Siirry suoraan sisältöön

Verkostojohtaminen, marata (YAMK)

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK), liikkeenjohto

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Tässä koulutuksessa tavoitteena on hankkia tiedot, taidot ja valmiudet toimia verkostoissa, asiantuntemusta vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä - myös kansainvälisesti. Opinnoissa omaksutaan uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta, yhteistyön kehittämisestä sekä hankintojen ja asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun johtamisesta sekä opitaan soveltamaan työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisen ja organisaation kehittämiseksi.

Tulevaisuuden kompleksisissa liiketoimintaverkostoissa luodaan arvoa yhdessä. Organisaatiorajojen merkitys liiketoiminnassa pienenee, jolloin organisaation menestyksen ratkaisee kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi. Arvonluonti ja yhdessä kehittäminen perustuvat sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä ihmisten ja organisaatioiden väliseen luottamukseen. Verkostomuotoisessa toiminnassa suurimman hyödyn saa se, joka houkuttelee verkostoonsa parhaita kumppaneita.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Tämä monialainen tutkinto keskittyy verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen - myös kansainvälisesti. Koulutus on suunnattu sinulle, joka haet urakehitystä, vastuuta ja johtamistaitoja yhä kansainvälisemmässä ja haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Opit johtamaan ja kehittämään verkostomaista toimintaa menestyksellisesti. Koulutuksessa kehität osaamistasi erityisesti liittyen liiketoimintaverkostoihin ja johtamiseen kompleksisissa ympäristöissä. Verkoston menestys edellyttää yhteistyötä. Erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät tukevat oman asiantuntijuuden syventämisessä.

Koulutus lisää verkosto- ja johtamisosaamistasi sekä mahdollisuuksia edetä vastuullisempiin työtehtäviin. Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia organisaation ja verkoston toiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että ensimmäisenä lukuvuonna lähipäivät ajoittuvat perjantai-iltapäiviin sekä lauantaihin. Lähipäiviä on keskimäärin kaksi kuukaudessa (pe-la) ja niiden välillä opiskellaan itsenäisesti. 2.–3. lukuvuoden opinnot ovat monimuoto- tai verkko-opintoja omasta opintopolusta riippuen.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hakea hyväksilukuna tutkintoon. Opiskelija osoittaa suorittamansa opinnot todistuksella tai muulla dokumentilla. Työelämässä tai muuten hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa. Tämä lyhentää opintoaikaasi ja keventää osin opiskeluasi. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan työelämään. Oppimisessa hyödynnetään opiskelijoiden asiantuntijuutta ja vierailuluentoja, joissa työelämän asiantuntijat alustavat erilaisista ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu eri aloilla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan toimia verkostoissa johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista johtamisen eri osa-alueilla sekä luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Kehittyminen verkostojohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa. Saat valmiuksia toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä. Lisäksi hyödyt verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Kelpoisuudet

YAMK-tutkinto avaa uusia uramahdollisuuksia, sillä saat kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia ja asiantuntijoita sekä Jamkin asiantuntijoita ja YAMK-opiskelijoita eri aloilta. Tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisällön suunnittelu pohjautuu tutkimuksen ja työelämän edustajien kautta saatuun tietoon nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Suunnitteluun osallistuvat säännöllisesti myös eri alojen neuvottelukunnat, joihin kuuluu joukko asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Anne Törn-Laapio
Yliopettaja, Liiketalous
+358406350609
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Verkostojohtaminen, marata
Tunnus
(YMV2023SYA)
Verkostojohtaminen, marata
Tunnus
(YMV2019SYA)