AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Rakennusmestari (AMK)

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Rakennusmestari (AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Rakennusmestarina työskentelet rakennusalan työnjohtotehtävissä sekä erilaisissa tuotannon suunnittelu- ja valvontatehtävissä vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa. Valmistuttuasi hallitset rakennustuotannon osa-alueet siten, että osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Riittävän kokemuksen hankittuasi pystyt toimimaan vastaavana työnjohtajana vaativassa kohteessa (esimerkiksi kerrostalo). Riittävän kokemuksen hankittuasi voit myös toimia tavanomaisen rakennuksen rakennus- tai pääsuunnittelijana (esimerkiksi pientalo).

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Rakennusmestari (AMK) tutkinto-ohjelmassa opinnot rakentuvat kaikille yhteisistä opinnoista, omien valintojen mukaisista syventävistä opinnoista sekä työharjoittelusta. Yhteiset opinnot sisältävät rakennustekniikan ammatillisten aiheiden lisäksi luonnontieteiden, teknologian sekä kielten ja viestinnän opintoja. Syventävinä opintoina on valittavana joko rakennustuotannon tai rakennesuunnittelun suuntautuvat opinnot.

Opinnot on jaoteltu opintokokonaisuuksiin eli moduuleihin ja edelleen opintojaksoihin. Näiden toteutuksissa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä kuten luentoja, työelämälähtöisiä harjoitus- ja projektitöitä, laboratorioharjoituksia, tietojärjestelmä- ja ohjelmistoharjoituksia, verkko-opintoja ja yritysvierailuja.

Osaamisesi kehittyy ja laajenee opintojen aikana. Tutkinnon valmiiksi saatuasi sinulla on ammatillisen asiaosaamisen lisäksi osaamista toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenten kanssa ja saat hyvät valmiudet työskentelyyn rakennustekniikan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihin koko opiskelun ajan, kuten ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja erilaiset työelämäprojektit. Jamkissa työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on Jamk Future Factory®. Se yhdistää työelämän toimijat, opiskelijat, Jamkin asiantuntijat sekä työelämäläheiset LAB- ja muut oppimisympäristöt. Opiskelijoille se tarjoaa monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitojaan, urapolkuja ja työelämäverkostojaan.

Myös opinnollistaminen on työelämäläheisen oppimisen mahdollisuus, jolla tarkoitetaan työn, projektiopintojen, Future Factory tms. toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma ja dokumentoidaan se opettajan kanssa sovitulla tavalla. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Meiltä valmistuvat rakennusmestarit ovat sijoittuneet monipuolisesti kaikille rakennusalan sektoreille mm. työnjohto-, kiinteistöjen ylläpito- ja projektinjohtotehtäviin.

Rakennusteollisuuden kanssa tehdyn selvityksen mukaan myös tulevaisuudessa on suurta tarvetta rakennustyömaiden työnjohtajille ja vastaaville työnjohtajille, joina valmistuvana rakennusmestarina usein toimit.

Kelpoisuudet

Tutkinto yhdessä valmistumisen jälkeisen työkokemuksen kanssa antaa mahdollisuuden hakea pätevyyttä toimia vastaavana rakennustyönjohtajana vaativissa kohteissa. (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015)

Jatko-opinnot

Rakennusmestari (AMK) tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi heti hakeutua jatkamaan opintojaan työnjohdon rakennusinsinööriksi, jolloin suuri osa rakennusmestariopinnoista voidaan suoraan hyväksilukea insinööritutkintoon. Rakennusmestari (AMK) tutkinnon suoritettuaan ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen opiskelija voi hakeutua teknikkotason tutkinnoille tarjottavaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Opintojen jälkeen voi hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista hakeutua myös ulkomaisiin korkeakouluihin Master-tason koulutusohjelmiin.

Voit myös täydentää osaamistasi esimerkiksi avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelmaa on rakennettu yhteistyössä talonrakennus- ja maanrakennusteollisuuden edustajien, rakennustekniikan koulutusta tarjoavien instituutioiden ja opiskelijoiden kanssa. Osaamistavoitteiden ja tutkinnon tuottamien osaamisten määrittelyssä on hyödynnetty näiden tahojen näkemyksiä. Näkökantoja on kartoitettu kyselyiden, työpajojen, säännöllisen neuvottelukuntatyön sekä keskustelutilaisuuksien kautta.

Vastuuhenkilö

Lähdesmäki Pekka
Lehtori, Logistiikka
+358504471230
etunimi.sukunimi@jamk.fi