaat selittää työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat selittää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat selittää työsuojelun vaatimat roolitukset. Osaat selittää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat analysoida työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita, niiden merkitystä yrityksen tuottavuuteen sekä vertailla keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat analysoida työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat jäsentää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat analysoida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat analysoida ja vertailla turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kriittisesti työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita ja perustella sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen. Osaat arvioida keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat perustella työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja suunnitella niitä tukevia toimintamalleja. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat arvioida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat arvioida turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueiden pohjalta. Osaat vakuuttaa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkityksen yrityksen tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää keskeisiä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämismenetelmiä. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat kehittää työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat suunnitella ja rakentaa turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 19.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Kaisa Partanen
Ryhmät
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous
 • HTL23S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työhyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen menestystekijä. Työhyvinvoinnin perusteiden ja logiikan tunteminen on välttämätön osa johtamis-, esimiestyön ja HR-osaamista. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä työhyvinvointia, kerää parhaat osaajat ja menestyy.

Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät.

Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä sekä annettujen aikataulujen puitteissa toiminen vaatii vielä kehittymistä.

Sisältö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työelämän laadun, työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitys
Työhyvinvoinnin kartoittaminen ja kehittäminen
Työterveyshuolto, terveyden edistäminen, yhteistyö ja säädökset
Työsuojeluorganisaation toiminta ja työsuojelun toimintaohjelma
Työturvallisuus, sen asettamat velvoitteet ja juridiikka
Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden digitaaliset sovellukset

Työkalut
Työhyvinvoinnin malli, kehittämisen menetelmät, monitorointi ja seuranta
Työterveyshuollon suunnittelun, yhteistyön ja raportoinnin mallit
Digitaaliset yhteistyösovellukset
Työsuojeluorganisaation toimintaan liittyvät aineistot
Työturvallisuuden ja riskien kartoitusmalli ja monitoroinnin digitaaliset sovellukset

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan pääasiallisesti kontaktiopetuksena. Osa toteutuksista on kuitenkin webinaareina verkossa silloin, kun siihen on pedagoginen peruste. Osa kontaktitunneista varataan ryhmätyön tekemiselle. Tarkempi toteutus ilmoitetaan Moodlessa viimeistään viikko ennen kurssin alkamista.

Opintojakson viimeisen yksilötehtävän palautuspäivä on 8.12.2024. Ensimmäisen uusinnan palautuspäivämäärä on 6.1.2025 ja toisen uusinnan palautuspäivämäärä on 31.1.2025. Muiden tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Manka, M-L., & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.
Pyöriä, P. (toim.) 2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.
Mäkikangas, A. Mauno, S. & Feldt, T. (toim.) 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat: Viisi vaikuttavaa askelta. Helsinki: Edita.

Lisämateriaalit
Elinkeinoelämän keskusliitto: Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli.
Kehusmaa, K. 2011. Työhyvinvointi kilpailuetuna. Helsinki: Kauppakamari.
Suutarinen, M. & Vesterinen, P. 2010. Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava, JTO.
Työterveyslaitoksen verkkosivusto www.ttl.fi
Työturvallisuuskeskuksen verkkosivusto www.ttk.fi

Lisäksi Moodlessa on aineistoa, joka edistää oppimista ja oppimistehtävien tekemistä.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen:
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin.
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät.
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen.
Vertaispalaute.
Ryhmätyöskentely ja -esitys.
Itsereflektio.

Opintojaksolla tehdään sekä itsenäisiä oppimistehtäviä että ryhmätehtäviä. Oppimistehtäviä voidaan suorittaa eri tavoin (mm. raportit, videot, näytelmät). Osa kontaktiopetustunneista varataan ryhmätyön tekemiselle.

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Kontaktiopetuksessa johdatus aiheeseen.
Ryhmätyön ohjausta myös verkossa tai ohjauspalstalla.
Oman osaamisen arviointi.
Palaute ryhmätyöstä kirjallisena.
Ohjausta henkilökohtaisten tehtävien tekemiseen sekä verkossa että ohjauspalstan kautta.
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena.

Opintojakson arvosana muodostuu ryhmä- ja yksilötehtävien perusteella sekä vastuullisesta toimimisesta yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja aikataulujen mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla käydään läpi työelämän konkreettisia tilanteita. Kurssilla on myös mahdollisuuksien mukaan yrityscase.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h, joka jakautuu arviolta seuraavasti (tarkentuu opintojakson aloitukseen mennessä):

Kontaktitunnit+ryhmätyöskentelywebinaarit 25 h
Ryhmäkeskustelut 10,5
Itsenäinen opiskelu 30 h
Yksilö- ja ryhmätehtävät 69,5 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi
Opettajan palaute ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana itsenäisiin tehtäviin perustuen. Opintojakson suorittaminen edellyttää myös osallistumista ryhmätehtäviin. Arvioinnissa huomioidaan myös vastuullinen toiminta opintojaksolla sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.


Tyydyttävä 2
Osaat selittää työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Osaat selittää työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat selittää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat selittää työsuojelun vaatimat roolitukset. Osaat selittää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita, niiden merkitystä yrityksen tuottavuuteen sekä vertailla keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat analysoida työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat jäsentää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat analysoida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat analysoida ja vertailla turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kriittisesti työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita ja perustella sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen. Osaat arvioida keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat perustella työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja suunnitella niitä tukevia toimintamalleja. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat arvioida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat arvioida turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueiden pohjalta. Osaat vakuuttaa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkityksen yrityksen tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää keskeisiä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämismenetelmiä. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat kehittää työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat suunnitella ja rakentaa turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ajoitus

28.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Kaisa Partanen
Ryhmät
 • ZJA23SH3
  Avoin AMK, lita, HR, erillisryhmä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työhyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen menestystekijä. Työhyvinvoinnin perusteiden ja logiikan tunteminen on välttämätön osa johtamis-, esimiestyön ja HR-osaamista. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä työhyvinvointia, kerää parhaat osaajat ja menestyy.

Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät.

Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä sekä annettujen aikataulujen puitteissa toiminen vaatii vielä kehittymistä.

Sisältö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työelämän laadun, työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitys
Työhyvinvoinnin kartoittaminen ja kehittäminen
Työterveyshuolto, terveyden edistäminen, yhteistyö ja säädökset
Työsuojeluorganisaation toiminta ja työsuojelun toimintaohjelma
Työturvallisuus, sen asettamat velvoitteet ja juridiikka
Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden digitaaliset sovellukset

Työkalut
Työhyvinvoinnin malli, kehittämisen menetelmät, monitorointi ja seuranta
Työterveyshuollon suunnittelun, yhteistyön ja raportoinnin mallit
Digitaaliset yhteistyösovellukset
Työsuojeluorganisaation toimintaan liittyvät aineistot
Työturvallisuuden ja riskien kartoitusmalli ja monitoroinnin digitaaliset sovellukset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Forma, P. Johtajan työkykykirja. Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirja)
Juuti, P. & Vuorela, A. 2015. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. (5. uudistettu painos) Jyväskylä: PS-Kustannus. (myös e-kirja)
Kehusmaa, K. 2011. Työhyvinvointi kilpailuetuna. Helsinki: Kauppakamari. (e-kirja)
Manka, M-L., & Manka, M. 2023. Työhyvinvointi. (3. painos) Helsinki: Talentum Pro. (myös e-kirjana)
Mannermaa, K. 2022. Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden käsikirja. Helsinki: Alma Talent.
Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat: Viisi vaikuttavaa askelta. Helsinki: Edita.
Aihealueeseen liittyvä lainsäädäntö. Finlex.fi

Lisämateriaalit
Elinkeinoelämän keskusliitto: Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli.
Työterveyslaitoksen verkkosivusto www.ttl.fi
Työturvallisuuskeskuksen verkkosivusto www.ttk.fi

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin.
Itsenäinen opiskelu ja yksilötehtävät.
Ryhmätehtävä ja -esitys, vertaispalaute
Itsereflektio.

Opintojakson aikana saa ohjausta ja palautetta seuraavasti:
Ohjausta webinaareissa ja ohjauspalstalla tehtäviin.
Oman osaamisen arviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä.
Palaute yksilötehtävistä ja ryhmätöistä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuudet ilmoitetaan opintojakson aloituskerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätyöt 35 h
Webinaarit sisältäen myös ryhmätehtyöskentelyä 1,5 h x 14 = 21 h
Yksilötehtävien tekeminen 79 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 40 (Suuntaavat HR-opinnot)
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Opettajan palaute ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana perustuen ryhmätyöhön 50% sekä yksilötehtävään 50%.

Arviointiasteikko 0 – 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.


Tyydyttävä 2
Osaat selittää työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Osaat selittää työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat selittää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat selittää työsuojelun vaatimat roolitukset. Osaat selittää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita, niiden merkitystä yrityksen tuottavuuteen sekä vertailla keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat analysoida työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat jäsentää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat analysoida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat analysoida ja vertailla turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kriittisesti työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita ja perustella sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen. Osaat arvioida keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat perustella työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja suunnitella niitä tukevia toimintamalleja. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat arvioida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat arvioida turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueiden pohjalta. Osaat vakuuttaa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkityksen yrityksen tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää keskeisiä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämismenetelmiä. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat kehittää työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat suunnitella ja rakentaa turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Jaana Saarisilta
 • Serena Paasivuori
Ryhmät
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työhyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen menestystekijä. Työhyvinvoinnin perusteiden ja logiikan tunteminen on välttämätön osa johtamis-, esimiestyön ja HR-osaamista. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä työhyvinvointia, kerää parhaat osaajat ja menestyy.

Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät.

Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä sekä annettujen aikataulujen puitteissa toiminen vaatii vielä kehittymistä.

Sisältö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työelämän laadun, työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitys
Työhyvinvoinnin kartoittaminen ja kehittäminen
Työterveyshuolto, terveyden edistäminen, yhteistyö ja säädökset
Työsuojeluorganisaation toiminta ja työsuojelun toimintaohjelma
Työturvallisuus, sen asettamat velvoitteet ja juridiikka
Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden digitaaliset sovellukset

Työkalut
Työhyvinvoinnin malli, kehittämisen menetelmät, monitorointi ja seuranta
Työterveyshuollon suunnittelun, yhteistyön ja raportoinnin mallit
Digitaaliset yhteistyösovellukset
Työsuojeluorganisaation toimintaan liittyvät aineistot
Työturvallisuuden ja riskien kartoitusmalli ja monitoroinnin digitaaliset sovellukset

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan pääasiallisesti kontaktiopetuksena. Osa toteutuksista on kuitenkin webinaareina verkossa silloin, kun siihen on pedagoginen peruste. Osa kontaktitunneista varataan ryhmätyön tekemiselle. Tarkempi toteutus ilmoitetaan Moodlessa viimeistään viikko ennen kurssin alkamista.

Opintojakson viimeisen yksilötehtävän palautuspäivä on 7.12.2023 Ensimmäisen uusinnan palautuspäivämäärä on 7.1.2024 ja toisen uusinnan palautuspäivämäärä on 31.1.2024. Muiden tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Manka, M-L., & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.
Pyöriä, P. (toim.) 2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.
Mäkikangas, A. Mauno, S. & Feldt, T. (toim.) 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat: Viisi vaikuttavaa askelta. Helsinki: Edita.

Lisämateriaalit
Elinkeinoelämän keskusliitto: Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli.
Kehusmaa, K. 2011. Työhyvinvointi kilpailuetuna. Helsinki: Kauppakamari.
Suutarinen, M. & Vesterinen, P. 2010. Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava, JTO.
Työterveyslaitoksen verkkosivusto www.ttl.fi
Työturvallisuuskeskuksen verkkosivusto www.ttk.fi

Lisäksi Moodlessa on aineistoa, joka edistää oppimista ja oppimistehtävien tekemistä.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen:
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin.
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät.
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen.
Vertaispalaute.
Ryhmätyöskentely ja -esitys.
Itsereflektio.

Opintojaksolla tehdään sekä itsenäisiä oppimistehtäviä että ryhmätehtäviä. Oppimistehtäviä voidaan suorittaa eri tavoin (mm. raportit, videot, näytelmät). Osa kontaktiopetustunneista varataan ryhmätyön tekemiselle.

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Kontaktiopetuksessa johdatus aiheeseen.
Ryhmätyön ohjausta myös verkossa tai ohjauspalstalla.
Oman osaamisen arviointi.
Palaute ryhmätyöstä kirjallisena.
Ohjausta henkilökohtaisten tehtävien tekemiseen sekä verkossa että ohjauspalstan kautta.
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena.

Opintojakson arvosana muodostuu ryhmä- ja yksilötehtävien perusteella sekä vastuullisesta toimimisesta yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja aikataulujen mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla käydään läpi työelämän konkreettisia tilanteita. Kurssilla on myös mahdollisuuksien mukaan yrityscase.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h, joka jakautuu arviolta seuraavasti (tarkentuu opintojakson aloitukseen mennessä):

Kontaktitunnit+ryhmätyöskentelywebinaarit 25 h
Ryhmäkeskustelut 10,5
Itsenäinen opiskelu 30 h
Yksilö- ja ryhmätehtävät 69,5 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi
Opettajan palaute ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana itsenäisiin tehtäviin perustuen. Opintojakson suorittaminen edellyttää myös osallistumista ryhmätehtäviin. Arvioinnissa huomioidaan myös vastuullinen toiminta opintojaksolla sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.


Tyydyttävä 2
Osaat selittää työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Osaat selittää työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat selittää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat selittää työsuojelun vaatimat roolitukset. Osaat selittää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita, niiden merkitystä yrityksen tuottavuuteen sekä vertailla keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat analysoida työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat jäsentää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat analysoida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat analysoida ja vertailla turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kriittisesti työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita ja perustella sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen. Osaat arvioida keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat perustella työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja suunnitella niitä tukevia toimintamalleja. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat arvioida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat arvioida turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueiden pohjalta. Osaat vakuuttaa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkityksen yrityksen tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää keskeisiä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämismenetelmiä. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat kehittää työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat suunnitella ja rakentaa turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Jaana Saarisilta
 • Serena Paasivuori
Ryhmät
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työhyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen menestystekijä. Työhyvinvoinnin perusteiden ja logiikan tunteminen on välttämätön osa johtamis-, esimiestyön ja HR-osaamista. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä työhyvinvointia, kerää parhaat osaajat ja menestyy.

Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät.

Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä sekä annettujen aikataulujen puitteissa toiminen vaatii vielä kehittymistä.

Sisältö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työelämän laadun, työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitys
Työhyvinvoinnin kartoittaminen ja kehittäminen
Työterveyshuolto, terveyden edistäminen, yhteistyö ja säädökset
Työsuojeluorganisaation toiminta ja työsuojelun toimintaohjelma
Työturvallisuus, sen asettamat velvoitteet ja juridiikka
Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden digitaaliset sovellukset

Työkalut
Työhyvinvoinnin malli, kehittämisen menetelmät, monitorointi ja seuranta
Työterveyshuollon suunnittelun, yhteistyön ja raportoinnin mallit
Digitaaliset yhteistyösovellukset
Työsuojeluorganisaation toimintaan liittyvät aineistot
Työturvallisuuden ja riskien kartoitusmalli ja monitoroinnin digitaaliset sovellukset

Aika ja paikka

Opintojakso sisältää kuusi webinaaria ja tarvittaessa erikseen sovittavia ohjauskertoja. Osa webinaareista on välttämättömiä (näiden aikana tehdään ryhmätöitä, erillistä ryhmätyöaikaa ei näin tarvitse opiskelijoiden sopia).

Opintojakso alkaa syyskuussa viikolla 38 ja viimeinen webinaari on joulukuussa viikolla 49. Tarkempi aikataulutus ilmoitetaan opintojakson Moodlessa viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua.

Opintojakson viimeisen tehtävän palautus 8.12.2022 mennessä. Seuraava palautusaika on 15.12.2022 ja ehdoton viimeinen palautuspäivä 6.1.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Manka, M-L., & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.
Pyöriä, P. (toim.) 2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.
Mäkikangas, A. Mauno, S. & Feldt, T. (toim.) 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat: Viisi vaikuttavaa askelta. Helsinki: Edita.

Lisämateriaalit
Elinkeinoelämän keskusliitto: Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli.
Kehusmaa, K. 2011. Työhyvinvointi kilpailuetuna. Helsinki: Kauppakamari.
Suutarinen, M. & Vesterinen, P. 2010. Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava, JTO.
Työterveyslaitoksen verkkosivusto www.ttl.fi
Työturvallisuuskeskuksen verkkosivusto www.ttk.fi

Opintojakson Moodlesta löytyy myös runsaasti aihepiirin oppimista edistävää materiaalia.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen:
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin.
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät.
Vertaispalaute.
Ryhmätehtävä
Paritehtävä ja -esitys.
Itsereflektio.

Opintojakson aikana saat ohjausta seuraavasti:
Webinaareissa johdatus aiheeseen + tarvittaessa lisäohjauskertoja ja ohjausta webinaareissa tai ohjauspalstalla.
Oman osaamisen arviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä.
Palaute ryhmätyöstä kirjallisena.
Ohjausta henkilökohtaisten tehtävien tekemiseen sekä webinaareissa että ohjauspalstan kautta.
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena.

Opintojakson arvosana muodostuu pari- ja yksilötehtävien perusteella. Ryhmätehtävään osallistuminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Ryhmätehtävää varten varataan aikaa lukujärjestyksen mukaisille tunneille.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla läpikäytävät asiat perustuvat pitkälti aitoihin työelämäcaseihin. Opiskelijat voivat integroida omaan työpaikkaansa tai työkokemuksiinsa liittyvät kysymykset osaksi opintojakson tehtäviä. Yksilötehtävän toivotaan liittyvän vahvasti opiskelijan ja/tai opiskelijan työnantajan kiinnostukseen kohteeseen ja tarpeeseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Alustava ajankäyttösuunnitelma:

Ryhmätyöt (lukujärjestykseen merkityt ryhmätyöwebinaarit+ muu mahdollinen itsenäinen työ liittyen ryhmätehtäviin) 35 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 4*1,5 h = 6 h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 94 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Ryhmän vertaisarviointi ryhmätyöskentelyyn liittyen.
Opettajan palaute ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana ryhmätyöhön sekä itsenäisiin tehtäviin perustuen.
Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.


Tyydyttävä 2
Osaat selittää työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Osaat selittää työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat selittää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat selittää työsuojelun vaatimat roolitukset. Osaat selittää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita, niiden merkitystä yrityksen tuottavuuteen sekä vertailla keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat analysoida työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat jäsentää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat analysoida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat analysoida ja vertailla turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kriittisesti työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita ja perustella sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen. Osaat arvioida keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat perustella työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja suunnitella niitä tukevia toimintamalleja. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat arvioida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat arvioida turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueiden pohjalta. Osaat vakuuttaa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkityksen yrityksen tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää keskeisiä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämismenetelmiä. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat kehittää työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat suunnitella ja rakentaa turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Pia Viklund
Ryhmät
 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työhyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen menestystekijä. Työhyvinvoinnin perusteiden ja logiikan tunteminen on välttämätön osa johtamis-, esimiestyön ja HR-osaamista. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä työhyvinvointia, kerää parhaat osaajat ja menestyy.

Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät.

Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä sekä annettujen aikataulujen puitteissa toiminen vaatii vielä kehittymistä.

Sisältö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työelämän laadun, työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitys
Työhyvinvoinnin kartoittaminen ja kehittäminen
Työterveyshuolto, terveyden edistäminen, yhteistyö ja säädökset
Työsuojeluorganisaation toiminta ja työsuojelun toimintaohjelma
Työturvallisuus, sen asettamat velvoitteet ja juridiikka
Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden digitaaliset sovellukset

Työkalut
Työhyvinvoinnin malli, kehittämisen menetelmät, monitorointi ja seuranta
Työterveyshuollon suunnittelun, yhteistyön ja raportoinnin mallit
Digitaaliset yhteistyösovellukset
Työsuojeluorganisaation toimintaan liittyvät aineistot
Työturvallisuuden ja riskien kartoitusmalli ja monitoroinnin digitaaliset sovellukset

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan pääasiallisesti kontaktiopetuksena 21.9 - 30.11.2022. Osa toteutuksista on kuitenkin webinaareina verkossa silloin, kun siihen on pedagoginen peruste. Osa kontaktitunneista varataan ryhmätyön tekemiselle. Tarkempi toteutus ilmoitetaan Moodlessa viimeistään viikko ennen kurssin alkamista.

Opintojakson viimeisen yksilötehtävän palautuspäivä on 7.12.2022 Seuraava palautuspäivä on 12.12,2022 ja ehdoton viimeinen palautuspäivä 6.1.2023. Muiden tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Manka, M-L., & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.
Pyöriä, P. (toim.) 2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.
Mäkikangas, A. Mauno, S. & Feldt, T. (toim.) 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat: Viisi vaikuttavaa askelta. Helsinki: Edita.

Lisämateriaalit
Elinkeinoelämän keskusliitto: Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli.
Kehusmaa, K. 2011. Työhyvinvointi kilpailuetuna. Helsinki: Kauppakamari.
Suutarinen, M. & Vesterinen, P. 2010. Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava, JTO.
Työterveyslaitoksen verkkosivusto www.ttl.fi
Työturvallisuuskeskuksen verkkosivusto www.ttk.fi

Lisäksi Moodlessa on aineistoa, joka edistää oppimista ja oppimistehtävien suorittamista.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen:
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin.
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät.
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen.
Vertaispalaute.
Ryhmätyöskentely ja -esitys.
Itsereflektio.

Opintojaksolla tehdään sekä itsenäisiä oppimistehtäviä että ryhmätehtäviä. Oppimistehtäviä voidaan suorittaa eri tavoin (mm. raportit, videot, näytelmät). Osa kontaktiopetustunneista varataan ryhmätyön tekemiselle.

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Kontaktiopetuksessa johdatus aiheeseen.
Ryhmätyön ohjausta myös verkossa tai ohjauspalstalla.
Oman osaamisen arviointi.
Palaute ryhmätyöstä kirjallisena.
Ohjausta henkilökohtaisten tehtävien tekemiseen sekä verkossa että ohjauspalstan kautta.
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena.

Opintojakson arvosana muodostuu ryhmä- ja yksilötehtävien perusteella sekä vastuullisesta toimimisesta yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja aikataulujen mukaisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla käydään läpi runsaasti työelämän konkreettisia tilanteita. Kurssilla on myös mahdollisuuksien mukaan yrityscase.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h, joka jakautuu arviolta seuraavasti (tarkentuu opintojakson aloitukseen mennessä):

Kontaktitunnit+ryhmätyöskentelywebinaarit 25 h
Ryhmäkeskustelut 10,5
Itsenäinen opiskelu 30 h
Yksilö- ja ryhmätehtävät 69,5 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi
Opettajan palaute ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana itsenäisiin tehtäviin perustuen. Opintojakson suorittaminen edellyttää myös osallistumista ryhmätehtäviin. Arvioinnissa huomioidaan myös vastuullinen toiminta opintojaksolla sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.


Tyydyttävä 2
Osaat selittää työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Osaat selittää työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat selittää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat selittää työsuojelun vaatimat roolitukset. Osaat selittää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita, niiden merkitystä yrityksen tuottavuuteen sekä vertailla keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat analysoida työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat jäsentää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat analysoida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat analysoida ja vertailla turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kriittisesti työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita ja perustella sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen. Osaat arvioida keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat perustella työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja suunnitella niitä tukevia toimintamalleja. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat arvioida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat arvioida turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueiden pohjalta. Osaat vakuuttaa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkityksen yrityksen tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää keskeisiä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämismenetelmiä. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat kehittää työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat suunnitella ja rakentaa turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Pia Viklund
Ryhmät
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työhyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen menestystekijä. Työhyvinvoinnin perusteiden ja logiikan tunteminen on välttämätön osa johtamis-, esimiestyön ja HR-osaamista. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä työhyvinvointia, kerää parhaat osaajat ja menestyy.

Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät.

Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä sekä annettujen aikataulujen puitteissa toiminen vaatii vielä kehittymistä.

Sisältö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työelämän laadun, työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitys
Työhyvinvoinnin kartoittaminen ja kehittäminen
Työterveyshuolto, terveyden edistäminen, yhteistyö ja säädökset
Työsuojeluorganisaation toiminta ja työsuojelun toimintaohjelma
Työturvallisuus, sen asettamat velvoitteet ja juridiikka
Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden digitaaliset sovellukset

Työkalut
Työhyvinvoinnin malli, kehittämisen menetelmät, monitorointi ja seuranta
Työterveyshuollon suunnittelun, yhteistyön ja raportoinnin mallit
Digitaaliset yhteistyösovellukset
Työsuojeluorganisaation toimintaan liittyvät aineistot
Työturvallisuuden ja riskien kartoitusmalli ja monitoroinnin digitaaliset sovellukset

Aika ja paikka

Opintojakso sisältää kuusi webinaaria ja tarvittaessa erikseen sovittavia ohjauskertoja. Osa webinaareista on välttämättömiä (näiden aikana tehdään ryhmätöitä, erillistä ryhmätyöaikaa ei näin tarvitse opiskelijoiden sopia).

Opintojakso alkaa 22.9.2022 ja viimeinen webinaari on 8.12.2022. Tarkempi aikataulutus ilmoitetaan opintojakson Moodlessa viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua.

Opintojakson viimeisen tehtävän palautus 8.12.2022 mennessä. Seuraava palautusaika on 15.12.2022 ja ehdoton viimeinen palautuspäivä 6.1.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Manka, M-L., & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.
Pyöriä, P. (toim.) 2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.
Mäkikangas, A. Mauno, S. & Feldt, T. (toim.) 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat: Viisi vaikuttavaa askelta. Helsinki: Edita.

Lisämateriaalit
Elinkeinoelämän keskusliitto: Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli.
Kehusmaa, K. 2011. Työhyvinvointi kilpailuetuna. Helsinki: Kauppakamari.
Suutarinen, M. & Vesterinen, P. 2010. Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava, JTO.
Työterveyslaitoksen verkkosivusto www.ttl.fi
Työturvallisuuskeskuksen verkkosivusto www.ttk.fi

Opintojakson Moodlesta löytyy myös runsaasti aihepiirin oppimista edistävää materiaalia.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen:
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin.
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät.
Vertaispalaute.
Ryhmätehtävä
Paritehtävä ja -esitys.
Itsereflektio.

Opintojakson aikana saat ohjausta seuraavasti:
Webinaareissa johdatus aiheeseen + tarvittaessa lisäohjauskertoja ja ohjausta webinaareissa tai ohjauspalstalla.
Oman osaamisen arviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä.
Palaute ryhmätyöstä kirjallisena.
Ohjausta henkilökohtaisten tehtävien tekemiseen sekä webinaareissa että ohjauspalstan kautta.
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena.

Opintojakson arvosana muodostuu pari- ja yksilötehtävien perusteella. Ryhmätehtävään osallistuminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Ryhmätehtävää varten varataan aikaa lukujärjestyksen mukaisille tunneille.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla läpikäytävät asiat perustuvat pitkälti aitoihin työelämäcaseihin. Opiskelijat voivat integroida omaan työpaikkaansa tai työkokemuksiinsa liittyvät kysymykset osaksi opintojakson tehtäviä. Yksilötehtävän toivotaan liittyvän vahvasti opiskelijan ja/tai opiskelijan työnantajan kiinnostukseen kohteeseen ja tarpeeseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Alustava ajankäyttösuunnitelma:

Ryhmätyöt (lukujärjestykseen merkityt ryhmätyöwebinaarit+ muu mahdollinen itsenäinen työ liittyen ryhmätehtäviin) 35 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 4*1,5 h = 6 h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 94 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Ryhmän vertaisarviointi ryhmätyöskentelyyn liittyen.
Opettajan palaute ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana ryhmätyöhön sekä itsenäisiin tehtäviin perustuen.
Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.


Tyydyttävä 2
Osaat selittää työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Osaat selittää työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat selittää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat selittää työsuojelun vaatimat roolitukset. Osaat selittää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita, niiden merkitystä yrityksen tuottavuuteen sekä vertailla keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat analysoida työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat jäsentää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat analysoida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat analysoida ja vertailla turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kriittisesti työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita ja perustella sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen. Osaat arvioida keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat perustella työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja suunnitella niitä tukevia toimintamalleja. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat arvioida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat arvioida turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueiden pohjalta. Osaat vakuuttaa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkityksen yrityksen tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää keskeisiä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämismenetelmiä. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat kehittää työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat suunnitella ja rakentaa turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Riikka Lahtinen
Ryhmät
 • ZJA22SH3
  Avoin AMK, lita, HR, erillisryhmä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työhyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen menestystekijä. Työhyvinvoinnin perusteiden ja logiikan tunteminen on välttämätön osa johtamis-, esimiestyön ja HR-osaamista. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä työhyvinvointia, kerää parhaat osaajat ja menestyy.

Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät.

Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä sekä annettujen aikataulujen puitteissa toiminen vaatii vielä kehittymistä.

Sisältö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työelämän laadun, työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitys
Työhyvinvoinnin kartoittaminen ja kehittäminen
Työterveyshuolto, terveyden edistäminen, yhteistyö ja säädökset
Työsuojeluorganisaation toiminta ja työsuojelun toimintaohjelma
Työturvallisuus, sen asettamat velvoitteet ja juridiikka
Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden digitaaliset sovellukset

Työkalut
Työhyvinvoinnin malli, kehittämisen menetelmät, monitorointi ja seuranta
Työterveyshuollon suunnittelun, yhteistyön ja raportoinnin mallit
Digitaaliset yhteistyösovellukset
Työsuojeluorganisaation toimintaan liittyvät aineistot
Työturvallisuuden ja riskien kartoitusmalli ja monitoroinnin digitaaliset sovellukset

Aika ja paikka

Opintojakso sisältää viisi (5) webinaaria.

Opintojakson aloituswebinaari on keskiviikkona 7.9. klo 17.00-18.30.
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisessä webinaarissa. Jos olet estynyt ja haluat osallistua opintojaksolla, ilmoitathan asiasta opettajalle sähköpostitse ennen ensimmäistä webinaaria.

Webinaarien aikataulu:
ke 7.9. klo 17.00-18.30.
ke 28.9. klo 17.00–18.30
ke 26.10. klo 17.00–18.30
ke 16.11. klo 17.00–18.30
ke 30.11. klo 17.00–18.30.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Manka, M-L., & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro. (myös e-kirjana)
Pyöriä, P. (toim.) 2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus. (myös e-kirjana)
Mäkikangas, A. Mauno, S. & Feldt, T. (toim.) 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat: Viisi vaikuttavaa askelta. Helsinki: Edita.

Lisämateriaalit
Elinkeinoelämän keskusliitto: Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli.
Kehusmaa, K. 2011. Työhyvinvointi kilpailuetuna. Helsinki: Kauppakamari.
Suutarinen, M. & Vesterinen, P. 2010. Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava, JTO.
Työterveyslaitoksen verkkosivusto www.ttl.fi
Työturvallisuuskeskuksen verkkosivusto www.ttk.fi

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät.
Ryhmäverkkokeskustelut ja vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely ja -esitys
Itsereflektio

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Webinaareissa johdatus aiheeseen.
Ryhmätyön ohjausta webinaareissa tai ohjauspalstalla.
Oman osaamisen arviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä.
Palaute ryhmätyöstä kirjallisena.
Ohjausta henkilökohtaisten tehtävien tekemiseen sekä webinaareissa että ohjauspalstan kautta.
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena.

Opintojakson arvosana muodostuu ryhmä- ja yksilötehtävien perusteella.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätyön ja vertaisarvioinnin tekeminen 35 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 8 h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 92 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tehdään itsenäisiä tehtäviä, joihin kuuluu mm. kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien kirjoittamista. Ryhmätyössä perehdytään kirjallisuuteen ja muuhun opintojakson aineistoon, tehdään ryhmätyö ja esitetään se.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 40 (HR-paketti)

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Ryhmän vertaisarviointi ryhmätyöskentelyyn liittyen.
Opettajan palaute ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana ryhmätyöhön sekä itsenäisiin tehtäviin perustuen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.


Tyydyttävä 2
Osaat selittää työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Osaat selittää työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat selittää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat selittää työsuojelun vaatimat roolitukset. Osaat selittää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita, niiden merkitystä yrityksen tuottavuuteen sekä vertailla keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat analysoida työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat jäsentää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat analysoida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat analysoida ja vertailla turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kriittisesti työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita ja perustella sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen. Osaat arvioida keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat perustella työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja suunnitella niitä tukevia toimintamalleja. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat arvioida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat arvioida turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueiden pohjalta. Osaat vakuuttaa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkityksen yrityksen tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää keskeisiä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämismenetelmiä. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat kehittää työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat suunnitella ja rakentaa turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Kaisa Partanen
Ryhmät
 • ZJA21KHTKD
  Avoin AMK, lita, KKD, Henkilöstö- ja talousosaaja

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työhyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen menestystekijä. Työhyvinvoinnin perusteiden ja logiikan tunteminen on välttämätön osa johtamis-, esimiestyön ja HR-osaamista. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä työhyvinvointia, kerää parhaat osaajat ja menestyy.

Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät.

Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä sekä annettujen aikataulujen puitteissa toiminen vaatii vielä kehittymistä.

Sisältö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työelämän laadun, työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitys
Työhyvinvoinnin kartoittaminen ja kehittäminen
Työterveyshuolto, terveyden edistäminen, yhteistyö ja säädökset
Työsuojeluorganisaation toiminta ja työsuojelun toimintaohjelma
Työturvallisuus, sen asettamat velvoitteet ja juridiikka
Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden digitaaliset sovellukset

Työkalut
Työhyvinvoinnin malli, kehittämisen menetelmät, monitorointi ja seuranta
Työterveyshuollon suunnittelun, yhteistyön ja raportoinnin mallit
Digitaaliset yhteistyösovellukset
Työsuojeluorganisaation toimintaan liittyvät aineistot
Työturvallisuuden ja riskien kartoitusmalli ja monitoroinnin digitaaliset sovellukset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Manka, M-L., & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro. (myös e-kirjana)
Pyöriä, P. (toim.) 2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus. (myös e-kirjana)
Mäkikangas, A. Mauno, S. & Feldt, T. (toim.) 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat: Viisi vaikuttavaa askelta. Helsinki: Edita.

Lisämateriaalit
Elinkeinoelämän keskusliitto: Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli.
Kehusmaa, K. 2011. Työhyvinvointi kilpailuetuna. Helsinki: Kauppakamari.
Suutarinen, M. & Vesterinen, P. 2010. Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava, JTO.
Työterveyslaitoksen verkkosivusto www.ttl.fi
Työturvallisuuskeskuksen verkkosivusto www.ttk.f

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin.
Itsenäinen opiskelu ja yksilötehtävät.
Paritehtävä ja -esitys, vertaispalaute
Itsereflektio.

Opintojakson aikana saa ohjausta ja palautetta seuraavasti:
Ohjausta webinaareissa ja ohjauspalstalla tehtäviin.
Oman osaamisen arviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä.
Palaute yksilötehtävistä ja parityöstä kirjallisena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aloituskeskustelu, arviointi hyväksytty/hylätty
Yksilötehtävä, arviointi asteikolla 0-5, 50% opintojakson kokonaisarvioinnista
Ryhmätyö, arviointi asteikolla 0-5, 50% opintojakson kokonaisarvioinnista
Muut oppimistehtävät, arviointi hyväksytty/hylätty

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätyö 35 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 4 x 1,5 h = 6 h
Vapaaehtoiset ohjausklinikat 2 x 1,5 h = 3 h
Yksilötehtävien tekeminen 94 h

Sisällön jaksotus

Webinaareissa alustus keskeisiin aiheisiin ja vuorovaikutteista työskentelyä. Opintojaksolla tehdään myös itsenäisiä tehtäviä, joihin kuuluu mm. kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien kirjoittamista. Opintojaksolla tehdään myös parityö.

Opintojakso sisältää seuraavat osiot:
Johdanto työhyvinvointiin
Työhyvinvoinnin moninaisuus ja merkitys
Työsuojelu ja riskienhallinta osana työhyvinvoinnin johtamista
Yksilön hyvinvointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Opettajan palaute ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana perustuen ryhmätyöhön 50% sekä yksilötehtävään 50%.

Arviointiasteikko 0 – 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.


Tyydyttävä 2
Osaat selittää työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Osaat selittää työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat selittää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat selittää työsuojelun vaatimat roolitukset. Osaat selittää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita, niiden merkitystä yrityksen tuottavuuteen sekä vertailla keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat analysoida työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat jäsentää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat analysoida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat analysoida ja vertailla turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kriittisesti työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita ja perustella sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen. Osaat arvioida keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat perustella työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja suunnitella niitä tukevia toimintamalleja. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat arvioida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat arvioida turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueiden pohjalta. Osaat vakuuttaa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkityksen yrityksen tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää keskeisiä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämismenetelmiä. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat kehittää työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat suunnitella ja rakentaa turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.