Siirry suoraan sisältöön

Projektitoiminta ja käytänteetLaajuus (4 op)

Tunnus: TTC2070

Laajuus

4 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Marko Rintamäki

Osaamistavoitteet

Tarkoitus:
Työskenteleminen projektin muodossa on yleinen toimintatapa eri yrityksissä ja yhteisöissä. Projektin avulla voidaan ohjata tavoitteellista ja järjestelmällistä toiminnan kehittämistä, palveluiden tuotekehitystä tai eri muutosten läpivientiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintojakson myötä opit mitä tarkoitetaan projektilla, millaisia tehtäviä, rooleja ja vaiheita projektityöskentelyyn liittyy. Opintokokonaisuuden käytyäsi voit toimia osana projektiryhmään sen tavoitteiden mukaisesti.

EUR-ACE-osaamiset ja niihin liittyvät ja osaamistavoitteet:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Monialainen osaaminen

Opintokokonaisuuden suoritettuasi tiedät projektitoimintaan liittyvät peruskäsitteet ja ymmärrät mitä tarkoitetaan projektityöskentelyllä, vaatimusmäärittelyllä, budjetoinnilla tai työnohjauksella. Tunnistat ohjelmistoprojektin kannalta tärkeiden muuttujien riippuvuudet. Esimerkkeinä ohjelmiston laajuus, käytettävät resurssit ja näistä syntyvät kustannukset.

Opintojakson suoritettuasi kykenet tuottamaan ohjelmistoprojektille tarvittaessa projektisuunnitelman, aikataulun, alustavan työnjaon, vaatimusmäärittelyn, sekä laatimaan karkean kustannuslaskelman. Osaat tunnistaa projektin kannalta tärkeät sidosryhmät ja määritellä tuotetun palvelun eri kohderyhmiä. Vaatimusmäärittelyn tueksi osaat laatia käyttöliittymän Mockup-kuvauksen käyttäen siihen soveltuvaa työvälinettä.

Tunnet ohjelmistokehitykseen liittyvien eri sidosryhmien merkityksen ja tarvittavan viestinnän merkityksen. Tunnistat ohjelmistoprojektin suunnitteluun kohdistuvat eri reunaehdot tai lainsäädännön vaikutukset ja osaat ottaa ne huomioon tarvittaessa.

Sisältö

- Projektitoiminnan peruskäsitteet
- Toimijoiden ja sidosryhmien roolit projektin eri vaiheissa
- Projektointi, projektin osittaminen ja vaiheistus
- Tehtävien jako
- Työmäärän ja kustannusten arviointi
- Kustannukset ja riskikartoitus ja hallinta
- Ketterä projekti vs. perinteinen projekti
- Projektin valvonta ja ohjaus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: tiedät projektitoiminnan peruskäsitteet, tärkeimmät menetelmät ja tarvittavat dokumentit. Ymmärrät projektitoimintamallin merkityksen.

Lisätiedot

http://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
Opettaja
 • Marko Rintamäki
Ryhmät
 • TTV23S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV23S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV23S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV23SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC23S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV23S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Tavoitteet

Tarkoitus:
Työskenteleminen projektin muodossa on yleinen toimintatapa eri yrityksissä ja yhteisöissä. Projektin avulla voidaan ohjata tavoitteellista ja järjestelmällistä toiminnan kehittämistä, palveluiden tuotekehitystä tai eri muutosten läpivientiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintojakson myötä opit mitä tarkoitetaan projektilla, millaisia tehtäviä, rooleja ja vaiheita projektityöskentelyyn liittyy. Opintokokonaisuuden käytyäsi voit toimia osana projektiryhmään sen tavoitteiden mukaisesti.

EUR-ACE-osaamiset ja niihin liittyvät ja osaamistavoitteet:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Monialainen osaaminen

Opintokokonaisuuden suoritettuasi tiedät projektitoimintaan liittyvät peruskäsitteet ja ymmärrät mitä tarkoitetaan projektityöskentelyllä, vaatimusmäärittelyllä, budjetoinnilla tai työnohjauksella. Tunnistat ohjelmistoprojektin kannalta tärkeiden muuttujien riippuvuudet. Esimerkkeinä ohjelmiston laajuus, käytettävät resurssit ja näistä syntyvät kustannukset.

Opintojakson suoritettuasi kykenet tuottamaan ohjelmistoprojektille tarvittaessa projektisuunnitelman, aikataulun, alustavan työnjaon, vaatimusmäärittelyn, sekä laatimaan karkean kustannuslaskelman. Osaat tunnistaa projektin kannalta tärkeät sidosryhmät ja määritellä tuotetun palvelun eri kohderyhmiä. Vaatimusmäärittelyn tueksi osaat laatia käyttöliittymän Mockup-kuvauksen käyttäen siihen soveltuvaa työvälinettä.

Tunnet ohjelmistokehitykseen liittyvien eri sidosryhmien merkityksen ja tarvittavan viestinnän merkityksen. Tunnistat ohjelmistoprojektin suunnitteluun kohdistuvat eri reunaehdot tai lainsäädännön vaikutukset ja osaat ottaa ne huomioon tarvittaessa.

Sisältö

- Projektitoiminnan peruskäsitteet
- Toimijoiden ja sidosryhmien roolit projektin eri vaiheissa
- Projektointi, projektin osittaminen ja vaiheistus
- Tehtävien jako
- Työmäärän ja kustannusten arviointi
- Kustannukset ja riskikartoitus ja hallinta
- Ketterä projekti vs. perinteinen projekti
- Projektin valvonta ja ohjaus

Aika ja paikka

Aikataulu ja sijainti: https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi/home/

Ota mukaan lähiohjauksiin aina kannettava tietokone! Tiloissa ei välttämättä ylimääräisä koneita!

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on julkisesti saatavailla: https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi/

Opetusmenetelmät

- Flipped Learning
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- Etäohjaus ZOOM/TEAMS
- Lähiohjaus
- harjoitustyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- vierailijaluennot
- yksilöllinen projektiympäristön sovellus harjoitus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi/7-Koealue-ja-koe/koe/

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- ohjaukset 20 h
- harjoitustehtävä 50 h
- itsenäinen opiskelu 40h
Yhteensä 110 h

Sisällön jaksotus

Toteutuksessa vapaa yksilöllinen eteneminen alkaen alkuinfosta. Palautettuaan harjoitustyöt hyväksytysti voi osallistua kokeeseen EXAM-ympäristössä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on toteutettu ns. Flipped Learning-mallilla, jossa opiskelija tutustuu itsenäisesti materiaaliin ja osallistuu tarvittaessa ZOOM-ohjauksiin. Ohjauksissa käydään läpi ongelmia ja ohjataan harjoitustehtäviä.

Voit osallistua viikoittain lähiohjaukseen IT Dynamolla Turbiini talossa.

HUOMIO: Pakollinen osallistuminen järjestettyyn ohjaukseen vähintään kuusi kertaa, joko verkossa (ZOOM) tai lähikontaktina Turbiini luokka. Aktiivisuutta seurataan!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: tiedät projektitoiminnan peruskäsitteet, tärkeimmät menetelmät ja tarvittavat dokumentit. Ymmärrät projektitoimintamallin merkityksen.

Lisätiedot

http://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi

Enrollment

01.11.2021 - 09.01.2022

Timing

10.01.2022 - 29.04.2022

Number of ECTS credits allocated

4 op

Virtual portion

4 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Marko Rintamäki
Groups
 • ZJA21STPIC
  Avoin amk, tekniikka, Information and Communications Technology, päivä
 • TIC21S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology

Objective

Purpose:
Working in project format is very common in various organizations and communities. With projects, the operations can be directed towards target-oriented and systematic development of products and services or change management completion in various operation environments. In this course you learn what is meant by project, what kind of tasks, roles and stages are included in project work. After the course you can act as a member of a project group and act according to its goals.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and understanding
Engineering Practice
Multidisciplinary competences 

After completing the study unit, you will know the basic concepts related to project activities and understand what is meant by project work, requirements definition, budgeting or work supervision. You identify the dependencies of variables important to the software project. Examples include the scope of the software, the resources used and the resulting costs.

You will be able to produce a project plan, schedule, preliminary division of work, specification of requirements, and prepare a rough cost estimate for a software project. You can identify the stakeholders important to the project and define the different target groups of the service produced. To support the definition of requirements, you can prepare a Mockup description of the user interface using the appropriate work tool.

You know the importance of different stakeholders related to software development and the importance of the necessary communication. You recognize the various boundary conditions or the effects of legislation on the design of a software project and know how to take them into account when necessary.

Content

- basics of project work
- roles of actors and stakeholders in various stages of project
- project methods, project breakdown structure and stages
- breakdown of tasks
- estimation of work load and costs
- costs, risk assessment and management
- agile project vs. traditional project
- project monitoring and control

Location and time

Aikataulu: https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi/home/

Opintojakson voi suorittaa yksilöllisesti edeten toteutuksen aikana. Opiskelu edellyttää itsenäistä työskentelyä, mutta tukea saa ZOOM-ohjauksien ja TEAMS-kanavalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment.

https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/en

Teaching methods

- independent study
- distance learning
- webinars
- exercises

Employer connections

- visiting lecturers
- projektiharjoitus

Exam schedules

https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/en/7-Exam-arrangements/exam/

International connections

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

One credit (1 Cr) corresponds to an average of 27 hours of work.

- lectures 20 h
- assignment 40 h
- independent study 40 h
- company visits 3 h
Total 108 h

Content scheduling

After course info-day you can proceed freely during active course period. If you have questions you can join ZOOM-meetings and ask help from teacher. After accecptance of exercises you get a licence to execute a course exam. The course exam is done using Exam-studio service.

More information: https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/en/

Further information

Execution of course relays heavily on an Flipped Learn-method. This means a student has to do actively self studys and exercises. There is ZOOM-session where lecturer answers a questions and gives guidance with exercises. Also TEAMS-channel open for questions.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Passed: You know the basic concepts of project work, the most important methods and required documents. You understand the importance of project work model.

Further information

http://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/en