Siirry suoraan sisältöön

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
30 op

Osaamiskuvaus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista ja asiantuntijuutta. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet

1) jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta. Hän hallitsee uraohjauksen teoriaperustan ja osaa soveltaa eri tieteenalojen tarjoamaa tietoa osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitään. (Uraohjauksen perusta)

2) suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Hän tunnistaa ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaa rakentaa luottamuksellisen, dialogisen asiakassuhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvissa ohjaustilanteissa. (Uraohjauksen asiakastyö)

3) arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitään sekä eri tahojen tarjoamien ohjauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Hän osaa muodostaa ja ylläpitää työnsä kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja sekä osaa suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluja. (Uraohjauksen kehittävä työote)

Erikoistumiskoulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Opiskelijat valitaan ensisijaisesti 1. hakuehdon täyttävistä hakijoista hakujärjestyksessä. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen valita 2. hakuehdon täyttäviä hakijoita hakujärjestyksessä.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Koulutuksen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittämistavoitteet. Opiskelija laatii koulutuksen alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman. Koulutuksen toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Opintojen joustava toteuttaminen

Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteille rakentuva monimuoto-opiskelu pohjautuu suurimmalta osin opiskelijan itsenäiseen, omaan työhön kytkeytyvään työskentelyyn sekä opiskelijaryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota sekä halua ottaa vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta. Koulutuksen suorittamisen tavoiteaika on yksi vuosi. Koulutuksen tarkempi toteuttaminen julkaistaan www.jamk.fi/uraohjauserko -sivulla.

Työelämäläheinen oppiminen

Koulutus kytkeytyy kiinteästi työelämään mm. opintoihin sisältyvän kehittämistehtävän kautta. Opiskelija suunnittelee uraohjauspalveluita edistävän kehittämistehtävän, joka kytkeytyy johonkin hänelle keskeiseen toimintaympäristöön.

Koulutuksen suunnittelu

Ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden lisäksi työ- ja elinkeinoelämän edustajat ovat osallistuneet koulutuksen sisällön rakentamiseen, antaneet asiantuntijalausuntoja ja tukeneet sopimusvalmistelua. Koulutustarvetta on selvitetty yksityiskohtaisesti lukuisissa yhteistyöpalavereissa, asiantuntijahaastatteluilla, sähköisillä kyselyillä ja seminaareissa, joita uraohjauksen valtakunnalliset toimijat sekä koulutuksen suunnittelua varten perustettu laaja valmistelu- ja suunnittelutyöryhmä on järjestänyt ja toteuttanut syksyn 2016 ja kevään 2017 välisenä aikana. Koulutuksen toteutuksen suunnittelu on toteutettu yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen, Jyväskylän yliopiston sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Erikoistumiskoulutusta on kehitetty ja kehitetään edelleen opiskelijaryhmiltä saatujen palautteiden perusteella. Erikoistumiskoulutuksen opiskelijoilta kerätään vapaamuotoinen puolivälipalaute ja määrämuotoinen loppupalaute. Vapaamuotoista palautetta voidaan pyytää myös työnantajilta koulutuksen päättyessä. Palautetietoa käytetään opetussuunnitelmatyön tukena, koulutusprosessin, ohjauksen ja opiskelua tukevien palvelujen kehittämiseen. Koottua palautetta käsitellään koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavien henkilöiden kesken. Yhteisen keskustelun ja analysoinnin pohjalta yksikön johtoryhmä tekee päätökset kehittämistoimista.

Vastuuhenkilö

Elina Tuuliainen, asiakkuuspäällikkö
Juha Hautanen, päällikkö TKI

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
Tunnus
(EKA2021KEK)

Ajoitussuunnitelmat:

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
Tunnus
(EKA2021KEK)
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
Tunnus
(EKA2021KEK)