Ylempi AMK

Biotalouden kehittäminen (YAMK)

Maa- ja metsätalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Agrologi (ylempi AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjekman suoritettuasi
- hallitset biotalousalan monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti eri näkökulmien välisiä suhteita biotalouden ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan muutosten kannalta
- omaat kokonaisvaltaisen, kriittisen ja kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan biotalouden kehittämisen asiantuntijana
- kykenet analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia
- osaat kehittää ja uudistaa toimintoja, menetelmiä ja prosesseja, jotka yksilö-, yhteisö- ja aluetasoilla edistävät biotalouden kasvua
- osaat tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää käytäntöön sovellettavissa olevaa uutta tietoa
- kykenet arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti, kokonaisnäkemyksen omaavalla otteella.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Opit ennakoimaan biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin perustuen. Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Tutkinto-ohjelman laajuus on 60 op. Opinnot on ryhmitelty seuraavasti:

Biotalouden kehittäminen 20 op
-Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
-Teknologia biotalouden mahdollistajana 5 op
-Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5 op
-Biotalouden ekologia ja ympäristö 5 op

Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa pohjautuu tutkivan oppimisen ja tiimityöskentelyn periaatteisiin niin opintojaksojen kuin opinnäytetöiden toteutuksen osalta.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelu toteutetaan monimuototeutuksena, jossa suuri osa opinnoista tapahtuu verkototetuksina ja etätehtäviä tekemällä. Opiskeluu kuuluu säännöllisisä kontaktiopetustuilanteita kuukausittain joko lähiopetuksessa Biotalousintituutissa tai etätapiimisina webinaareissa.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia).

Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opinnäytetyön avulla sovellat koulutusohjelman syventävien ammattiopintojen näkökulmia opinnäytetyön aiheesta riippuen joko  työpaikkasi kehittämistarpeisiin  tai opinnäytetyötäsi varten hankkimasi toimeksiannon avaamiin uusiin biotalouden kehittämishaasteisiin. Opinnäytetyöprosessi aloitetaan heti opiskelun alussa ja se etenee vaiheittain sitoen teoriaopiskelun käytännön työelämätarpeisiin opinnäytetyön aiheen kautta, joten oman opinnäytetyön mahdollisen aihealueen miettiminen jo hakuprosessin aikana sitoo opiskelun parhaiten työelämän kehittyviin biotaloustarpeisiin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Luonnonvara-alan ylempi AMK -tutkinto on suunnattu sinulle, joka tavoittelet urakehitystä ja haluat vahvistaa osaamistasi nopeasti kehittyvällä biotalousalalla. Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelman suorittaneena voit työskennellä biotalousalan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Valmistuneiden tehtävänimikkeet vaihtelevat tehtaanjohtajasta tarkastajaan ja yrittäjästä tutkijaan.

Kelpoisuudet

Luonnonvara-alan ylempi AMK -tutkinnosta saat pätevyyden virkaan tai tehtävään, jossa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelu on aloitettu Biotalousinsituutin tutkimus- ja kehitystoiminnassa saatujen toimialan osaamiastarpeisiin liittyvien palautteiden pohjalta. Koulutusohjelman suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä näkökulmia ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia käsitellään säännöllisesti Biotalousinsituutin neuvottelukunnassa.

Vastuuhenkilö

Kataja Jyrki
Asiantuntija, Teknologia
+358405661034
etunimi.sukunimi@jamk.fi