Siirry suoraan sisältöön

Musiikkipedagogi (YAMK)

Tutkinto:
Musiikin ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Osaamiskuvaus

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut on työyhteisönsä ja alansa kehittäjä omalla asiantuntijuusalueellaan. Tutkinnon Asiantuntijan ydinosaaminen -osaamiskokonaisuuden keskiössä on uusiutuva pedagogiikka, jonka teemat ovat ajankohtaisia musiikkipedagogiikan kysymyksiä. Uusiutuvan pedagogiikan opinnoissa opiskelija hankkii ja vahvistaa toiminnallisen ryhmäpedagogiikan, musiikin luovan tuottamisen, musiikkikasvatusteknologian sekä musiikin etäopetuksen osaamista. Työelämälähtöisessä opinnäytetyössä opiskelija näyttää koulutuksen aikana ja sitä ennen hankitun tutkimus- ja kehittämisosaamisensa.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto koostuu seuraavista osaamiskokonaisuuksista: Yhteinen Master-osaaminen, Asiantuntijan ydinosaaminen ja Täydentävä osaaminen. Koulutus perustuu JAMKin yhteisille osaamisille sekä tutkinto-ohjelman omille, ammattispesifisille osaamisille. Näitä osaamisia hankitaan, syvennetään ja arvioidaan opintojaksoilla, jotka on koottu temaattisiksi moduuleiksi, kuten Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Johtaminen sekä Uusiutuva pedagogiikka. Em. moduulien lisäksi opinnäytetyö ja siihen liittyvä kypsyysnäyte muodostavat oman tärkeän kokonaisuutensa tutkinnon sisällä.

Musiikkipedagogiikan osaamiseen keskitytään Uusiutuva pedagogiikka -moduulissa, jonka opinnot aloitetaan heti opintojen alussa, jotta opinnoissa hankittua osaamista olisi mahdollista syventää ja näyttää opinnäytetyössä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan puolet opinnoista, joten myös sen työstäminen aloitetaan opintojen alkuvaiheessa. Opinnäytetyö on useimmiten työelämän kehittämistehtävä, minkä vuoksi sen aihevalinnan on hyvä tukea opiskelijan työyhteisön ja/tai oman alan kehittämistarpeita. Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen tai yritystoiminnan kehittämiseen ammattikorkeakoulun yhteisissä yrittäjyysopinnoissa, jolloin opiskelijan tukena ja kasvualustana voivat toimia mm. JAMKin FutureFactory ja Jyväskylän yritystehdas Oy.

Opiskelijan kanssa laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa kartoitetaan opintoihin liittyvät valinnat sekä mahdollisuudet työn opinnollistamiseen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta ja opiskeluoikeusaika kolme vuotta.

Opinnot toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa ja edellyttää omassa työyhteisössä tai muussa viiteryhmässä tapahtuvaa kehittämistä. Lähiopiskelupäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa 1–2 päivän toteutuksina pääsääntöisesti torstaisin ja/tai perjantaisin. Lähiopintoihin varatut päivät voidaan tilanteen niin vaatiessa toteuttaa myös etäteknologioiden avulla. Etäopiskelujaksoilla työstetään oppimistehtäviä itsenäisesti, vertaisryhmissä ja ohjatusti verkkoympäristössä. Opintojen oppimisympäristö koostuu vertaisopiskelijoista, opiskelijoiden työyhteisöistä ja musiikkialan toimintaympäristöstä sekä ammattikorkeakoulun opettajista, ohjauspalveluista ja verkkoympäristöstä.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksojen oppimistehtävät pyritään liittämään aitoihin työelämän kehittämiskohteisiin. Myös opinnäytetyön fokus on yleensä työelämän tutkimisessa ja kehittämisessä; useimmiten opiskelijan oman työyhteisön kehittämisessä.

Opinnoissa hyödynnetään kunkin opiskelijaryhmän jäsenen työelämäosaamista ja asiantuntijuutta koko ryhmän hyväksi. Tämän lisäksi työelämäyhteyksiä pidetään yllä mm. järjestämällä vierailevien työelämän asiantuntijoiden työpajoja ja/tai luentoja.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut henkilö voi sijoittua erilaisiin musiikkialan opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteille. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävänimikkeitä voivat olla mm.
- musiikkioppilaitoksen opettaja tai lehtori,
- konservatorion opettaja tai lehtori,
- musiikkioppilaitoksen tai konservatorion rehtori (lisäksi vaaditaan opetushallinnon opinnot tai tuntemus),
- ammattikorkeakoulun opettaja tai lehtori,
- vapaan sivistystyön opettaja tai suunnittelijaopettaja,
- projektipäällikkö, koordinaattori tai yrittäjä.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinnon osaamistavoitteet on johdettu työelämän osaamistarpeesta. Suunnittelussa on huomioitu musiikkialan valmistuneille AMK-opiskelijoille suunnatuista osaamistarvekyselyistä saadut tulokset sekä valmistuneilta Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -opiskelijoilta kerätyt tutkinnon kehittämisehdotukset. Suunnittelua ovat ohjanneet myös työelämän edustajien kanssa käydyt keskustelut sekä tutkinto-ohjelman tarve profiloitua valtakunnallisesti.

Koulutus vastaa myös Suomalaisen musiikkikampuksen strategisiin tavoitteisiin. Suomalainen musiikkikampus on tulevaisuuden osaamista luova yhteisö, joka mm. tuottaa tutkimusta ympäröivän yhteiskunnan käyttöön. Digitaalinen pedagogiikka on Suomalaisella musiikkikampuksella opettajan ja opiskelijan arkea, ja laadukas koulutus vastaa muutenkin työelämän tarpeisiin. Musiikkikampuksen strategia peräänkuuluttaa myös tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen vuorovaikutusta, joka on luonnollisesti keskeinen osa Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -koulutusta.

Vastuuhenkilö

Sami Sallinen
Lehtori, Hyvinvointi
+358403518350
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Eva Halme
Päällikkö musiikki
+358407276424
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Tunnus
(YKM2023SS)
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Tunnus
(YKM2021SS)
Musiikki
Tunnus
(YKM2019SYA)

Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus YK00BM02-3002 Ryhmät YKM23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus YK00BM00-3002 Ryhmät YKM23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YK00BM01-3002 Ryhmät YKM23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3003 Ryhmät ZJAYJS24S1 ZJA24SSY YSF24S1 YJS24S1
Ajoitus 07.01.2025 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3009 Ryhmät YTP24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3010 Ryhmät YSC24KM YSU24K1 ZJAYSU24KM ZJAYSC24KM ZJAYSU24S1 YSU24S1
Timing 05.09.2024 - 31.12.2024 Code YZ00CK87-3017 Groups YSP24S1 ZJAYSP24S1