Siirry suoraan sisältöön

Osaamisen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: HL00BD74

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Maija Haaranen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Osaamisen johtaminen on organisaatioiden menestymisen edellytys osana liiketoimintastrategiaa. Se on moniulotteinen kokonaisuus, joka ulottuu kaikille organisaatiotasoille ja on sen vuoksi johdon, esimiesten ja HR-ammattilaisten perusosaamista. Osaamisen johtamisen tehtävänä on edistää organisaation tavoitteiden täyttymistä henkilöstön osaamista hyödyntämällä, vaalimalla ja kehittämällä. Osaamisen johtamisen taidot takaavat organisaation osaamispääoman vaalimisen ja kehittämisen tulevaisuuden kilpailukentässä.

Opintojakson osaamiset 
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen  

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Ymmärrät ketterän oppimisen merkityksen. Tunnistat osaamisen eri ulottuvuudet. Tunnistat organisaation osaamiskartoituksen, osaamisvajeet ja kehittämissuunnitelman. Tunnistat osaamisen kehittämisen menetelmiä. Ymmärrät kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa.

Sisältö

Strategialähtöinen osaamistarkastelu ja työelämän muutossuunnat
Yksilön osaamisen tunnistaminen, tiedot, taidot, asenteet, motivaatio ja verkostot osana ammatillista osaamista
Tulevaisuuden osaamisvaatimukset
Oppimisen ja osaamisen yhteys
Ketterä oppiminen
Hiljainen tieto, osaamisen jakaminen
Osaamisen kartoittaminen, osaamisvajeiden tunnistaminen, osaamisen arviointi, kehittämissuunnitelma ja -menetelmät
Kehityskeskustelut osana osaamisen johtamista


Työkalut
Opintojakso antaa työkaluja osaamisen johtamisen hallintaan, osaamisen määrittelyyn, tunnistamiseen  ja tavoitteelliseen kehittämiseen.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Ymmärrät osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Ymmärrät ketterän oppimisen merkityksen. Tunnistat osaamisen eri ulottuvuudet. Tunnistat organisaation osaamiskartoituksen, osaamisvajeet ja kehittämissuunnitelman. Tunnistat osaamisen kehittämisen menetelmiä. Ymmärrät kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Tyydyttävä 2
Osaat selittää osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat selittää ketterän oppimisen periaatteet. Tunnistat osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat esitelllä organisaation osaamiskartoituksen ja osaamisvajeanalyysin periaatteen sekä kertoa kehittämissuunnitelman. Osaat soveltaa osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat selittää kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Osaat soveltaa osaamisen johtamiseen liittyviä järjestelmiä. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat analysoida osaamisen johtamisen yhteyttä strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat analysoida ketterän oppimisen periaatteita. Osaat nimeta osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat organisoida organisaation osaamiskartoituksen, selittää osaamisvajeet ja organisoida kehittämissuunnitelman. Osaat vertailla ja priorisoida osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat analysoida kehityskeskustelukäytännön merkitystä osaamisen johtamisessa. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida osaamisen johtamisen yhteyttä strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat perustella ketterän oppimisen merkityksen. Osaat arvioida osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat suunnitella ja organisoida organisaation osaamiskartoituksen, tunnistaa osaamisvajeet ja organisoida kehittämissuunnitelman. Osaat arvioida erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat perustella kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia osaamisen johtamisen yhteydestä strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat vakuuttaa ketterän oppimisen merkityksen. Osaat nimetä osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat suunnitella ja organisoida organisaation osaamiskartoituksen, analysoida osaamisvajeet ja organisoida kehittämissuunnitelman. Osaat kehittää osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat vakuuttaa kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Maija Haaranen
Ryhmät
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • ZJA23SH3
  Avoin AMK, lita, HR, erillisryhmä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Osaamisen johtaminen on organisaatioiden menestymisen edellytys osana liiketoimintastrategiaa. Se on moniulotteinen kokonaisuus, joka ulottuu kaikille organisaatiotasoille ja on sen vuoksi johdon, esimiesten ja HR-ammattilaisten perusosaamista. Osaamisen johtamisen tehtävänä on edistää organisaation tavoitteiden täyttymistä henkilöstön osaamista hyödyntämällä, vaalimalla ja kehittämällä. Osaamisen johtamisen taidot takaavat organisaation osaamispääoman vaalimisen ja kehittämisen tulevaisuuden kilpailukentässä.

Opintojakson osaamiset 
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen  

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Ymmärrät ketterän oppimisen merkityksen. Tunnistat osaamisen eri ulottuvuudet. Tunnistat organisaation osaamiskartoituksen, osaamisvajeet ja kehittämissuunnitelman. Tunnistat osaamisen kehittämisen menetelmiä. Ymmärrät kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa.

Sisältö

Strategialähtöinen osaamistarkastelu ja työelämän muutossuunnat
Yksilön osaamisen tunnistaminen, tiedot, taidot, asenteet, motivaatio ja verkostot osana ammatillista osaamista
Tulevaisuuden osaamisvaatimukset
Oppimisen ja osaamisen yhteys
Ketterä oppiminen
Hiljainen tieto, osaamisen jakaminen
Osaamisen kartoittaminen, osaamisvajeiden tunnistaminen, osaamisen arviointi, kehittämissuunnitelma ja -menetelmät
Kehityskeskustelut osana osaamisen johtamista


Työkalut
Opintojakso antaa työkaluja osaamisen johtamisen hallintaan, osaamisen määrittelyyn, tunnistamiseen  ja tavoitteelliseen kehittämiseen.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 100% verkossa.
Opintojaksoon sisältyy webinaareja ja ryhmäkeskusteluja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viitala, Riitta. 2014. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita Publishing Oy. 4. painos. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Otala, Leenamaija & Meklin, Soili. 2021. Ketterä oppiminen 2 – strategiasta käytäntöön. Kauppakamari. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Otala, Leenamaija & Meklin, Soili. 2021. Ketterä oppiminen 2 – strategiasta käytäntöön. Kauppakamari.
Available also as e-book at JAMK library.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opetus etenee teemoittain.

Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin.
Itsenäinen opiskelu, yhteistoiminnalliset ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen webinaareissa.

Opintojakson aikana saa ohjausta oppimistehtäviin.

Opintojakson arvosana muodostuu lopputehtävän perusteella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopputehtävä on mahdollista laatia omalle työnantajaorganisaatiolle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teemakohtaiset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Tehtäviin osallistutaan opintojakson aikataulussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen).
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
Opinnollistaminen.
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmistautuminen webinaareihin teemakohtaisin oppimistehtävin 30 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 12*2 h = 24 h
Työelämäcase -tehtävä ja sen presentaatio 70 h
Kehityskeskustelutehtävä 11 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 + Avoin amk -erillisryhmä 40

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Ymmärrät ketterän oppimisen merkityksen. Tunnistat osaamisen eri ulottuvuudet. Tunnistat organisaation osaamiskartoituksen, osaamisvajeet ja kehittämissuunnitelman. Tunnistat osaamisen kehittämisen menetelmiä. Ymmärrät kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Tyydyttävä 2
Osaat selittää osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat selittää ketterän oppimisen periaatteet. Tunnistat osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat esitelllä organisaation osaamiskartoituksen ja osaamisvajeanalyysin periaatteen sekä kertoa kehittämissuunnitelman. Osaat soveltaa osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat selittää kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Osaat soveltaa osaamisen johtamiseen liittyviä järjestelmiä. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida osaamisen johtamisen yhteyttä strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat analysoida ketterän oppimisen periaatteita. Osaat nimeta osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat organisoida organisaation osaamiskartoituksen, selittää osaamisvajeet ja organisoida kehittämissuunnitelman. Osaat vertailla ja priorisoida osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat analysoida kehityskeskustelukäytännön merkitystä osaamisen johtamisessa. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida osaamisen johtamisen yhteyttä strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat perustella ketterän oppimisen merkityksen. Osaat arvioida osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat suunnitella ja organisoida organisaation osaamiskartoituksen, tunnistaa osaamisvajeet ja organisoida kehittämissuunnitelman. Osaat arvioida erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat perustella kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia osaamisen johtamisen yhteydestä strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat vakuuttaa ketterän oppimisen merkityksen. Osaat nimetä osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat suunnitella ja organisoida organisaation osaamiskartoituksen, analysoida osaamisvajeet ja organisoida kehittämissuunnitelman. Osaat kehittää osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat vakuuttaa kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.