Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, monialainen

Tunnus: MAVA2023

Opetuskielet

  • suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan kaikki

Kuvaus

Kuvaus
Valmentava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Suomessa. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on suomen kielen vähimmäistaitotaso B1 sekä korkeakoulukelpoisuus*. Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta. Koulutus koostuu yleisestä kaikille opiskelijoille yhteisestä opintojaksosta sekä eri ammattialoihin painottuvista tai monialaisista opinnoista.

Koulutuksen sisällöissä painottuvat suomen kieli sekä ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja. Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

* Hakija on korkeakoulukelpoinen, jos hänellä on
• suomalainen ylioppilastutkinto
• suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto
• ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
• ulkomainen korkeakoulututkinto.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Osaamistavoitteet
Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet edetä korkeakouluopintoihin ja menestyä opinnoissaan. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa sekä korkeakoulujen valintakokeissa. Tavoitteena on suomen kielen taidon kehittyminen taitotasolta B1 tasolle B2.

Yleisiä tavoitteita ovat esim.
• korkeakoulujärjestelmän ja -toimintatapojen tuntemus
• yhteisöllisten toimintatapojen ja esim. ryhmätyötaitojen kehittyminen
• itseohjautuvuus ja vastuullisuus opinnoissa
• oman oppimisen ja opitun asian reflektointi
• oman mielipiteen ilmaiseminen
• tiedonhaku ja lähdekriittisyys
• erilaisten lukutekniikkojen ja monilukutaidon kehittyminen
• peruslaskutoimitusten hallinta
• taito ymmärtää ja hyödyntää englanninkielistä materiaalia sekä kommunikoida englanniksi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa

Keskeisiä suomen kielen tavoitteita ovat
• Korkeakouluopintoihin liittyvän sanaston ja käsitteiden hallinta
• Kirjoitetun ja puhutun kielen erojen hallinta
• Suulliset vuorovaikutustaidot
• Tekstilajien ja tyylin tuntemus
• Tekstin rakentamisen taito
• Lauseen rakentamisen taito: lausetyypit, lauseenjäsennys, lauseenvastikkeet, välimerkit
• Rakenteiden hallinta: rektio, sijamuodot, aikamuodot ja ajan ilmaukset, nominaalimuodot, transitiivi- ja intransitiiviverbit, konjunktiot

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MAVA2023-1001

Monialaiset maahanmuuttaneiden valmentavat opinnot

(Valitaan kaikki )

30
MA00CA05 Valmiudet korkeakouluopintoihin 5
MA00CA06 Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1) 5
MA00CA07 Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1) 5
MA00CA08 Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2) 5
MA00CA09 Matematiikan valmentavat opinnot 5
MA00CA10 Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot 5