Ylempi AMK

Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Tutkinto-ohjelmassa opiskelija perehtyy johtamiseen ja päätöksentekoon liiketoiminnalliset ja taloudelliset tekijät huomioiden. Opiskelija tunnistaa ihmisten johtamisen haasteet ja osaa kehittää omia esimiestaitojaan sekä johtajuuden käytäntöjä. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut osaa soveltaa johtajuusteorioita omaan työhönsä ja kykenee seuraamaan ammattialan ja tutkimustietoa lähdekritiikki huomioiden. Hän osaa arvioida, kehittää ja uudistaa johtajuutta sekä johtamista organisaatiossaan.

Koulutus kehittää valmiuksia toimia työyhteisönsä uuden osaamisen aktiivisena kehittäjänä. Opiskelija voi syventää osaamistaan tuotannon johtamiseen, tuotekehityksen johtamiseen tai palveluliiketoimintaan ymmärtäen myös kansainvälistä teknologialiiketoimintaa. Opiskelija voi vahvistaa ja laajentaa ammatillisia pätevyyksiä perinteisiä ammattikuntarajoja rikkoen. Henkilökohtaisista osaamis- ja uratavoitteista riippuen opiskelija voi syventää myös teknistä osaamista ja yrittäjyysvalmiuksia.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Opinnot koostuvat JAMKin yhteisistä yamk-opintojaksoista, tutkinto-ohjelman asiantuntijaopinnoista ja opiskelijan oppimis- ja uratavoitteita tukevista täydentävistä opinnoista. Asiantuntijaopinnoissa keskeisenä on opinnäytetyö. Opintojen 60 op rakenne muodostuu seuraavasti:

YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 5 op
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 op
- Tutkiva kehittäminen 5 op

ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50 op
Teknologiaosaaminen ja johtaminen 20 op
- Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5 op
- Uudistuva johtajuus 5 op / Leadership Dynamics 5 op
- Talouden ohjaus / Managerial Accounting 5 op
- Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 op
- Tuotannon johtaminen 5 op
- Teknologia-alan palveluliiketoiminta 5 op
Opinnäytetyö 30 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 0 - 5 op
Omia osaamis- ja uratavoitteita tukevat yamk-opintojaksot
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 op
Hankintojen johtaminen 5 op
Palvelumuotoilu 5 op
Myynti ja myynnin johtaminen 5 op

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähipäiviä, verkko-opintoja, ryhmätöitä ja itsenäisestä työskentelyä. Tarjolla on myös täysin verkossa toteutettuja sekä englanninkielisiä opintojaksoja.

Lähipäivät ajoittuvat pääsääntöisesti perjantai-iltapäiviin ja lauantaihin. Kontaktiopetus on pääosin avointa keskustelua, jolloin jaetaan kokemuksia, ratkotaan työelämän ongelmia ja kehitetään teknologia-alan liiketoimintaa.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteen mukaisesti voi tunnistaa, mitä opiskelija jo osaa, jolloin voi hakea osaamisen perusteella hyväksilukua (ks. Tutkintosääntö 17 §). Osaamisen on voinut hankkia jo ennen opintojen alkua tai se on osaamisen aikana hankittua, kuten opiskelu toisessa korkeakoulussa, työtehtävät ja -koulutukset tai vapaaehtoistoiminnassa saatu kokemus ja osaaminen.

Tutkinto-ohjelman täydentävään osaamiseen voi valita JAMKin tarjonnan ohella opintoja EduFuturan, Yritystehtaan tai CampusOnline tarjonnasta.

Opintojen optimaalinen suoritusaika on kaksi lukuvuotta. Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan valtaosa tutkintoon kuuluvista opintojaksoista. Toisena lukuvuotena keskitytään omaa urakehitystä tukevaan opinnäytetyöhön. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös yhden lukuvuoden aikana.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi ja on suositeltavaa tehdä omaan työyhteisöönsä. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti JAMKin ylempien AMK-tutkintojen ja CampusOnlinen tarjontaa.

Opinnäytetyö on tekniikassa yleisesti työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Se muodostaa puolet tutkinnon opintopisteistä ja sen kautta on mahdollista kehittää omaa osaamistaan ja viedä uratavoitteita haluamaansa suuntaan. Opinnäytetyö on organisaatiosi toimintaa rakentavasti kehittävä, uutta oivaltava ja uusia ratkaisuja ja kehitystä tuottava tutkimus- ja kehittämisprojekti. Opinnäytetyön voi kohdentaa myös muuhun kuin nykyiseen toimintaan, jolloin on mahdollista saada kompetenssi uudelle toimialalle tai asiantuntijuus uudenlaisiin työtehtäviin. Koulutus sopii siten myös uranvaihdosta haaveileville.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Koulutukseen hakeudutaan hyvin erilaisilla tekniikan tutkinnoilla, kuten kone-, energia-, rakennus- ja yhdyskunta-, tieto- ja viestintä-, ympäristö-, logistiikka-, sähkö-automaatiotekniikka ja tuotantotalous sekä erilaisilla pelastus- ja palopäällystöalan tutkinnoilla. Siten tehtävänimikkeitä on hyvin laaja-alaisesti ja moninaisia.

Teknologialiiketoiminnan johtaminen -tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät teollisuudessa, muussa yritystoiminnassa, yrittäjinä ja julkishallinnon palveluksessa.

Tutkintoa opiskelee uran alkuvaiheessa olevia, mutta myös jo pitkän työuran tehneitä. Yhdistävä tekijä on halu oppia johtamaan ja kehittymään teknologia-alalla.

Osallistujien moninaisuus näkyy ammattinimikkeiden laajuudessa:
- tuotannon kehitysinsinööri, tuotantopäällikkö
- tuoteinsinööri, tuotepäällikkö, tuotekehitysinsinööri, suunnitteluinsinööri, suunnittelupäällikkö
- kunnossapitoinsinööri, kunnossapitopäällikkö, asennusvalvoja
- asiakkuusvastaava, asiakkuuspäällikkö, palvelupäällikkö
- tiiminvetäjä, tiimipäällikkö
- myynti-insinööri, myyntipäällikkö, myyntijohtaja, aluepäällikkö
- laatuinsinööri, laatupäällikkö
- henkilöstökoordinaattori, henkilöstökonsultti, henkilöstöpäällikkö
- palomestari, pelastuspäällikkö, valmiuspäällikkö, palotarkastaja
- laitosmestari, kiinteistöpäällikkö, valvoja, rakennuttamispäällikkö
- tekninen päällikkö, koulutuspäällikkö, kouluttaja
- ICT-asiantuntija, järjestelmäsuunnittelija
- projektipäällikkö, projekti-insinööri, projektisuunnittelija, projektijohtaja
- controller, ostaja, logistiikkapäällikkö
- tehdaspäällikkö, toimitusjohtaja
- konsultti, energia-asiantuntija, ympäristöinsinööri

Kelpoisuudet

Puolustusvoimissa tiettyihin erikoisupseerin virkoihin vaadittu tekniikan alan insinööritutkinto saadaan Teknologialiiketoiminnan johtaminen, yamk-tutkinnolla.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelma ja sen sisältö on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien teknologiateollisuuden edustajien kanssa hyödyntäen heidän näkemyksiään. Konetekniikan amk-tutkinnon ja Teknologialiiketoiminnan johtamisen yamk-tutkinto-ohjelman yhteinen neuvottelukunta on ollut mukana osaamistavoitteiden ja opetussuunnitelman laatimisessa.

Kaikilta tutkinto-ohjelman suorittaneilta kerätään palaute oppimisesta ja arvio koulutuksesta, sen toteutuksesta ja opintojaksoista. Palautteen perusteella tutkinto-ohjelmaa kehitetään vuosittain.

Vastuuhenkilö

Korpivaara Päivi
Projekti-insinööri, Teollisuustekniikka
+358406216673
etunimi.sukunimi@jamk.fi