Siirry suoraan sisältöön

Ranskan alkeet 2Laajuus (5 op)

Tunnus: BI00CP92

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Jenni Riipinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Jatkat tutustumista ranskan kielen alkeisiin sekä ranskankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi kurssin hallitset kielen perusteita ja sanastoa, ja pystyt soveltamaan oppimaasi kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä. Osaat toimia ranskalaisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa viestintätilanteissa.

Opintojakson osaamiset:
Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja Ranskan välisiä kulttuurieroja.

Sisältö

Kurssilla kehität taitojasi ja opit hallitsemaan tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kirjallisen ja suullisen ranskan kielen taitoja, sekä ranskalaisen kulttuurin ominaispiirteitä:

Ääntäminen

Viestintä: Omasta elämästä ja kokemuksista kertominen, arkiaskareet, ravintolasanasto, vaatteet, opiskelu, vapaa-aika ja matkailu, sähköposti

Kielioppi: lähimenneisyys ja lähitulevaisuus, kestopreesens, menneen ajan aikamuoto passé composé, adjektiivien paikka ja taivutus, adverbit, järjestysluvut

Kulttuurituntemus: ranskalaisen kulttuurin ominaispiirteet sekä ranskalainen viestintäkulttuuri, Ranskan maatuntemus

Esitietovaatimukset

Ranskan alkeet 1 (JAMK) tai vastaavat tiedot ja taidot tai Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.1 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf) tai lukion B3-kielen 1.-2.-kurssit tai niitä vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät ja tentit hyväksytysti.

Hylätty:
Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 – 5), se on mahdollista saada erillisenä todistuksena. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle heti opintojakson alussa. Arviointiasteikkoa ei voi vaihtaa hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen sen jälkeen, kun ensimmäinen tehtävä tai tentti on arvioitu.

Lisätiedot

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat jatkaa tutustumista ranskan kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Enrollment

01.08.2024 - 31.08.2024

Timing

04.09.2024 - 11.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
  • English
Seats

20 - 25

Teachers
  • Jenni Riipinen

Objective

The object of the course:
You will continue to learn the basics of the French language and the culture of French speaking countries. By the end of the course, you are able to use simple phrases and sentences in spoken and written production. You expand your vocabulary and knowledge of language structures needed in everyday situations. You will be able to act in accordance with the norms of French culture in typical communication situations.

Course competences:
The course prepares and equips you to act and work in an international and multicultural environment.

The learning objectives of the course:
You can interact in simple and routine everyday situations, although problems in pronunciation and pauses may affect communication. You understand the main points of a simple text. You are able to write a simple text using the vocabulary and structures you have learned on the course. You understand the cultural differences between your home country and France.

Content

French speaking and writing skills needed in common everyday situations.

Pronunciation

Communication: Telling about yourself, describing past experiences, housework, travelling, clothes, studies and work

Grammar: Central grammar includes the past tense (le passé composé) of regular and irregular verbs, near future, present progressive, near past, the place and form of adjectives and adverbs, ordinal numbers

Cultural knowledge: cultural features of French speaking countries.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The digital course material will be available on Moodle environment.

Teaching methods

Online implementation: 3rd Sep - 10th Dec 2024
Zoom lectures on Wednesdays at 16.00-18.30

During the course you will attend weekly Zoom lectures (expected attendance ~80%) and practice independently by completing online exercises. In addition, there will be 2-3 assignments which will be returned to the teacher.

Assessment: 2 smaller mid-term tests (pass/fail) + a short oral exam (pass/fail) at the end of the course. The oral exam will be done in pairs/small groups.

Important! From autumn 2024 onwards, the course will be graded on a pass/fail scale. If you want a numerical assessment (1 - 5), it is possible to get it as a separate certificate. The need for a numerical assessment must be communicated to the teacher at the beginning of the course. The grading scale cannot be changed from pass/fail to numerical after the first assignment or exam has been marked.

Exam schedules

2 smaller mid-term tests + oral test at the end of the course.

Re-sit opportunities in Dec 2024 / Jan 2025. The teacher will inform the exact times at the beginning of the course.

Student workload

35h of teaching with 97h of independent work at home, exams 3h.
Total of 135 h (1 ECT is equivalent to 27 h)

Further information

Avoin amk 5 paikkaa
CampusOnline 10 paikkaa

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Pass:
You understand basic expressions from slow and clear speech. You can interact in simple and routine everyday situations, although problems in pronunciation and pauses may affect communication. You understand simple texts on familiar topics. You can write a simple text. There may still be some faltering in the use of vocabulary and language structures.

Fail:
The level of competence does not reach the minimum requirements, or the assignments and exams of the course have not been successfully completed.

NB! If you need a numerical grade (1 - 5), it can be obtained on a separate certificate. The need for a numerical assessment must be communicated to the teacher at the beginning of the course. After the first assessed assignment or test, it is no longer possible to change the grading scale from pass-fail to a numerical scale.

Qualifications

French for beginners 1 (5 ECTS) at JAMK or CEFR level A1 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf) or successfully completed French courses 1–2 in a Finnish high school as a B3-language.

Further information

The course is well suited for anyone with some basic knowledge in French (level A1.1 of The Common European Reference for Languages) and who would like to continue their French studies.