Siirry suoraan sisältöön

EsihenkilötyöLaajuus (5 op)

Tunnus: HL00BT34

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • englanti
  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Kirsi Kemell

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät esihenkilötyön ja lähijohtamisen merkityksen organisaatioiden menestystekijänä sekä osaat kehittää lähijohtamista.

Osaamiset
Liiketoimintaosaaminen: Opiskelijalla on keskeiset tiedot suuntautumis-vaihtoehtoon liittyvistä teorioista.
Oppimaan oppiminen: Opiskelija ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.
Työelämässä toimiminen: Opiskelija osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
Eettisyys: Opiskelija kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti. Opiskelija ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Osaamistavoitteet
Hankit esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita ko-konaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vas-tuun sekä esihenkilötyön vaikutuksen työyhteisöön. Ymmärrät esihenkilö-työn ja lähijohtamisen vaikutuksen työn tuloksellisuuteen sekä työhyvin-vointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja lähijohtamistyyliäsi. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä jakaa oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyssä. Osaat tehdä opintojakson sisältöihin liittyviä havainnollisia dokumentteja.

Sisältö

Esihenkilön asema ja vastuu
Esihenkilön ja lähijohtajan tehtävät sekä roolit
Johtamisteoriat ja johtamistyylit
Johtajuus ja vaikuttaminen
Ihmiskäsitys
Motivaatio ja innostaminen
Esihenkilönä ja lähijohtajana kehittyminen

Työkalut
Menetelmät esihenkilötyön ja lähijohtamisen kehittämiseen työyhteisössä

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Hankit esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vastuun sekä esihenkilötyön vaikutuksen työyhteisöön. Ymmärrät esihenkilötyön ja lähijohtamisen vaikutuksen työn tuloksellisuuteen sekä työhyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja lähijohtamistyyliäsi. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä jakaa oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyssä. Osaat tehdä opintojakson sisältöihin liittyviä havainnollisia dokumentteja.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vastuun sekä esihenkilötyön vaikutuksen työyhteisöön. Ymmärrät esihenkilötyön ja lähijohtamisen vaikutuksen työn tuloksellisuuteen sekä työhyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja lähijohtamistyyliäsi. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä jakaa oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyssä. Osaat hyödyntää teorioita havainnollisten ja johdonmukaisten dokumenttien tekemisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat vertailla esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vastuun sekä osaat arvioida esihenkilötyön vaikutusta työyhteisöön. Osaat analysoida esihenkilötyön ja lähijohtamisen vaikutuksia työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja kehittää lähijohtamistyyliäsi. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä analysoida oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti osallistuen. Osaat käyttää olennaisia teorioita havainnollisten, johdonmukaisten ja perusteltujen dokumenttien tekemisessä.

Kiitettävä 4
Vertailet ja analysoit esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vastuun sekä osaat arvioida esihenkilötyön vaikutusta työyhteisöön. Osaat suunnitella ratkaisuvaihtoehtoja, joiden myötä esihenkilötyön ja lähijohtamisen positiiviset vaikutukset työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin kasvavat. Osaat arvioida omaa ihmiskäsitystäsi ja kehittää lähijohtamistyy-liäsi tavoitteellisesti. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä arvioida oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti osallistuen. Raportointisi on loogista, analyyttistä ja asiantuntevaa sekä osaat arvioida tekemiesi dokumenttien sisältöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat luoda uusia näkökulmia esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liitty-vien teorioiden sekä menetelmien pohjalta. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vastuun sekä osaat arvioida esihenkilötyön vaikutusta työyhteisöön. Osaat analysoida sekä suunnitella ja kehittää ratkaisuvaihtoehtoja, joiden myötä esihenkilötyön ja lähijohtamisen positiiviset vaikutukset työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin kasvavat. Osaat arvioida omaa ihmiskäsitystäsi kriittisesti ja kehittää lähijohtamistyyliäsi työyhteisön tarpeisiin peilaten. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä arvioida kriittisesti oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyyn uusia näkökulmia tuottaen. Raportointisi on loogista ja vakuuttavaa sekä kriittistä ajattelua osoittavaa. Pystyt laatimaan ammatilliset vaatimukset täyttäviä dokumentteja.

Lisätiedot

Huomioithan, että tämä opintojakso korvaa aiemmin toteutetut opintojaksot Esimiestyö, Esihenkilötyö ja Supervisory Work