Siirry suoraan sisältöön

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Tässä koulutuksessa tavoitteena on hankkia tiedot, taidot ja valmiudet toimia verkostoissa asiantuntemusta vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä - myös kansainvälisesti. Opinnoissa omaksutaan uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta, yhteistyön kehittämisestä sekä hankintojen ja myynnin johtamisesta. Opitaan soveltamaan työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisen ja organisaation kehittämiseksi. Kyetään reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Verkostojohtamisen koulutuksen tavoite on auttaa tilanteessa, jossa perinteinen johtaminen ei riitä. Organisaatiorajojen merkitys pienenee liiketoiminnassa. Organisaation menestyksen ratkaisee kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Tulevaisuuden kompleksisissa liiketoimintaverkostoissa, joissa luodaan arvoa yhdessä, on hyvin rajallinen mahdollisuus ohjata toimintaa täsmällisillä sopimuksilla ja perinteisellä johtamisella. Arvonluonti ja yhdessä kehittäminen perustuvat sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä ihmisten ja organisaatioiden väliseen luottamukseen. Verkostomuotoisessa toiminnassa suurimman hyödyn saa se, joka houkuttelee verkostoonsa parhaita kumppaneita. Organisaatioiden on pyrittävä kehittämään omaa houkuttelevuuttaan ja kumppanit on saatava sitoutumaan yhteistyöhön ja samaan aikaan on pidettävä huolta valta-riippuvuussuhteiden tasapainosta.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Tämä monialainen tutkinto keskittyy verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen - myös kansainvälisesti. Koulutus on suunnattu sinulle, joka haet urakehitystä, vastuuta ja johtamistaitoja yhä kansainvälisemmässä ja haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Opit johtamaan ja kehittämään verkostomaista toimintaa menestyksellisesti. Koulutuksessa kehitetään osaamista erityisesti liittyen liiketoimintaverkostoihin ja johtamiseen kompleksisissa ympäristöissä. Verkoston menestys vaatii tuloksellista yhteistyötä ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi - ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ovat myös tärkeä osa koulutuksen sisältöä.

Koulutus lisää sinun verkosto-osaamista, johtamistaitoja ja yrittäjyyttä sekä mahdollisuuksia ottaa vastaan haasteellisempia työtehtäviä. Ohjelma antaa valmiuksia organisaation ja verkoston toiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.​

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että ensimmäisenä lukuvuonna lähipäivät ajoittuvat perjantai-iltapäiviin sekä lauantaihin. Lähipäiviä on keskimäärin kaksi kuukaudessa (pe-la) ja niiden välillä opiskellaan itsenäisesti. 2.-3. lukuvuoden opinnot ovat monimuoto- tai verkko-opintoja omasta opintopolusta riippuen.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan työelämään. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Työelämän edustajien vierailuluennot tuovat työelämän ajankohtaiset aiheet hyvin näkyville ja keskusteluun.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu eri aloilla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan toimia verkostoissa johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista johtamisen eri osa-alueilla sekä luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Kehittyminen verkostojohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia, akateemisia asiantuntijoita, YAMK-opiskelijoita sekä JAMKin asiantuntijoita eri aloilta. Tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisällön suunnittelu pohjautuu akateemisen tutkimuksen kautta saatuun luotettavaan tietoon. Suunnitteluun osallistuvat säännöllisesti myös eri alojen neuvottelukunnat, joihin kuuluu joukko asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Järvinen Sari
Tutkintovastaava
Hyvinvointiyksikkö, Terveysala
+358404861080
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Lahdenperä Emilia
Lehtori
Hyvinvointiyksikkö, Terveysala
+358407354848
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala
Tunnus
(YSV2023SS)
Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala
Tunnus
(YSV2022SS)
Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala
Tunnus
(YSV2021SS)
Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala
Tunnus
(YSV2020SS)
Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala
Tunnus
(YSV2019SYA)

Ajoitus 20.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00BO42-3005 Ryhmät YTV23S1 YSV23S1 ZJAYTV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 25.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BD47-3004
Ajoitus 29.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus YSZY0510-3005 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSY22SK YSV22S1 YSY21SM ZJAYSC23KM YSC23KM YSY22SJ
Ajoitus 29.04.2024 - 18.08.2024 Toteutuksen tunnus YSZY0510-3006 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSY22SJ
Timing 04.09.2023 - 30.11.2023 Code YS00BX68-3002 Groups YSY22SM YSY22ST YSY21SJ YSY22SK YSY21SM YSY21SK YSY23VKDD YSB21S1 YSY22SJ YSV22S1 YSB22S1 YSV21S1 YSY21ST
Ajoitus 13.11.2023 - 28.01.2024 Toteutuksen tunnus YLHX1570-3020 Ryhmät YTV23S1 YSV23S1 ZJAYTV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 22.10.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0103-3011 Ryhmät YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 10.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0103-3013 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSY22SJ
Ajoitus 05.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus YSJA0101-3011 Ryhmät YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 05.02.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0101-3013 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSV23S1 YSB23S1 YSY22SJ
Ajoitus 10.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3016 Ryhmät YSU23KM YSC23KM YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 05.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3017 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 12.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3018 Ryhmät ZJAYMJ23S1 ZJA24KM YMJ23S1
Ajoitus 20.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus YSMA0100-3007 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM
Ajoitus 25.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BX95-3001 Ryhmät YSY22ST YSY22SK YSV22S1 YSB22S1 ZJAYSC23KM YSC23KM YSY22SJ
Ajoitus 01.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3022 Ryhmät YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 15.01.2024 - 30.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3024
Ajoitus 01.04.2024 - 20.06.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3025 Ryhmät YSU23KM YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSU23KM ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3026 Ryhmät ZJA23SH YHO22S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3027 Ryhmät YMJ22S1 ZJA23SM
Ajoitus 22.01.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3028 Ryhmät YMJ22S1 YHO21S1 YMJ21S1 YHO22S1
Ajoitus 14.08.2023 - 06.11.2023 Toteutuksen tunnus YLOM2100-3004 Ryhmät YTV23S1 YSV23S1 ZJAYTV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0120-3013 Ryhmät YHO19S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YSH23S1 YHO21S1 YMJ21S1 ZJAYSU23KM YHO22S1 YSY22SM YSY22ST YMJ22S1 YSY22SK YHO20SA YMJ20S1 YSU23KM YSY22SJ YHO23S1 YSV22S1 YSB22S1 ZJAYSC23KM YSC23KM YMJ19S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BT49-3005
Ajoitus 08.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YS00BT49-3006 Ryhmät YSB23S1 ZJAYSB23S1
Ajoitus 13.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YSJA0102-3010 Ryhmät YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 29.01.2024 - 15.04.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0102-3012 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3032 Ryhmät ZJAYLO23S1 YLO23S1 YTV23S1 YSV23S1 ZJAYTV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3037 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3038 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 22.01.2024 - 02.06.2024 Toteutuksen tunnus YS00BS62-3005 Ryhmät YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3045 Ryhmät YKM23S1 YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 23.10.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BS61-3004 Ryhmät ZJA23SSYVA
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3047 Ryhmät YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3048 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSV23S1 YSG23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3049 Ryhmät YSC24KM YSU24K1 ZJAYSU24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 12.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3055 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3049 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3050 Ryhmät ZJAYSG23S1 ZJAYSC23KM YSG23S1 YSC23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3052 Ryhmät ZJAYLO23S1 YLO23S1 YTV23S1 YSV23S1 ZJAYTV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 25.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3055 Ryhmät YSY22SK YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSY22SJ YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3056 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM YSC24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3057 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 26.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3058 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BD47-3006
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YSZY0510-3009 Ryhmät ZJAYJS24S1 YSY23KT ZJA24SSY YSC24KM YSG24S1 YSU23KM ZJAYSC23KM YSG23S1 YSH23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3019 Ryhmät ZJA24SH YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 23.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus YSMA0100-3008 Ryhmät ZJAYSU24S1 YSU24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BX95-3002 Ryhmät YSY22ST YSY23KT ZJA24SSY YSY22SK YSC24KM YSV22S1 YSB22S1 YSV23S1 YSB23S1 YSC23KM YSY22SJ YSH23S1
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3030 Ryhmät YMJ23S1
Ajoitus 07.10.2024 - 13.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CB88-3001 Ryhmät YMJ22S1 YSY23KT YSC24KM YSU23KM YSY22SJ YMJ23S1 YHO23S1 YSU24KMAVO YSG24S1 YSG23S1 YJH24S1 YHO22S1 YJM24S1 YJS24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BT49-3007 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSY23KT YSY22SK YSV22S1 YSU23KM YSV23S1 YSG23S1 YSC23KM YSB23S1 YSY22SJ