Ylempi AMK

Digitaalinen toimitusketju (YAMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Opiskelija hankkii tiedot, taidot ja valmiudet digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen toimitusketjun hallinnassa. Teknologiset muutokset (esim. esineiden internet, data-analytiikka, digitaalinen valmistus) aiheuttavat merkittäviä muutoksia toimitusketjujen hallintaan, jotka vaativat uudentyyppistä osaamista. Koulutuksen avulla opiskelija on valmis johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja, joissa tiedon analysointi ja hallinta tulevat korostumaan.

Kuluttajakaupan merkittävät muutokset ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan perinteistä toimitusketjuajattelua. Millaiseksi tulee muodostumaan kuluttajien käyttäytyminen, jossa yhdistellään verkkokauppaa ja kivijalkakauppaa? Yhden skenaarion mukaan näistä tulee toisiaan täydentäviä toimintamalleja, joka puolestaan muodostaa monikanavaisen kokonaisuuden, jonka hallinta on yhtenä koulutuksen painopisteenä.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskienhallinnan tärkeyttä, johon opiskelijoita valmennetaan koulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisensa ja organisaationsa kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen toimitusketjun hallinnassa keskittyvä kokonaisuus.​

Digitaalisen toimitusketjun kokonaisuudessa on vahva tulevaisuusorientoinut näkökulma. Keskeinen sisältö liittyy yhä digitaalisempien toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Uusien teknologioiden ja niiden tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen sekä onnistunut soveltaminen käytäntöön ovat koulutuksen keskiössä.

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että kontaktipäivät ajoittuvat perjantai-iltapäiviin sekä lauantaihin. Kontaktipäiviä järjestetään n. kaksi kuukaudessa, joiden välissä tapahtuu itsenäistä opiskelua. Opintojakso "Tutkiva kehittäminen" toteutetaan verkossa.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Koulutuksessa on vahva työelämäsidonnaisuus. Konkreettisesti tämä näkyy työelämävierailijoiden toteuttamina luentoina ja oppimistehtävien sitomisena oman organisaation kehittämiseen ja sitä kautta laajemmin työelämän kehittämiseen. Toteutamme myös yritysvierailuja mielenkiintoisiin edelläkävijäyrityksiin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Digitaalisen toimitusketjun kokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kiinnostus ja halu olla johtamassa, suunnittelemassa ja kehittämässä tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseen on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Koulutuskokonaisuuden suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia, akateemisia asiantuntijoita, YAMK-opiskelijoita sekä JAMKin asiantuntijoita eri aloilta. Logistiikan YAMK tutkinto-ohjelman määräaikaisarviointi tehtiin vuonna 2016, jonka pohjalta tätäkin koulutusta on kehitetty entistä paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Arvioijina toimivat työelämän edustaja, akateeminen asiantuntija, opiskelijat ja kouluttajat. Lisäksi suunnitteluun osallistuu säännöllisesti neuvottelukunta, johon kuuluu joukko logistiikan asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Aarresola Eero
Lehtori, Logistiikka
+358406476546
etunimi.sukunimi@jamk.fi