Siirry suoraan sisältöön

Espanjan alkeet 1Laajuus (5 op)

Tunnus: BI00CP95

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Petteri Ruuska

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tutustut espanjan kielen alkeisiin sekä espanjankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi opintojakson ymmärrät ja hallitset espanjan kielen perusteita ja sanastoa, ja pystyt käyttämään kieltä helpohkoissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hallitset espanjan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja osaat toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla.

Opintojakson osaamiset:
Opintojakso kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä ja puheesta. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja espanjankielisen maailman välisiä kulttuurieroja.

Sisältö

Ääntäminen

Viestintä: tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen espanjan kielen taito. Esimerkiksi itsestä kertominen, tervehtiminen, esittäytyminen, kieliä ja kansallisuuksia, kohteliaisuusfraaseja, ravintolasanastoa, perhesuhteet, tien kysyminen, yksinkertaiset ostostilanteet, kellonaika ja kalenteri, harrastukset, tykkäämisen ilmaiseminen.

Kielioppi: säännöllisten ja tavallisimpien epäsäännöllisten verbien preesens- eli nykymuodot, myönteinen ja kielteinen lause, kysymysten muodostus, persoonapronominit, lukusanat, sanan suku ja artikkelit, adjektiivien taivutus ja paikka, rakenne ”tykätä jostakin”.

Kulttuurituntemus: espanjankielisen kulttuurin ominaispiirteitä, viestintäkulttuuri sekä Espanjan maatuntemus.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja kielestä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät, mahdolliset välitestit ja lopputentin hyväksytysti.

Hylätty:
Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 – 5), se on mahdollista saada erillisenä todistuksena. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle opintojakson alussa. Arviointiasteikkoa ei voi vaihtaa Hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen enää sen jälkeen, kun ensimmäinen palautettava tehtävä tai tentti on arvioitu.

Lisätiedot

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua espanjan kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Englannin kielellä opetettu vastaava opintojakso: Spanish for beginners 1.

Enrollment

01.08.2024 - 31.08.2024

Timing

02.09.2024 - 08.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

TA94 - Kielikeskus

Campus

Main Campus

Teaching languages
  • English
Seats

20 - 40

Teachers
  • Petteri Ruuska

Objective

The object of the course:
You will learn the basics of the Spanish language and cultural features in Spanish speaking countries. By the end of the course, you can manage simple everyday communication situations in Spanish. You know the most common polite phrases in Spanish. You understand cultural differences between your home country and Spanish-speaking countries.

Course competences:
The course prepares and equips you to act and work in an international and multicultural environment.

The learning objectives of the course:
You can interact in simple and routine everyday situations, although problems in pronunciation and pauses may hinder communication. You understand the main points of a simple text. You can write a simple text using the vocabulary and structures you have learned on the course. You understand the cultural differences between your home country and Spanish speaking countries.

Content

Pronunciation

Communication: written and oral Spanish skills needed in simple, everyday interaction. For example, talking about yourself, greeting, introducing yourself, languages and nationalities, politeness phrases, restaurant vocabulary, family relationships, asking for directions, simple shopping situations, time and calendar, hobbies, expressing likes and dislikes.

Grammar: the present tense forms of regular and irregular verbs, positive and negative sentences, questions, personal pronouns, numbers, nouns’ gender and articles, declension and place of adjectives, verb structure ‘to like something’.

Cultural knowledge: characteristics of the Spanish-speaking culture, especially the Spanish communication culture.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Material on Moodle workspace.
Handouts provided by the lecturer in class.

Recommended: Any Spanish school books and material you can find on the internet or from libraries. Learning applications for example Duolingo, Busuu, Memrise, LingO.

Teaching methods

Face-to-face implementation
Dates: 3.9.-3.12.2024
Lessons at classroom FK14 at Jamk main campus on Tuesdays at 16:00 - 18:30

Lectures, exercises and assignments, tests and exam.
Minimum of 80% attendance in the lessons is required. Any special arrangements must be discussed and agreed on at the beginning of the implementation.

Use of Artificial Intelligence: For practice, students are encouraged to create exercises, for example dialogues and vocabulary lists, in Spanish for themselves and for the others with the help of AI. However, that it is strictly forbidden to use AI, generative tools or any translators with the assignments which are passed to the lecturer for assessment.

NB! Starting from autumn semester 2024, the evaluation scale is Fail/Pass. If you need a numerical grade (1 - 5), it can be obtained on a separate certificate. The need for a numerical assessment must be communicated to the teacher at the beginning of the course. After the first assessed assignment or test, it is no longer possible to change the grading scale from pass-fail to a numerical scale.

Exam schedules

Exam at the end of the course in class.
Re-sit exam: to be agreed on with the lecturer.

Student workload

Teaching sessions 33–36 h
Preparing for lectures 40–50 h
Studying online 40–50 h
Assignments 2–4 h
Preparing for exam 3–6 h

Total 135 h (one credit equals 27 hours of student work).

Further information

Continuous feedback, self-evaluation, peer evaluation.

Active participation in class, tests, assignments, exam.

The assessment of learning is enhancement-led evaluation. The assessment is based on learning objectives, quality and criteria, and self-evaluation by the student plays an important role in the process.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Pass:
You understand basic expressions from slow and clear speech. You can interact in simple and routine everyday situations, although problems in pronunciation and pauses may affect communication. You understand simple texts on familiar topics. You can write a simple text. There may still be some faltering in the use of vocabulary and language structures.

Fail:
The level of competence does not reach the minimum requirements, or the assignments and exams of the course have not been successfully completed.

NB! If you need a numerical grade (1 - 5), it can be obtained on a separate certificate. The need for a numerical assessment must be communicated to the teacher at the beginning of the course. After the first assessed assignment or test, it is no longer possible to change the grading scale from pass-fail to a numerical scale.

Qualifications

No prerequisites.

Further information

The course is suitable for anyone willing to learn about the basics of the Spanish language and cultural features in Spanish-speaking countries.