Ylempi AMK

Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Erityissosiaaliohjauksen ylemmän AMK -tutkinnon opinnoissa syvennät ja laajennat sosiaaliohjauksen osaamista vaativassa asiakastyössä. Opinnoissa hankit valmiuksia toimia erityissosiaaliohjauksen asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä järjestöissä tai yrittäjänä. Lisäksi osaat ennakoida sosiaali- ja terveysalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittää sosiaalialan toimintaa ja toimintamalleja omalla alueellasi ja organisaatiossasi. Erityissosiaaliohjauksen opinnot syventävät sosiaaliohjauksen osaamista ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuen. Tutkinnossa perehdytään myös digitalisaation hyödyntämiseen osana sosiaalipalveluja ja hankitaan valmiuksia yhteiskehittämiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen uudistuvissa ja muuttuvissa sosiaali- ja terveysalan rakenteissa.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Erityissosiaaliohjauksen ylempi AMK -tutkinto-ohjelman (90 op) sisältö ja rakenne on seuraavanlainen:

Yhteinen Master -osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista: Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat Jamkin yhteisiä Master-tason opintoja kaikille ylemmille AMK -tutkinto-ohjelmille. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS-keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa. Yhteisten johtamisopintojen laajuus on vähintään 5 op ja tutkimus- ja kehittämisopintojen vähintään 10 op.

Asiantuntijan ydinosaamisen kokonaisuus (60 op) muodostuu erityissosiaaliohjauksen ydinopinnoista (30 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Täydentävän osaaminen kokonaisuus laajentaa tai syventää opiskelijan osaamista. Opiskelijan vapaasti valittavat opinnot, jotka soveltuvat hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa tukevat hänen urasuunnitelmansa mukaista osaamisen kehittämistä. Opiskelija voi valita opintoja muiden ammattikorkeakoulujen verkkotarjonnasta (CampusOnline), EduFutura opintotarjonnasta, joiden toteuttamisesta vastaavat Jamk, Jyväskylän yliopisto ja Gradia sekä Jamkin omasta YAMK-tarjonnasta. Lisäksi opiskelija voi edistää kansainvälisyys- ja yrittäjyysosaamistaan valitsemalla englanninkielisestä opintotarjonnasta tai osallistumalla kansainvälisiin intensiivikoulutusohjelmiin. Yrittäjyyttä kehittävät opinnoilla opiskelija voi edistää omaa yritystoimintaansa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa mahdollistuu myös kasvatustieteellisten perusopintojen vapaasti valittavina opintoina.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi ja on suositeltavaa tehdä opiskelijan omaan työyhteisöön tai omaan yritykseen. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti Jamkin ylempien AMK -tutkintojen, CampusOnlinen ja EduFuturan tarjontaa.

Opinnäytetyö on sosiaalialaa koskeva työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Se muodostaa yhden kolmasosan tutkinnon opintopisteistä ja sen kautta on mahdollista kehittää omaa osaamistaan ja viedä uratavoitteita haluamaansa suuntaan. Opinnäytetyö voi olla opiskelijan työyhteisön tai oman yrityksen toimintaa kehittävä, uutta oivaltava ja uusia ratkaisuja tuottava tutkimus- ja kehittämisprojekti. Opinnäytetyön voi kohdentaa myös muuhun kuin nykyiseen toimintaan, jolloin on mahdollista saada kompetenssi uudelle toimialalle tai asiantuntijuus uudenlaisiin työtehtäviin. Opiskelija voi myös tehdä opinnäytetyön liittyen Jamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK -tutkinto-ohjelmista valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esihenkilö-, kehittämis-, johtamis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi ja asiantuntijoiksi. Valmistuneet voivat toimia myös yrittäjinä tai asiantuntijana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa kehittämistehtävissä. Erityissosiaaliohjauksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat toimia vaativissa asiakastyön tehtävissä esimerkiksi lastensuojelussa ja vammaispalveluissa sisältäen laaja-alaista arviointia ja päätöksenteon valmistelua.

Kelpoisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon työelämän edustajien ja sosiaalialan asiantuntijaorganisaation asiantuntijoiden näkemyksiä ja hyödynnetty osaamistarpeiden ennakointiin liittyviä aineistoja. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on huomioitu kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden näkemykset alan osaamisen kehittämisestä, mikä on tullut esille henkilöstön moninaisissa verkostoyhteistyötapaamisissa. Suunnittelussa on huomioitu myös hyvinvointialueiden uudet osaamis- ja kehittämistarpeet.

Vastuuhenkilö

Katri Ylönen
Yliopettaja, Kuntoutusinstituutti
+358504674788
etunimi.sukunimi@jamk.fi