Ylempi AMK

Monialaisen kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK),
Kätilö (ylempi AMK),
Toimintaterapeutti (ylempi AMK),
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK),
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala,
Fysioterapeutti (ylempi AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Monialaisen kuntoutuksen ylempi amk-tutkinto profiloituu asiakaslähtöisten kuntoutuspalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen. Lisäksi toisena profiilina on työelämässä tarvittavan vaativan tason asiantuntijuuden vahvistaminen monialaisessa kuntoutuksessa. Valmistuneilla on laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä sekä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut osaa tuottaa, kehittää ja johtaa kuntoutuspalveluja hyödyntäen soveltavaa tutkimusta ja näyttöön perustuvaa tietoa. Vaativan tason asiantuntijana valmistuneella on valmiuksia innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen. Monialaisissa ryhmissä opiskelijalla on mahdollisuus verkostoitua eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Monialaisen kuntoutuksen ylempi AMK tutkinto-ohjelman (90 op) sisältö ja rakenne on seuraavanlainen:

Yhteinen Master -osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat Jamkin yhteisiä Master tason opintoja kaikille ylemmille amk tutkinto-ohjelmille. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS-keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa. Monialaisen kuntoutuksen yhteisten johtamisopintojen laajuus on vähintään 5 op ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintojen laajuus on vähintään 10 op.

Asiantuntijan ydinosaamisen kokonaisuus muodostuu opiskelijan monialaisen kuntoutuksen ydinopinnoista (20 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö on tutkintosäännön mukaan työelämän kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Täydentävän osaamisen kokonaisuus laajentaa tai syventää opiskelijan osaamista. Opiskelijan vapaasti valittavat opinnot, jotka soveltuvat hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, tukevat hänen urasuunnitelmansa mukaista osaamisen kehittämistä. Opiskelija voi valita opintoja muiden ammattikorkeakoulujen verkkotarjonnasta (CampusOnline) ja EduFutura opintotarjonnasta, joiden toteuttamisesta vastaavat Jamk, Jyväskylän yliopisto ja Gradia, sekä Jamkin omasta YAMK-tarjonnasta.

Lisäksi opiskelija voi edistää kansainvälisyys- ja yrittäjyysosaamistaan valitsemalla opintojaksoja englanninkielisestä opintotarjonnasta tai osallistumalla kansainvälisiin intensiivikoulutusohjelmiin. Yrittäjyyttä kehittävillä opinnoilla opiskelija voi edistää omaa yritystoimintaansa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa mahdollistuu myös kasvatustieteellisten perusopintojen suorittaminen vapaasti valittavina opintoina.

Opintojen joustava toteuttaminen

Monialaisen kuntoutuksen opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi ja on suositeltavaa tehdä omaan työyhteisöönsä. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti Jamkin ylempien AMK-tutkintojen, CampusOnlinen ja EduFuturan tarjontaa.

Opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Se muodostaa yhden kolmasosan tutkinnon opintopisteistä ja sen kautta on mahdollista kehittää omaa osaamistaan ja viedä uratavoitteita haluamaansa suuntaan. Opinnäytetyö on organisaatiosi toimintaa rakentavasti kehittävä, uutta oivaltava ja uusia ratkaisuja ja kehitystä tuottava tutkimus- ja kehittämisprojekti. Opinnäytetyön voi kohdentaa myös muuhun kuin nykyiseen toimintaan, jolloin on mahdollista saada kompetenssi uudelle toimialalle tai asiantuntijuus uudenlaisiin työtehtäviin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Monialaisen kuntoutuksen ylemmästä AMK tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esimies-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi ja asiantuntijoiksi. Valmistuneet voivat toimia myös hyvinvointialan yrittäjinä tai asiantuntijana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa kehittämistehtävissä.

Kelpoisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu työelämän edustajien näkemykset ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvät aineistot sekä koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja alumnien näkemykset. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on huomioitu kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden näkemykset alan osaamisen kehittämisestä, mikä on tullut esille henkilöstön moninaisissa verkostoyhteistyötapaamisissa. Suunnittelussa on huomioitu myös alan neuvottelukunnan antama informaatio tulevaisuuden osaamisen kehittämistarpeista.

Vastuuhenkilö

Sanna Sihvonen
Tutkintovastaava
Hyvinvointiyksikkö, Kuntoutusinstituutti
+358407274085
etunimi.sukunimi@jamk.fi