Siirry suoraan sisältöön

KenttälaitteetLaajuus (2 op)

Tunnus: TSAAA600

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Veli-Matti Häkkinen

Osaamistavoitteet

Tutustut automaation kenttälaitteisiin suunnittelun näkökulmasta. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää automaation perusteiden tuntemista ja tässä opittua pystyt käyttämään esim. muilla tämän moduulin opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Ymmärrät kenttälaitteiden asennuspaikkojen ja -tapojen vaikutukset järjestelmäkokonaisuuden toiminnallisuuteen. Osaat laatia ja tulkita kenttälaitteiden asennustekniikkaan ja niiden valintaan liittyviä dokumentteja ja ymmärrät standardien roolin osana suunnitteluprojektia.

Sisältö

perusmittausten anturit
säätöventtiilien valinta ja mitoitus
kenttälaitteiden asennustekniikka
kenttälaitteisiin liittyvät suunnitteludokumentit

Esitietovaatimukset

Fysiikan ja mittaustekniikan perustuntemus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta kokonaisvaltaisen kenttälaitesuunnittelun tekeminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Tunnet tavallisimmat kenttälaitteet ja perusteet niiden sijoituksista, asennusmenetelmistä, asennusten dokumentoinnista ja asennusmateriaaleista. Osaat valita ja mitoittaa perusprosesseihin sopivat kenttälaitteet.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti projekteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä hahmottaen erilaisia vaihtoehtoisia toimivia kokonaisratkaisuja.

Enrollment

01.08.2024 - 19.08.2024

Timing

01.08.2024 - 31.12.2024

Number of ECTS credits allocated

2 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
  • English
Seats

20 - 35

Degree programmes
  • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
Teachers
  • Antti Parantainen
Groups
  • TAR23S1
    Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics

Objective

Control valves and their selection and dimensioning. The placing of field equipment into a process. The installing principles of field equipment and the accessories used in installation.

EUR-ACE ENGINEERING PRCATICE
You will understand the implications of field device installation locations and practices for system functionality. You will be able to draft and interpret documents related to field equipment installation technology and their selection, and you will understand the role of standards as part of a engineering project.

Content

Sensors
Control valves and their selection and dimensioning.
The placing of field equipment into a process.
The installing principles of field equipment and the documentation

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Adequate (1): You recognize the basics and terminology, but you have shortcomings in interpreting the key issues.

Satisfactory (2): You know the basics and terminology, but doing holistic field device engineering is challenging.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good (3): You know the most common field devices and the basics of their placement, installation methods, installation documentation, and installation materials. You can select and dimension field devices suitable for basic processes.

Very good (4): You master the key issues and know how to apply them in a variety of ways in projects.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent (5): You master the key issues and are able to apply them, outlining different alternative functional total solutions.

Qualifications

Basic knowledge of physics and measurement technology