Siirry suoraan sisältöön

JohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: HM00BI68

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtamisen merkityksen yrityksen menestystekijänä. Opiskelija tuntee johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Opiskelija tuntee johtamisen eri näkökulmat sekä niiden keskeiset sisällöt. Opiskelija osaa arvioida omia valmiuksiaan ja motivaatiotaan johtamistyöhön.

Sisältö

Organisaation johtaminen ja kulttuuri, johtamisoppien kehitys, johtamisen peruskäsitteet, johtamisen tasot ja näkökulmat, henkilöstöjohtaminen, johtajuus, johtamisen tulevaisuuden haasteet.

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tradenomi- ja restonmitutkinnon tuottaman osaamisen yleiset arviointikriteerit ovat web-sivuilla (http://www.jamk.fi/opiskelijoille/opinto-opas). Opintojakson oppimistulokset arvioidaan suhteessa kunkin opintojakson osaamistavoitteisiin tietojen, taitojen ja yleisten pätevyyksien perusteella (Kansallinen ja eurooppalainen laatujärjestelmä NQF/EQF, taso 6).
5 (erinomainen): Opiskelija osoittaa kokonaisvaltaista käsitteiden soveltamista kriittisesti ja analyyttisesti omissa tietoperustaan nojaavissa osaamisnäytöissään liiketoiminnan sekä henkilöstön johtamisen yhteyksissä.
4 (kiitettävä): Opiskelija osoittaa lähes kokonaisvaltaista käsitteiden soveltamista näyttäessään analyyttistä osaamistaan liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisen merkityksestä.
3 (hyvä): Opiskelija osoittaa liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisen merkityksen yhteyden sekä käsiteteoreettisesti että teoriatietoa soveltaen yrityksen menestystekijöinä.
2 (tyydyttävä): Opiskelija osoittaa johtamisen merkityksen käsiteteoreettisin osin osana liiketoimintaa.
1 (välttävä): Opiskelijan ymmärrys organisaation toiminnasta ja henkilöstön merkityksestä yrityksen menestystekijänä on vielä hajanainen ja puutteellinen. Aihepiirin keskeiset käsitteet ja johtamisajattelun yhteys ei ole looginen vaadittavissa tuotoksissa.

Ajoitus

02.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 40

Opettaja
  • Laura Sjöman
Ryhmät
  • ZJA23SMKIKD
    Avoin AMK, marata, Kiinteistöjohtaminen muuttuvassa toimitilaympäristössä
  • ZJA23SH1
    Avoin AMK, lita, organisaation johtaminen, erillisryhmä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtamisen merkityksen yrityksen menestystekijänä. Opiskelija tuntee johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Opiskelija tuntee johtamisen eri näkökulmat sekä niiden keskeiset sisällöt. Opiskelija osaa arvioida omia valmiuksiaan ja motivaatiotaan johtamistyöhön.

Sisältö

Organisaation johtaminen ja kulttuuri, johtamisoppien kehitys, johtamisen peruskäsitteet, johtamisen tasot ja näkökulmat, henkilöstöjohtaminen, johtajuus, johtamisen tulevaisuuden haasteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Viitala, R. & Jylhä, E. 2019. Johtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Puusa, A., Reijonen, H. & Juuti, P.& Laukkanen, T. 2014 (myös 2012 painos käy). Akatemiasta markkinapaikalle: Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina. Helsinki: Talentum. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen: liiketoiminnan menestystekijä. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Lämsä, A-M. & Hautala, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita. Saatavana e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Lisämateriaali:
Buchanan, D.A. & Huczynski, A. 2019. Orgnanizational behaviour. Harlow, England: Pearson.
Mullins, L. & Christy, G. 2016. Management & organisational behaviour. Pearson. Eleventh edition.

Lisäksi muu opettajan verkko-oppimisympäristössä tarjoama suositeltu oppi- ja lisämateriaali.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin liittyen
Itsenäinen ja ryhmäopiskelu sekä teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskusteluworkshopit

Teemakohtaiset yksilö- ja ryhmäoppimistehtävät sekä oppimispäiväkirja.

Oppimista ohjataan sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä opintojakson aikana muun muassa webinaareissa ja verkko-oppimisympäristön ohjauspalstalla.
Ryhmäkohtaista palautetta ja opiskelijoiden vertaispalautetta annetaan ryhmäworkshopien aikana.
Henkilökohtaisten tehtävien arvioinnin yhteydessä annetaan henkilökohtainen palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teemakohtaiset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Henkilökohtaisten oppimistehtävien palautus on viikolla 43, 46 ja 49.
Henkilökohtaisten oppimistehtävien uusintakerrat ovat 2.2.2024 ja 8.3.2024.

Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa. Opintojaksolla on kaksi pakollista läsnäoloa vaativaa ryhmäworkshoppia

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen

Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatiotehtävä 15 h
Teemakohtainen itsenäinen ja ryhmätyöskentely, valmistautuminen webinaareihin 40 h
Webinaarit ja ryhmäkeskustelut 15 h
Henkilökohtaiset oppimistehtävät 65 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat teemakohtaiset alustukset webinaareissa, itsenäinen opiskelu ja ryhmäopiskelu sekä ryhmäworkshopit.
Koko opintojakson ajan tehdään näiden ohessa henkilökohtaisia oppimistehtäviä.
Opettajan teemakohtaiset alustukset webinaareissa tallennetaan ja ovat katsottavissa myös videoina jälkikäteen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk -erillisryhmä 40
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen itsearviointi
Ryhmän vertaisarviointi
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana henkilökohtaisten oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tradenomi- ja restonmitutkinnon tuottaman osaamisen yleiset arviointikriteerit ovat web-sivuilla (http://www.jamk.fi/opiskelijoille/opinto-opas). Opintojakson oppimistulokset arvioidaan suhteessa kunkin opintojakson osaamistavoitteisiin tietojen, taitojen ja yleisten pätevyyksien perusteella (Kansallinen ja eurooppalainen laatujärjestelmä NQF/EQF, taso 6).
5 (erinomainen): Opiskelija osoittaa kokonaisvaltaista käsitteiden soveltamista kriittisesti ja analyyttisesti omissa tietoperustaan nojaavissa osaamisnäytöissään liiketoiminnan sekä henkilöstön johtamisen yhteyksissä.
4 (kiitettävä): Opiskelija osoittaa lähes kokonaisvaltaista käsitteiden soveltamista näyttäessään analyyttistä osaamistaan liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisen merkityksestä.
3 (hyvä): Opiskelija osoittaa liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisen merkityksen yhteyden sekä käsiteteoreettisesti että teoriatietoa soveltaen yrityksen menestystekijöinä.
2 (tyydyttävä): Opiskelija osoittaa johtamisen merkityksen käsiteteoreettisin osin osana liiketoimintaa.
1 (välttävä): Opiskelijan ymmärrys organisaation toiminnasta ja henkilöstön merkityksestä yrityksen menestystekijänä on vielä hajanainen ja puutteellinen. Aihepiirin keskeiset käsitteet ja johtamisajattelun yhteys ei ole looginen vaadittavissa tuotoksissa.

Esitietovaatimukset

-