Siirry suoraan sisältöön

Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointiLaajuus (5 op)

Tunnus: EKSKZ183

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osaat soveltaa tietoa etäratkaisun käyttämiseen liittyvistä tekijöistä suhteessa asiakkaan omaan kuntoutumisprosessiin huomioiden ympäristötekijät sekä eettiset lähtökohdat. Osaat kriittisesti arvioida ja perustella kuntoutumisen etäratkaisujen soveltuvuutta asiakkaalle tai asiakasryhmille huomioiden asiakkaan toimintakyvyn. Osaat perustella etäkuntoutumisen ratkaisujen valintaa huomioiden asiakkaan, palveluntuottajan tai yhteiskunnan hyötynäkökulmat.

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt teknologian hyväksymisen teoreettisiin malleihin. Lisäksi tutustut erilaisiin käytettävyyden arviointi menetelmiin, joita voit hyödyntää implementoinnissa. Opit tietoturvaan, tietosuojaan ja eettisiin näkökulmiin liittyviä asioita, joita sinun tulee huomioida erilaisia etäratkaisuja käyttäessäsi. Opintojaksolla tutustut vaikuttavuuden arviointiin sekä kustannusvaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioinnin perusperiaatteisiin..

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan tehtävät sekä osaaminen on arvioitu portfolioon. Lähipäivässä esitetty pitchauspuhe on ohjeenmukainen. Puheessa opiskelija esittelee valitsemansa teknologisen ratkaisun tai sovelluksen tuoden esille käytettävyyteen ja käyttöönottoon liittyviä näkökulmia. Opiskelija huomioi tietoturvan ja –suojaa sekä eettisiä näkökohdat. Opiskelija perustelee etäratkaisun tai sovelluksen hyötyä asiakkaan, organisaation sekä yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija ottaa kantaa käyttöönottoon tuoden esille sitä edistäviä että estäviä tekijöitä. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä eettiset näkökohdat liittyen teknologiseen ratkaisuun tai sovellukseen.

Opiskelija on tehnyt itsearvioinnin pohtien oman osaamisen kehittymistä opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin peilaten.
Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähipäivään ja osoittaa lähipäivässä perehtyneensä annettuihin materiaaleihin.