Siirry suoraan sisältöön

Swedish for Working Life (4 cr)

Code: ZZPC0320-3138

General information


Enrollment

01.04.2023 - 30.04.2023

Timing

08.05.2023 - 21.06.2023

Number of ECTS credits allocated

4 op

Virtual portion

4 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

12 - 30

Degree programmes

 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy

Teachers

 • Tomi Ylkänen

Objective

After completing the course, you are able to mainly communicate understandably in speech and writing in simple and routine work tasks and other situations.

After completing the course, you can tell about yourself and your skills when, for example, applying for a job. You are able to perform in Swedish in the communication and interaction situations of working life and in your central field-specific work duties, such as appointments, guidance, field-specific emails, and customer service situations. You are able to assess your language skills in Swedish and have motivation to further your skills based on the principles of life-long learning. You act responsibly and abide by established agreements.

Communication and Team-working: You are able to function effectively in a national and international context and you are able to cooperate effectively with specialists in your own field as well as with other groups of professionals.

Content

During the course, you will study the following contents:
- studies and applying for a job
- oral and written communication situations in working life, for example appointments, small talk, customer service, telephone conversations, emails, and opinions
- producing formal written Swedish, such as reports, instructions, or summaries
- central field-specific terminology
- a field-specific, advanced part carried out as a workshop, a project, a portfolio, a report, or familiarization with working life

Teaching methods

OPINTOJAKSON TOTEUTUSTAPA JA AJANKOHTA
Tämä opintojakso on verkkototeutus. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Suurin osa työskentelystä on ajasta ja paikasta riippumatonta. Mutta opintojaksoon sisältyy muutamia tehtäviä, jotka toteutetaan ryhmissä, jolloin on pystyttävä sopimaan ja sitoutumaan yhteiseen tapaamiseen ryhmän kanssa. Lisäksi opintojakson kirjallinen ja suullinen tentti edellyttävät läsnäoloa tiettynä myöhemmin sovittavana aikana.

Opintojakso alkaa 8.5.2023 ja päättyy 21.6.2023 mennessä.

OPINTOJAKSON TARKOITUS
Kun olet käynyt tämän opintojakson, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

OPINTOJAKSON OSAAMISTAVOITE
Kun olet käynyt tämän opintojakson, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

OPINTOJAKSON SISÄLTÖ
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

OPPIMATERIAALIT
Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia.

EDELTÄVÄ OSAAMINEN
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Suosittelen Ruotsin tukiopinnot -opintojakson suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista.

OPETUSMENETELMÄT
Etäopetustoteutukset järjestetään Optima tai Moodle-oppimisympäristössä. Etäopetustoteutuksiin ei sisälly lähiopetusta, mutta niillä voidaan edellyttää verkkotapaamisiin osallistumista. Työskentely on pääosin itsenäistä, mutta sinun on hyvä varautua myös ryhmätyöskentelyyn. Etäopetustoteutuksella edellytetään päätelaitteesi ja Optima tai Moodle-oppimisympäristön yhteensopivuutta sekä oppimisympäristön että esitystyökalujen sujuvaa hallintaa. Tarvitset kuulokemikrofonin, web-kameran ja toimivan verkkoyhteyden. Etäopetustoteutukseen sisältyy sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia ja arvioitavia palautustehtäviä. Suullisia tehtäviä tehdään äänitiedostoina, videotiedostoina ja videotapaamisina. Sinulta edellytetään web-kameran käyttöä ja henkilöllisyyden todistamista.

OPISKELIJAN AJANKÄYTTÖ JA KUORMITUS
- lähiopetustoteutuksessa lähiopetusta 30 - 40 h
- lähi- ja etäopetustoteutuksessa lähiopetusta 0 - 20 h
- etäopetustoteutuksessa verkkotapaamisia 0 - 10 h
- lähiopetustoteutuksessa opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät ja suullinen ryhmätyö 40 - 50 h
- lähi- ja etäopetustoteutuksessa sekä etäopetustoteutuksessa opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät ja suullinen ryhmätyö 70 - 80 h
- tentteihin valmistautuminen 5 - 10 h

Yhteensä 108 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

ARVIOINTIMENETELMÄT
Työelämän ruotsi on virkamiesruotsin opintojakso (Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424)

Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5. Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suulliseen ryhmätyöhön sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Further information

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suulliseen ryhmätyöhön sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 You can mainly communicate understandably in speech and writing in simple and routine work tasks and other situations although your language use is at times slow and incoherent. You understand the central content of clear speech and text dealing with familiar topics. You have a sufficient command of the basic structures and vocabulary for the delivery of the message. The level of your pronunciation is sufficient for the delivery of the main content of your message. You act responsibly and abide by established agreements.

2 You are able to communicate understandably in speech and writing in familiar and routine work tasks and situations although your language use is at times slow and incoherent. You understand clear speech and text dealing with familiar topics. You have an adequate command of the basic structures of the language. Your vocabulary is sufficient for everyday situations and reasonably adequate for basic field-specific situations. The level of your pronunciation is sufficient for the delivery of the content of your message. You act responsibly and abide by established agreements.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 You can manage well in speech and writing in your work tasks and other everyday situations. You are able to write a text with coherent content. You understand speech with a normal tempo but unusual topics and speech deviating from standard use cause difficulties. You can understand even demanding written content related to your field although some details may remain unclear. You can use the grammatical structures of the language in a versatile way, and their mistakes do not hinder communication. Your command of the vocabulary of the language is sufficient for communicating the central content in different work tasks and situations. Your pronunciation is understandable. You act responsibly and abide by established agreements.

4 You are able to communicate fluently in different situations and produce clear and fluent language with adequate style. You have no difficulty in understanding and producing speech and writing needed in working life although expressions deviating from the standard use of the language cause problems to some extent. You have a good command of the language and its use, but occasional problems may arise. You act responsibly and abide by established agreements.

Assessment criteria, excellent (5)

5 You are able to communicate with great fluency and active participation in demanding working life situations. You also portray versatility and an appropriate sense of style in your ability to apply the learning content of the course to demanding working life situations. You have no difficulties in understanding different kinds of language users although fine nuances and speech deviating significantly from standard language can sometimes be challenging. You can understand and produce demanding content in both speech and writing. Your language use is practically flawless. You act responsibly and abide by established agreements.

Qualifications

Level A2 or B1 in the European Framework of Reference.

This means that you are able to communicate understandably in speech and writing in familiar and routine situations when the course starts. You also understand clear speech and text dealing with familiar topics, such as introducing yourself and others and discussing studies and work. You have a sufficient command of the basic structures of Swedish, such as the use of personal pronouns, the use and inflection of nouns and adjectives, the verbs tenses, and the word order of main and subordinate clauses. Your vocabulary is sufficient for everyday situations. The level of your pronunciation is sufficient for the delivery of the content.

Further information

Act 6.6.2003/424 on the language skills required from personnel working in general government offices.

Oral and written language skills are assessed separately.