Ylempi AMK

Rakennustekniikka (YAMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Tutkinto-ohjelma soveltuu erinomaisesti, jos haluat perehtyä keinoihin, joiden avulla voit vähentää rakentamisen ympäristöpäästöjä. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuksia, joiden koko elinkaaren on huomioitu energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen vaikuttavat asiat.

Lisäksi opit soveltamaan työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opinnoissasi painottuvat ajankohtaiset rakentamisen osa-alueet, tietomallinnus (BIM), ympäristökulu, rakennusterveys ja lainsäädäntö sekä rakentamisen ohjeistus. Opit myös käyttämään nykyaikaisia tietoteknisiä sovelluksia.

Vähähiilisen rakentamisen perusteet ja ympäristöluokitukset 5 op

Opiskelija ymmärtää vähähiilistä rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden viitekehyksen. Opiskelija oppii käytön perusteet ympäristökulun ja rakennuksen ympäristöluokituksen työkaluista. Opiskelija ymmärtää viranomaisten ympäristöystävällistä rakentamista ohjaavia periaatteita.

Rakennusfysiikka ja talotekniikka 5 op

Opiskelija tunnistaa ilmastomuutoksen aiheuttamat lämpö- ja kosteustekniset riskit rakennuksen vaippaosille. Opiskelija osaa analysoida rakenteita ja tuntee ilmastomuutoksen vaikutuksen rakennuksen kokonaistoimintaan. Opiskelija osaa tarkastella rakennuksen energiatehokkuuden parantamista rakenteiden, talotekniikan ja energiaratkaisujen kannalta.

Rakentamisen sopimuskäytänteet 5 op

Opiskelija päivittää tietonsa sopimuskäytänteiden nykytilasta. Tutustutaan siihen, miten vähähiilisyys vaikuttaa rakennusprojektien sopimuksiin sekä sopimuksiin koko rakennuksen elinkaaren osalta.

Tietomallien hyödyntäminen 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia tietomallipohjaisessa talonrakennusprojektissa. Opiskelija ymmärtää tietomallinnushankkeen eri toimijoiden roolit, tehtävät sekä vastuut ja velvollisuudet. Opiskelija osaa määrittää tietomallin sisältövaatimukset huomioiden voimassa olevat tietomallivaatimukset (YTV). Opintojakson tehtäviin sisältyy tietomallin tietosisällön määrittämistä tilaajan näkökulmasta ja tietomallinnushankkeen johtamiseen liittyviä koordinointinäkökulmia.

Opinnäytetyö (30 op)

Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja opiskelijan urakehitystä tukeva tehtävä. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Edellisten lisäksi opintoihin voi sisällyttää 5 op vapaasti valittavia opintoja, jotka opiskelija sisällyttää opintoihinsa oman henkilökohtaisten osaamistavoitteidensa mukaisesti. Nämä opinnot voidaan valita myös muista JAMKin ylemmistä tutkinto-ohjelmista tai muiden korkeakoulujen opintotarjonnasta.

Opiskelijan opinnäytetyö ja opintojaksojen kehittämistehtävät voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja projektien toteuttamiseen Future Factory -ympäristössä tai yritystoiminnan kehittämiseen ammattikorkeakoulun yhteisissä yrittäjyysopinnoissa.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksojen luennoilla ja tehtävissä käytetään todellisia esimerkkejä rakentamisteollisuudesta. Opinnäytetyö tehdään toimeksiantavan yrityksen tarpeisiin ja kehittämiseksi.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Vähähiilinen rakentaminen on päätöksentekijöiden tiekartoissa asetettu jo hyvinkin lähelle, mutta tietämys on rakennusalalla yleisesti vähäistä. Opinnot antavat etunojan toimia aiheen asiantuntijana erilaisissa tehtävissä. Lisäksi ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden ympäristöministeriön poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin rakentamisen suunnittelussa ja työnjohdossa. Ylempi korkeakoulututkinto auttaa myös työnhaussa.

Kelpoisuudet

Ylempää korkeakoulututkintoa vaaditaan poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien kelpoisuusvaatimuksissa (Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta - YM2/601/2015).

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelu on aloitettu Rakennustekniikan tutkimus- ja kehitystoiminnassa saatujen toimialan osaamistarpeisiin liittyvien palautteiden pohjalta. Koulutusohjelman suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä näkökulmia ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia käsitellään säännöllisesti Rakennustekniikan neuvottelukunnassa. Tutkinnon sisältö tähtää tukemaan päätöksentekijöiden tavoitteita https://ym.fi/vahahiilisen-rakentamisen-tiekartta.

Vastuuhenkilö

Pekka Lähdesmäki
Lehtori, Rakennustekniikka
+358504471230
etunimi.sukunimi@jamk.fi