Siirry suoraan sisältöön

HR-prosessitLaajuus (5 op)

Tunnus: HL00BD77

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Kaisa Partanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakso tarkoituksena on antaa valmiuksia hr-asiantuntijan tehtäviin sekä esimiestyöhön perehtymällä henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen ja sen prosesseihin, niitä ohjaavaan lainsäädäntöön ja teorioihin.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Perehdyt henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen, hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön keskeisiin periaatteisiin, työehtosopimusjärjestelmään sekä henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyviin teorioihin ja tunnistat hr-prosesseja käytännössä asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Osaat tehdä yhteistyötä vertaisten kanssa.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuus
Henkilöstöasiantuntijan rooli ja tehtävät
Henkilöstöstrategia
Hr-prosesseja ohjaava lainsäädäntö ja keskeiset teoriat
Työehtosopimusjärjestelmä
Henkilöstötietojen hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa ja prosessien kehittämisessä
Henkilöstösuunnitelmat​
Henkilöstön hankinta
Perehdytys

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnet henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden ja henkilöstöasiantuntijan tehtävät. Tunnet hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön keskeiset periaatteet, työehtosopimusjärjestelmän sekä henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvät teoriat ja tunnistat hr-prosesseja käytännössä. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja osallistut ryhmän toimintaan workshopeissa.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön keskeisiä periaatteita. Ymmärrät työehtosopimusjärjestelmän sekä henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvät teoriat sekä niiden vaikutuksen henkilöstöjohtamiseen. Osaat suunnitella ja toteuttaa hr-prosesseja käytännössä ja ottaa vastuuta vertaisten toiminnasta ja toimia vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa workshopeissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat soveltaa hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön keskeisiä periaatteita. Ymmärrät työehtosopimusjärjestelmän sekä henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvät teoriat sekä osaat soveltaa niitä henkilöstöjohtamisen prosessien suunnittelussa ja toteutuksessa käytännössä yhteistyössä ryhmän kanssa.

Kiitettävä 4
Hallitset hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön periaatteet, työehtosopimusjärjestelmän keskeiset periaatteet ja henkilöstöjohtamisen teoriat ja osaat soveltaa niitä tavoitteellisesti henkilöstöjohtamisen prosessien suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä käytännössä. Osaat ottaa vastuuta organisaation hr-prosessien kehittämisestä tutkimustietoon perustuen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hallitset hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön periaatteet, työehtosopimusjärjestelmän ja henkilöstöjohtamisen teoriat. Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja arvioida teorioita kriittisesti ja analyyttisesti tavoitteiden saavuttamiseksi henkilöstöjohtamisen prosessien suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Osaat ottaa vastuuta organisaation hr-prosessien kehittämisestä alan vaatimukset ja tarpeet huomioiden.

Ajoitus

03.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Kaisa Partanen
 • Jaana Saarisilta
Ryhmät
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • ZJA23SH3
  Avoin AMK, lita, HR, erillisryhmä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakso tarkoituksena on antaa valmiuksia hr-asiantuntijan tehtäviin sekä esimiestyöhön perehtymällä henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen ja sen prosesseihin, niitä ohjaavaan lainsäädäntöön ja teorioihin.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Perehdyt henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen, hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön keskeisiin periaatteisiin, työehtosopimusjärjestelmään sekä henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyviin teorioihin ja tunnistat hr-prosesseja käytännössä asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Osaat tehdä yhteistyötä vertaisten kanssa.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuus
Henkilöstöasiantuntijan rooli ja tehtävät
Henkilöstöstrategia
Hr-prosesseja ohjaava lainsäädäntö ja keskeiset teoriat
Työehtosopimusjärjestelmä
Henkilöstötietojen hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa ja prosessien kehittämisessä
Henkilöstösuunnitelmat​
Henkilöstön hankinta
Perehdytys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali
Viitala, Riitta. Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset Käsitteet, Teoriat Ja Trendit. 1. painos. Helsinki: Edita, 2021. myös e-kirja)
Joki, M. (2021). Henkilöstöasiantuntijan käsikirja (7., uudistettu painos.). [Helsinki]: Kauppakamari. (myös e-kirja)
Kaijala, M. (2016). Rekrytointi: Tehtävään vai yhtiöön? Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirja)
Eklund, A. (2018). Tervetuloa meille!: Uuden työntekijän perehdytys. (1. painos) Helsinki: Impact.
Aihealueeseen liittyvät lait ja asetukset sekä työehtosopimukset.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen:
Opintojakso etenee teemoittain. Teemat sisältävät seuraavia oppimisprosessia tukevia vaiheita:
1. Itsenäinen perehtyminen aihealueen lakeihin ja teorioihin ennen workshopeja.
2. Teemaan liittyvä asiantuntijaluento.
3. Workshop - case-harjoitustyöt ryhmätöinä webinaarissa tai ryhmän sopimana ajankohtana.
4. Henkilökohtainen oppimistehtävä. Tehtävä on näyttö omasta osaamisesta opintojakson sisältöihin liittyen. Viimeinen henkilökohtainen tehtävä sisältää opintojakson itsearvioinnin.

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
1. Jokaisen teeman alussa johdatus teemaan.
2. Ryhmätyön ohjausta workshopeissa.
3. Vertaispalaute ryhmätyöskentelystä.
4. Palaute ryhmätehtävästä.
5. Ohjausta henkilökohtaisten tehtävän tekemiseen sekä workshopeissa että ohjauspalstan kautta.
6. Palaute henkilökohtaisista tehtävistä kirjallisena.
7. Opintojakson arvosana muodostuu itsenäisten tehtävien perusteella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijaluentoja ja ryhmätehtäviä teemoihin liittyen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautukset ja uusintakerrat ilmoitetaan opintojakson aloituskerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirjallisuuteen perehtyminen 60 h
Vuorovaikutteiset luennot 8*1,5 h = 12 h
Workshopit 6*1,5 h = 9 h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 54

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen, vuorovaikutteiset luennot sekä workshopeissa tehtävät ryhmätehtävät. Jokaiseen teemaan liittyen tehdään henkilökohtainen oppimistehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 + Avoin amk 40 (suuntaavat HR-opinnot)
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi ryhmätehtäviin liittyen.
Vertaisarviointi case-tehtäviin liittyen.
Opettajan palaute workshoptehtävien osa-alueen osaamisesta.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana osaamisarvioiden, ryhmätehtävien ja itsenäisten tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden ja henkilöstöasiantuntijan tehtävät. Tunnet hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön keskeiset periaatteet, työehtosopimusjärjestelmän sekä henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvät teoriat ja tunnistat hr-prosesseja käytännössä. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja osallistut ryhmän toimintaan workshopeissa.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön keskeisiä periaatteita. Ymmärrät työehtosopimusjärjestelmän sekä henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvät teoriat sekä niiden vaikutuksen henkilöstöjohtamiseen. Osaat suunnitella ja toteuttaa hr-prosesseja käytännössä ja ottaa vastuuta vertaisten toiminnasta ja toimia vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa workshopeissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat soveltaa hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön keskeisiä periaatteita. Ymmärrät työehtosopimusjärjestelmän sekä henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvät teoriat sekä osaat soveltaa niitä henkilöstöjohtamisen prosessien suunnittelussa ja toteutuksessa käytännössä yhteistyössä ryhmän kanssa.

Kiitettävä 4
Hallitset hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön periaatteet, työehtosopimusjärjestelmän keskeiset periaatteet ja henkilöstöjohtamisen teoriat ja osaat soveltaa niitä tavoitteellisesti henkilöstöjohtamisen prosessien suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä käytännössä. Osaat ottaa vastuuta organisaation hr-prosessien kehittämisestä tutkimustietoon perustuen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hallitset hr-prosesseja ohjaavan lainsäädännön periaatteet, työehtosopimusjärjestelmän ja henkilöstöjohtamisen teoriat. Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja arvioida teorioita kriittisesti ja analyyttisesti tavoitteiden saavuttamiseksi henkilöstöjohtamisen prosessien suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Osaat ottaa vastuuta organisaation hr-prosessien kehittämisestä alan vaatimukset ja tarpeet huomioiden.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.