Siirry suoraan sisältöön

MuutosjohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: HL00BD73

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Anita Hukkanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Jatkuvat muutokset ovat arkipäivää ja muutosjohtamisen osaaminen on keskeistä työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation, yhteisön ja yksilön kannalta sekä osaat suunnitella ja toteuttaa muutosprojekteja käytännössä.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi.

Sisältö

Erilaiset muutostilanteet
Muutosprosessin vaiheet
Tunteet ja sitoutuminen muutoksessa
Muutosviestintä
Esihenkilö muutoksen johtajana
Henkilökohtainen muutoskyvykkyys

Työkalut
Muutosprojektin tiekartta
Muutoksen tunnekäyrä
Oman muutoskyvyn arviointi

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista.

Tyydyttävä 2
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat selittää erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat soveltaa muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat soveltaa keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat selittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat vertailla erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat analysoida muutosjohtamisen merkitystä organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat vertailla ja priorisoida muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteissa. Osaat analysoida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat valita keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kyseenalaistaa omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä.

Kiitettävä 4
Hankit ja osaat tarkastella kriittisesti muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat arvioida erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat perustella muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat suunnitella muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Osaat arvioida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat suunnitella keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat reflektoida omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa ja osaat tuottaa uusia näkökulmia teorioiden ja menetelmien pohjalta. Osaat vakuuttaa muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat kehittää keinoja sekä tuottaa uusia näkökulmia henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kehittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 19.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Anita Hukkanen
Ryhmät
 • ZJA24SH
  Avoin amk, lita
 • HTL23S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Jatkuvat muutokset ovat arkipäivää ja muutosjohtamisen osaaminen on keskeistä työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation, yhteisön ja yksilön kannalta sekä osaat suunnitella ja toteuttaa muutosprojekteja käytännössä.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi.

Sisältö

Erilaiset muutostilanteet
Muutosprosessin vaiheet
Tunteet ja sitoutuminen muutoksessa
Muutosviestintä
Esihenkilö muutoksen johtajana
Henkilökohtainen muutoskyvykkyys

Työkalut
Muutosprojektin tiekartta
Muutoksen tunnekäyrä
Oman muutoskyvyn arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Ajattele muutos. Opas esimiehille ja kehittäjille. 2008. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut.
Laurila, M. 2017. ”Me ollaan kaikki samassa veneessä ja soudetaan yhdessä samaan suuntaan” Esimiesten ja henkilöstön käsityksiä hyvästä muutosjohtajuudesta. Väitöskirja. Acta Wasaensia 386, Liiketaloustiede, Vaasan Yliopisto.
Työhyvinvointi muutoksessa. 2007. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut. Helsinki.
Onnistunut muutos -opas. N.d. Ilmarinen.

Kirjallisuutta hyödynnetään valikoiden ryhmäkeskusteluissa:
Arikoski, J. & Sallinen, M. 2007. Vastarinnasta vastarannalle – johda muutos taitavasti. Keuruu: Johtamistaidon opisto JTO
Ylikoski, K. & Ylikoski, M. 2009. Työyhteisö muutosmurroksessa: ihmisyys muutoksen kohtaamisessa ja johtamisessa. Mikkeli: Työturvallisuuskeskus
Heiskanen, M. & Lehikoinen, S. 2010. Muutosviestinnän voimapaperi. Helsinki: Talentum
Kotter, J. 2008. Jäävuoremme sulaa: muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa. Helsinki, WSOYpro
Juuti, P & Virtanen, P. 2009. Organisaatiomuutos. Helsinki: Otava.
Mattila, P. 2009. Johdettu muutos: Avaimet organisaation hallittuun uudistumiseen. Helsinki: Talentum
Piha, K. & Sutinen, M. 2020. Muutosvoimaa: tutkimusmatka moderniin muutosjohtamiseen. Helsinki: Alma Talent.
Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Talentum.
Ponteva, K. 2012. Muutoksessa. Helsinki: Sanoma Pro.
Korhonen, H. & Bergman, T. 2019. Johtaja muutoksen ytimessä. Helsinki: Alma Talent Pro.

Opetusmenetelmät

Opetuksessa hyödynnetään käänteistä oppimista (flipped learning), case-pohjaista oppimista ja vertaisoppimista. Opintojakso sisältää vuorovaikutteisia luentoja, asiantuntijavierailuja, ryhmäkeskusteluja, case-studyn ryhmäprojektina sekä yksilöllisiä oppimistehtäviä.

Ohjausta oppimistehtäviin annetaan koko opintojakson ajan lähipetuksessa ja verkossa. Palautetta annetaan yksilöllisestä lopputehtävästä sekä case study -ryhmätehtävästä. Vertaispalautetta annetaan ryhmätehtävässä. Opintojaksolla hyödynnetään itsearviointia oman oppimisen ja osaamisen arvioinnissa.

Opintojakson arvosana muodostuu case study -ryhmätehtävästä sekä yksilöllisestä lopputehtävästä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailevia luennoitsijoita
Case study -ryhmäprojekti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Yksilölliset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Case study -ryhmäprojektin esitykset opintojakson aikataulussa.
Yksilökohtaisen lopputehtävän palautus joulukuussa 2024, tarkka ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.
Oppimistehtävien uusintakerrat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vuorovaikutteiset luennot 12*2 h = 24 h
Kirjallisuuden lukeminen ja luennoille valmistautuminen 41 h
Case study -ryhmäprojekti 35 h
Yksilökohtainen lopputehtävä 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäiset oppimistehtävät sekä vuorovaikutteiset luennot ryhmäkeskusteluineen. Case study -ryhmäprojektissa tutkitaan ja analysoidaan opintojakson teemoja työelämätapausten avulla yhteistoiminnallisesti työskennellen. Opintojakson lopuksi tehdään itsenäisesti yksilökohtainen lopputehtävä, jossa hyödynnetään opittua opintojaksolla.

Läsnäolijat tarkistetaan kolmen viikon kuluttua opintojakson toteutuksen alkamisajankohdasta. Suorittaakseen opintojakson opiskelijan on tehtävä aloitustehtävä tuona aikana, osallistuttava aloitusluennolle ja perehdyttävä oppimisympäristöön Moodlessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Itsearviointi yksilökohtaiseen lopputehtävään, omaan osaamiseen ja oppimiseen liittyen.
Itsearviointi ja vertaisarviointi ryhmätehtäviin liittyen.
Opettajan palaute case study -ryhmäprojektista sekä yksilökohtaisesta lopputehtävästä.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana osaamisarvioiden, ryhmätehtävien ja yksilötehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista.

Tyydyttävä 2
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat selittää erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat soveltaa muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat soveltaa keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat selittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat vertailla erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat analysoida muutosjohtamisen merkitystä organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat vertailla ja priorisoida muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteissa. Osaat analysoida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat valita keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kyseenalaistaa omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä.

Kiitettävä 4
Hankit ja osaat tarkastella kriittisesti muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat arvioida erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat perustella muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat suunnitella muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Osaat arvioida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat suunnitella keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat reflektoida omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa ja osaat tuottaa uusia näkökulmia teorioiden ja menetelmien pohjalta. Osaat vakuuttaa muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat kehittää keinoja sekä tuottaa uusia näkökulmia henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kehittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen

Ajoitus

02.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Anita Hukkanen
Ryhmät
 • ZJA23SMKIKD
  Avoin AMK, marata, Kiinteistöjohtaminen muuttuvassa toimitilaympäristössä
 • ZJA21SMKIKD
  Avoin AMK, marata, Kiinteistöjohtaminen muuttuvassa toimitilaympäristössä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Jatkuvat muutokset ovat arkipäivää ja muutosjohtamisen osaaminen on keskeistä työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation, yhteisön ja yksilön kannalta sekä osaat suunnitella ja toteuttaa muutosprojekteja käytännössä.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi.

Sisältö

Erilaiset muutostilanteet
Muutosprosessin vaiheet
Tunteet ja sitoutuminen muutoksessa
Muutosviestintä
Esihenkilö muutoksen johtajana
Henkilökohtainen muutoskyvykkyys

Työkalut
Muutosprojektin tiekartta
Muutoksen tunnekäyrä
Oman muutoskyvyn arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Arikoski, J. & Sallinen, M. 2007. Vastarinnasta vastarannalle – johda muutos taitavasti. Keuruu: Johtamistaidon opisto JTO
Ylikoski, K. & Ylikoski, M. 2009. Työyhteisö muutosmurroksessa: ihmisyys muutoksen kohtaamisessa ja johtamisessa. Mikkeli: Työturvallisuuskeskus
Työhyvinvointi muutoksessa. 2007. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut. Helsinki.
Ajattele muutos. Opas esimiehille ja kehittäjille. 2008. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut.
Heiskanen, M. & Lehikoinen, S. 2010. Muutosviestinnän voimapaperi. Helsinki: Talentum
Kotter, J. 2008. Jäävuoremme sulaa: muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa. Helsinki, WSOYpro
Juuti, P & Virtanen, P. 2009. Organisaatiomuutos. Helsinki: Otava.
Mattila, P. 2009. Johdettu muutos: Avaimet organisaation hallittuun uudistumiseen. Helsinki: Talentum
Onnistunut muutos -opas. Ilmarinen.
Piha, K. & Sutinen, M. 2020. Muutosvoimaa: tutkimusmatka moderniin muutosjohtamiseen. Helsinki: Alma Talent.
Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Talentum.
Ponteva, K. 2012. Muutoksessa. Helsinki: Sanoma Pro.
Korhonen, H. & Bergman, T. 2019. Johtaja muutoksen ytimessä. Helsinki: Alma Talent Pro.
Oppimateriaalia hyödynnetään valikoivasti.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opetus etenee teemoittain/moduuleittain.
Käänteinen oppiminen
Webinaarit: vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin
Itsenäinen opiskelu ja teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskustelut verkossa ja webinaareissa
Itsereflektio
Henkilökohtainen lopputehtävä

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Alustukset teemoihin/moduuleihin ja oppimistehtäviin
Ohjausta verkossa ja webinaareissa
Vertaiskeskustelut
Henkilökohtainen palaute lopputehtävästä

Opintojakson arvosana muodostuu henkilökohtaisessa lopputehtävässä osoitetun osaamisen perusteella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teemakohtaiset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän palautusaikataulu ilmoitetaan kurssin alussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän uusintakerrat ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Henkilökohtainen oppimistehtävä, jota työstetään teemoittain koko kurssin ajan 115 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 10 h
Ryhmäkeskustelut 10 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäiset teemakohtaiset oppimistehtävät sekä vuorovaikutteiset alustukset ja keskustelut webinaareissa. Opintojaksolla tehdään itsenäisesti henkilökohtainen oppimistehtävä, jota koostetaan teemoittain kurssin aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi henkilökohtaiseen lopputehtävään liittyen.
Opettajan palaute henkilökohtaisesta lopputehtävästä.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana henkilökohtaisen lopputehtävän perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista.

Tyydyttävä 2
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat selittää erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat soveltaa muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat soveltaa keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat selittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat vertailla erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat analysoida muutosjohtamisen merkitystä organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat vertailla ja priorisoida muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteissa. Osaat analysoida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat valita keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kyseenalaistaa omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä.

Kiitettävä 4
Hankit ja osaat tarkastella kriittisesti muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat arvioida erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat perustella muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat suunnitella muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Osaat arvioida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat suunnitella keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat reflektoida omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa ja osaat tuottaa uusia näkökulmia teorioiden ja menetelmien pohjalta. Osaat vakuuttaa muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat kehittää keinoja sekä tuottaa uusia näkökulmia henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kehittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Anita Hukkanen
Ryhmät
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Jatkuvat muutokset ovat arkipäivää ja muutosjohtamisen osaaminen on keskeistä työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation, yhteisön ja yksilön kannalta sekä osaat suunnitella ja toteuttaa muutosprojekteja käytännössä.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi.

Sisältö

Erilaiset muutostilanteet
Muutosprosessin vaiheet
Tunteet ja sitoutuminen muutoksessa
Muutosviestintä
Esihenkilö muutoksen johtajana
Henkilökohtainen muutoskyvykkyys

Työkalut
Muutosprojektin tiekartta
Muutoksen tunnekäyrä
Oman muutoskyvyn arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Arikoski, J. & Sallinen, M. 2007. Vastarinnasta vastarannalle – johda muutos taitavasti. Keuruu: Johtamistaidon opisto JTO
Ylikoski, K. & Ylikoski, M. 2009. Työyhteisö muutosmurroksessa: ihmisyys muutoksen kohtaamisessa ja johtamisessa. Mikkeli: Työturvallisuuskeskus
Työhyvinvointi muutoksessa. 2007. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut. Helsinki.
Ajattele muutos. Opas esimiehille ja kehittäjille. 2008. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut.
Heiskanen, M. & Lehikoinen, S. 2010. Muutosviestinnän voimapaperi. Helsinki: Talentum
Kotter, J. 2008. Jäävuoremme sulaa: muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa. Helsinki, WSOYpro
Juuti, P & Virtanen, P. 2009. Organisaatiomuutos. Helsinki: Otava.
Mattila, P. 2009. Johdettu muutos: Avaimet organisaation hallittuun uudistumiseen. Helsinki: Talentum
Onnistunut muutos -opas. Ilmarinen.
Piha, K. & Sutinen, M. 2020. Muutosvoimaa: tutkimusmatka moderniin muutosjohtamiseen. Helsinki: Alma Talent.
Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Talentum.
Ponteva, K. 2012. Muutoksessa. Helsinki: Sanoma Pro.
Korhonen, H. & Bergman, T. 2019. Johtaja muutoksen ytimessä. Helsinki: Alma Talent Pro.

Oppimateriaalia hyödynnetään valikoivasti.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Opintojaksolla opetus etenee teemoittain.
Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin
Itsenäinen opiskelu ja teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Asiantuntijaluennot
Työelämän case -projekti
Vertaispalaute
Itsereflektio
Henkilökohtainen lopputehtävä

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Alustukset teemoihin/moduuleihin ja oppimistehtäviin
Ryhmäkeskustelujen ohjaus
Vertaiskeskustelut
Ohjausta työelämän case -projektissa
Henkilökohtainen palaute lopputehtävästä

Opintojakson arvosana muodostuu henkilökohtaisessa lopputehtävässä osoitetun osaamisen perusteella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijaluennot
Työelämän case -projekti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teemakohtaiset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Työelämä case -projektin esitykset opintojakson aikataulussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän palautus joulukuun 2023, tarkka ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän uusintakerrat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vuorovaikutteiset ja yhteistoiminnalliset kontaktitunnit 12*2 h = 24 h
Kirjallisuuteen perehtyminen 41 h
Työelämä case -projekti 35 h
Henkilökohtaisen lopputehtävä 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäiset oppimistehtävät sekä vuorovaikutteiset ja yhteistoiminnalliset kontaktitunnit ryhmäkeskusteluineen. Opintojaksolla tehtävässä Työelämän case -projektissa tutkitaan opintojakson teemoja työelämässä itsenäisen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn pohjalta. Opintojakson lopuksi tehdään itsenäisesti henkilökohtainen lopputehtävä, jossa hyödynnetään opittua opintojaksolla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi henkilökohtaiseen lopputehtävään liittyen.
Itsearviointi ja vertaisarviointi ryhmätehtäviin liittyen.
Opettajan palaute case -projektista sekä henkilökohtaisesta lopputehtävästä.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana osaamisarvioiden, ryhmätehtävien ja itsenäisten tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista.

Tyydyttävä 2
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat selittää erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat soveltaa muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat soveltaa keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat selittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat vertailla erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat analysoida muutosjohtamisen merkitystä organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat vertailla ja priorisoida muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteissa. Osaat analysoida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat valita keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kyseenalaistaa omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä.

Kiitettävä 4
Hankit ja osaat tarkastella kriittisesti muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat arvioida erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat perustella muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat suunnitella muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Osaat arvioida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat suunnitella keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat reflektoida omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa ja osaat tuottaa uusia näkökulmia teorioiden ja menetelmien pohjalta. Osaat vakuuttaa muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat kehittää keinoja sekä tuottaa uusia näkökulmia henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kehittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen

Ajoitus

06.03.2023 - 13.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Ryhmät
 • ZJA22SPD
  Avoin AMK, KKD, Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Jatkuvat muutokset ovat arkipäivää ja muutosjohtamisen osaaminen on keskeistä työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation, yhteisön ja yksilön kannalta sekä osaat suunnitella ja toteuttaa muutosprojekteja käytännössä.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi.

Sisältö

Erilaiset muutostilanteet
Muutosprosessin vaiheet
Tunteet ja sitoutuminen muutoksessa
Muutosviestintä
Esihenkilö muutoksen johtajana
Henkilökohtainen muutoskyvykkyys

Työkalut
Muutosprojektin tiekartta
Muutoksen tunnekäyrä
Oman muutoskyvyn arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista.

Tyydyttävä 2
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat selittää erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat soveltaa muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat soveltaa keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat selittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat vertailla erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat analysoida muutosjohtamisen merkitystä organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat vertailla ja priorisoida muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteissa. Osaat analysoida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat valita keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kyseenalaistaa omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä.

Kiitettävä 4
Hankit ja osaat tarkastella kriittisesti muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat arvioida erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat perustella muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat suunnitella muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Osaat arvioida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat suunnitella keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat reflektoida omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa ja osaat tuottaa uusia näkökulmia teorioiden ja menetelmien pohjalta. Osaat vakuuttaa muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat kehittää keinoja sekä tuottaa uusia näkökulmia henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kehittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Anita Hukkanen
Ryhmät
 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA22SH
  Avoin AMK, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Jatkuvat muutokset ovat arkipäivää ja muutosjohtamisen osaaminen on keskeistä työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation, yhteisön ja yksilön kannalta sekä osaat suunnitella ja toteuttaa muutosprojekteja käytännössä.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi.

Sisältö

Erilaiset muutostilanteet
Muutosprosessin vaiheet
Tunteet ja sitoutuminen muutoksessa
Muutosviestintä
Esihenkilö muutoksen johtajana
Henkilökohtainen muutoskyvykkyys

Työkalut
Muutosprojektin tiekartta
Muutoksen tunnekäyrä
Oman muutoskyvyn arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Arikoski, J. & Sallinen, M. 2007. Vastarinnasta vastarannalle – johda muutos taitavasti. Keuruu: Johtamistaidon opisto JTO
Ylikoski, K. & Ylikoski, M. 2009. Työyhteisö muutosmurroksessa: ihmisyys muutoksen kohtaamisessa ja johtamisessa. Mikkeli: Työturvallisuuskeskus
Työhyvinvointi muutoksessa. 2007. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut. Helsinki.
Ajattele muutos. Opas esimiehille ja kehittäjille. 2008. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut.
Heiskanen, M. & Lehikoinen, S. 2010. Muutosviestinnän voimapaperi. Helsinki: Talentum
Kotter, J. 2008. Jäävuoremme sulaa: muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa. Helsinki, WSOYpro
Juuti, P & Virtanen, P. 2009. Organisaatiomuutos. Helsinki: Otava.
Mattila, P. 2009. Johdettu muutos: Avaimet organisaation hallittuun uudistumiseen. Helsinki: Talentum
Nurmi, K. 2012. Kipeän muutoksen lääkkeet: Kohti parempia muutoksia. Helsinki: Infor
Onnistunut muutos -opas. Ilmarinen.
Piha, K. & Sutinen, M. 2020. Muutosvoimaa: tutkimusmatka moderniin muutosjohtamiseen. Helsinki: Alma Talent.
Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Talentum.
Ponteva, K. 2012. Muutoksessa. Helsinki: Sanoma Pro.
Korhonen, H. & Bergman, T. 2019. Johtaja muutoksen ytimessä. Helsinki: Alma Talent Pro.

Oppimateriaalia hyödynnetään valikoivasti.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Opintojaksolla opetus etenee teemoittain.
Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin
Itsenäinen opiskelu ja teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Asiantuntijaluennot
Työelämän case -projekti
Vertaispalaute
Itsereflektio
Henkilökohtainen lopputehtävä

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Alustukset teemoihin/moduuleihin ja oppimistehtäviin
Ryhmäkeskustelujen ohjaus
Vertaiskeskustelut
Ohjausta työelämän case -projektissa
Henkilökohtainen palaute lopputehtävästä

Opintojakson arvosana muodostuu henkilökohtaisessa lopputehtävässä osoitetun osaamisen perusteella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijaluennot
Työelämän case -projekti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teemakohtaiset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Työelämä case -projektin esitykset opintojakson aikataulussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän palautus joulukuun 2022, tarkka ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän uusintakerrat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vuorovaikutteiset ja yhteistoiminnalliset kontaktitunnit 12*2 h = 24 h
Kirjallisuuteen perehtyminen 41 h
Työelämä case -projekti 35 h
Henkilökohtaisen lopputehtävä 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäiset oppimistehtävät sekä vuorovaikutteiset ja yhteistoiminnalliset kontaktitunnit ryhmäkeskusteluineen. Opintojaksolla tehtävässä Työelämän case -projektissa tutkitaan opintojakson teemoja työelämässä itsenäisen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn pohjalta. Opintojakson lopuksi tehdään itsenäisesti henkilökohtainen lopputehtävä, jossa hyödynnetään kaikkea opittua opintojaksolla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi henkilökohtaiseen lopputehtävään liittyen.
Itsearviointi ja vertaisarviointi ryhmätehtäviin liittyen.
Opettajan palaute case -projektista sekä henkilökohtaisesta lopputehtävästä.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana osaamisarvioiden, ryhmätehtävien ja itsenäisten tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista.

Tyydyttävä 2
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat selittää erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat soveltaa muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat soveltaa keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat selittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat vertailla erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat analysoida muutosjohtamisen merkitystä organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat vertailla ja priorisoida muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteissa. Osaat analysoida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat valita keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kyseenalaistaa omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä.

Kiitettävä 4
Hankit ja osaat tarkastella kriittisesti muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat arvioida erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat perustella muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat suunnitella muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Osaat arvioida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat suunnitella keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat reflektoida omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa ja osaat tuottaa uusia näkökulmia teorioiden ja menetelmien pohjalta. Osaat vakuuttaa muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat kehittää keinoja sekä tuottaa uusia näkökulmia henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kehittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Anita Hukkanen
Ryhmät
 • ZJA21SMKIKD
  Avoin AMK, marata, Kiinteistöjohtaminen muuttuvassa toimitilaympäristössä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Jatkuvat muutokset ovat arkipäivää ja muutosjohtamisen osaaminen on keskeistä työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation, yhteisön ja yksilön kannalta sekä osaat suunnitella ja toteuttaa muutosprojekteja käytännössä.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi.

Sisältö

Erilaiset muutostilanteet
Muutosprosessin vaiheet
Tunteet ja sitoutuminen muutoksessa
Muutosviestintä
Esihenkilö muutoksen johtajana
Henkilökohtainen muutoskyvykkyys

Työkalut
Muutosprojektin tiekartta
Muutoksen tunnekäyrä
Oman muutoskyvyn arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Arikoski, J. & Sallinen, M. 2007. Vastarinnasta vastarannalle – johda muutos taitavasti. Keuruu: Johtamistaidon opisto JTO
Ylikoski, K. & Ylikoski, M. 2009. Työyhteisö muutosmurroksessa: ihmisyys muutoksen kohtaamisessa ja johtamisessa. Mikkeli: Työturvallisuuskeskus
Työhyvinvointi muutoksessa. 2007. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut. Helsinki.
Ajattele muutos. Opas esimiehille ja kehittäjille. 2008. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut.
Heiskanen, M. & Lehikoinen, S. 2010. Muutosviestinnän voimapaperi. Helsinki: Talentum
Kotter, J. 2008. Jäävuoremme sulaa: muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa. Helsinki, WSOYpro
Juuti, P & Virtanen, P. 2009. Organisaatiomuutos. Helsinki: Otava.
Mattila, P. 2009. Johdettu muutos: Avaimet organisaation hallittuun uudistumiseen. Helsinki: Talentum
Nurmi, K. 2012. Kipeän muutoksen lääkkeet: Kohti parempia muutoksia. Helsinki: Infor
Onnistunut muutos -opas. Ilmarinen.
Piha, K. & Sutinen, M. 2020. Muutosvoimaa: tutkimusmatka moderniin muutosjohtamiseen. Helsinki: Alma Talent.
Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Talentum.
Ponteva, K. 2012. Muutoksessa. Helsinki: Sanoma Pro.
Korhonen, H. & Bergman, T. 2019. Johtaja muutoksen ytimessä. Helsinki: Alma Talent Pro.
Oppimateriaalia hyödynnetään valikoivasti.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opetus etenee teemoittain/moduuleittain.
Käänteinen oppiminen
Webinaarit: vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin
Itsenäinen opiskelu ja teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskustelut verkossa ja webinaareissa
Itsereflektio
Henkilökohtainen lopputehtävä

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Alustukset teemoihin/moduuleihin ja oppimistehtäviin
Ohjausta verkossa ja webinaareissa
Vertaiskeskustelut
Henkilökohtainen palaute lopputehtävästä

Opintojakson arvosana muodostuu henkilökohtaisessa lopputehtävässä osoitetun osaamisen perusteella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teemakohtaiset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän palautusaikataulu ilmoitetaan kurssin alussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän uusintakerrat ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Henkilökohtainen oppimistehtävä, jota työstetään teemoittain koko kurssin ajan 115 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 10 h
Ryhmäkeskustelut 10 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäiset teemakohtaiset oppimistehtävät sekä vuorovaikutteiset alustukset ja keskustelut webinaareissa. Opintojaksolla tehdään itsenäisesti henkilökohtainen oppimistehtävä, jota koostetaan teemoittain kurssin aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi henkilökohtaiseen lopputehtävään liittyen.
Opettajan palaute henkilökohtaisesta lopputehtävästä.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana henkilökohtaisen lopputehtävän perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista.

Tyydyttävä 2
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat selittää erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat soveltaa muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat soveltaa keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat selittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat vertailla erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat analysoida muutosjohtamisen merkitystä organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat vertailla ja priorisoida muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteissa. Osaat analysoida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat valita keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kyseenalaistaa omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä.

Kiitettävä 4
Hankit ja osaat tarkastella kriittisesti muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat arvioida erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat perustella muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat suunnitella muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Osaat arvioida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat suunnitella keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat reflektoida omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa ja osaat tuottaa uusia näkökulmia teorioiden ja menetelmien pohjalta. Osaat vakuuttaa muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat kehittää keinoja sekä tuottaa uusia näkökulmia henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kehittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen

Ajoitus

31.01.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Minna Koivunen
Ryhmät
 • ZJA21KHTKD
  Avoin AMK, lita, KKD, Henkilöstö- ja talousosaaja

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Jatkuvat muutokset ovat arkipäivää ja muutosjohtamisen osaaminen on keskeistä työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation, yhteisön ja yksilön kannalta sekä osaat suunnitella ja toteuttaa muutosprojekteja käytännössä.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi.

Sisältö

Erilaiset muutostilanteet
Muutosprosessin vaiheet
Tunteet ja sitoutuminen muutoksessa
Muutosviestintä
Esihenkilö muutoksen johtajana
Henkilökohtainen muutoskyvykkyys

Työkalut
Muutosprojektin tiekartta
Muutoksen tunnekäyrä
Oman muutoskyvyn arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Arikoski, J. & Sallinen, M. 2007. Vastarinnasta vastarannalle – johda muutos taitavasti. Keuruu: Johtamistaidon opisto JTO
Ylikoski, K. & Ylikoski, M. 2009. Työyhteisö muutosmurroksessa: ihmisyys muutoksen kohtaamisessa ja johtamisessa. Mikkeli: Työturvallisuuskeskus
Työhyvinvointi muutoksessa. 2007. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut. Helsinki.
Ajattele muutos. Opas esimiehille ja kehittäjille. 2008. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut.
Heiskanen, M. & Lehikoinen, S. 2010. Muutosviestinnän voimapaperi. Helsinki: Talentum
Kotter, J. 2008. Jäävuoremme sulaa: muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa. Helsinki, WSOYpro
Juuti, P & Virtanen, P. 2009. Organisaatiomuutos. Helsinki: Otava.
Mattila, P. 2009. Johdettu muutos: Avaimet organisaation hallittuun uudistumiseen. Helsinki: Talentum
Nurmi, K. 2012. Kipeän muutoksen lääkkeet: Kohti parempia muutoksia. Helsinki: Infor
Onnistunut muutos -opas. Ilmarinen.
Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Talentum.
Ponteva, K. 2012. Muutoksessa. Helsinki: Sanoma Pro.
Korhonen, H. & Bergman, T. 2019. Johtaja muutoksen ytimessä. Helsinki: Alma Talent Pro.
Oppimateriaalia hyödynnetään valikoivasti.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja osatehtävistä koostuvaan oppimistehtävään webinaareissa
Itsenäinen opiskelu ja henkilökohtainen oppimistehtävä
Vertaisoppiminen ja vertaispalaute
Itsereflektio

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Online ohjauspäivystysajat
Vertaiskeskustelut ja -palaute
Henkilökohtainen palaute oppimistehtävästä

Opintojakson arvosana muodostuu henkilökohtaisessa oppimistehtävässä osoitetun osaamisen perusteella.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 10 h
Henkilökohtainen oppimistehtävä, jonka osatehtäviä työstetään koko kurssin ajan 100 h
Itsearviointi, vertaisarviointi 25 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat oppimistehtävän tekeminen sekä vuorovaikutteiset alustukset webinaareissa.
Opintojaksolla tehdään itsenäisesti henkilökohtainen oppimistehtävä, jota koostetaan osatehtävissä kurssin aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi henkilökohtaiseen oppimistehtävään liittyen.
Osaamisen itsearviointi ja vertaisarviointi oppimistehtävään liittyen.
Opettajan palaute henkilökohtaisesta oppimistehtävästä.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana henkilökohtaisen oppimistehtävän perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Tunnistat muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja tunnistat keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kuvailla omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista.

Tyydyttävä 2
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat selittää erilaisia teorioita ja menetelmiä. Ymmärrät muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat soveltaa muutosjohtamisen työkaluja muutostilanteessa. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat soveltaa keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat selittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat vertailla erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat analysoida muutosjohtamisen merkitystä organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat vertailla ja priorisoida muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteissa. Osaat analysoida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat valita keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kyseenalaistaa omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä.

Kiitettävä 4
Hankit ja osaat tarkastella kriittisesti muutosjohtamiseen liittyvää tietoa sekä osaat arvioida erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat perustella muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat suunnitella muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Osaat arvioida tunteiden merkitystä muutoksessa ja osaat suunnitella keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat reflektoida omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hankit muutosjohtamiseen liittyvää tietoa ja osaat tuottaa uusia näkökulmia teorioiden ja menetelmien pohjalta. Osaat vakuuttaa muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää muutosjohtamisen työkaluja eri muutostilanteisiin. Ymmärrät tunteiden merkityksen muutoksessa ja osaat kehittää keinoja sekä tuottaa uusia näkökulmia henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin. Osaat kehittää omaa muutoskyvykkyyttäsi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen