Siirry suoraan sisältöön

Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSAP0106-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

11.01.2022 - 31.03.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Annina Kangas-Niemi
 • Irmeli Matilainen
 • Merja Kurunsaari

Vastuuopettaja

Annina Kangas-Niemi

Ryhmät

 • YSY20SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialainen kuntoutus
 • YSY20ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Terveyden edistäminen
 • YSY20SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSY20S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma,Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ylempi AMK

Tavoitteet

Opiskelija
• osallistuu eettiseen keskusteluun monialaisissa ja - tieteellisissä verkostoissa
• toimi eettisesti korkeatasoisesti palliatiivisessa hoidossa varmistaen potilaan ja hänen läheistensä edun
• analysoi monitieteistä ja -ammatillista lähestymistapaa palliatiivisessa hoidossa
• ymmärtää oman tieteenalansa ja palliatiivisen hoidon arvoperustan osallistuessaan monialaiseen ja –ammatilliseen kehittämistoimintaan
• arvioi moniammatillista yhteistyötä palliatiivisessa hoidossa ja määrittelee menetelmiä yhteistyön kehittämiseksi hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä tukevia menetelmiä
• Kehittää, organisoi ja koordinoi organisaatiossaan toimintatapoja, jotka tukevat moniammatillista yhteistyötä, henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä
• Ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijaverkostoissa toimimisen merkityksen ja on sitoutunut verkos-tojen koordinoimiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen
• edistää näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä alueellisissa, kansallisissa moniammatillisissa sosiaali- ja terveysalan verkostoissa

Sisältö

• Elämänlaatu ja hyvä elämä
• Verkostotoiminta työelämäyhteistyön muotona
• Tiimityömalli, ryhmädynamiikka ja johtaminen asiantuntijatoiminnassa
• Moniammatillisen työn kehittäminen, organisointi ja koordinointi palliatiivisessa hoidossa
• Konsultaatiokäytänteet, neuvottelutaidot ja tuki tiimin konfliktitilanteissa
• Työyhteisön osaamisen hyödyntäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
• Potilas ja hänen läheisensä osana asiantuntijatoimintaa

Aika ja paikka

OAMK vastaa opintojakson toteutuksesta ristiinopiskeluna.

Opintojakson toteutusaika 11.1.2022 - 31.3.2022

Ilmoittaudu allaolevaa linkkiä käyttäen 13.12.2021 mennessä.

https://webropol.com/s/oamk-ristiinopiskelu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Kuorilehto, R. 2014. Moniasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto.
- Palliatiivinen hoito ja saattohoito, Käypähoito -suositus. 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
-Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt, 2018. Toim. T. Saarto, J. Hänninen, R. Antikainen & A. Vainio. Helsinki: Duodecim
-Izumi, S. 2019. Advance Care Planning. Teoksessa Oxford Textbook of palliative Nursing. Toim. B. R. Ferrel ja JA. Paice. 5th edition. Oxford university press, 79-86.
- Mazanec, P., Reimer, R., Bullington, J., Coyne, PJ., Harris, H., Dubois, McC., Rogers, C. & Aron, J. 2019. Interdiciplinary Palliative Care Teams, Specialists in Delivering Palliative Care. Teoksessa Oxford Textbook of palliative Nursing. Toim. B. R. Ferrel ja JA. Paice. 5th edition. Oxford university press, 89-97.
- Wittenberg, E. & Sun, V. 2016. Interdiciplinary Team Collaboration and the Provision of Spiritual Care. Teoksessa Advanced Practice Palliative Nursing. Toim. C. Dahlin, P. J. Coyne & Ferrel, B. R. Oxford University Press. 454- 460.

Muu ajankohtainen aineisto ilmoitetaan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Etäopiskelu verkko-oppimisympäristössä, nauhoitetut videoluennot, webinaarit, oppimistehtävät (verkkokeskustelu, asiantuntija verkostotehtävä,oman työn kehittäminen) ja itsenäinen opiskelu.
(Tiedot päivitetään OAMK:n ilmoittaessa mahdollisista muutoksista marraskuun aikana)

Verkkototeutus DevMoodlessa:
https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Kurssiavain Palliatiivisen hoidon kliinisen asiantuntijan yhteisille DevMoodle sivuille: PalhoYAMK

Kirjautuminen HAKA-tunnuksilla ja kurssiavain lähetetään OAMK: toimesta myöhemmin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään työelämän asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita verkkoluennoilla.

Sisällön jaksotus

Opintojakson verkko-oppimisympäristö avautuu 11.1.2022
KAMK:n Moodlessa: https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Opintojakso alkaa yhteisellä aloituswebinaarilla ti. 11.1 klo. 9 - 11.
Ei pakollisia aikataulutettuja webinaareja.

Tarkempi aikataulu kuvataan myöhemmin.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 polkupaikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty S:
Opiskelija:
- Osaa tarkastella ja analysoida perustellen moniammatillisuuden ja monitieteisen tietoperustan merkitystä palliatiivisessa hoidossa. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
- Osaa kuvata oman roolinsa ja vastuunsa moniammatillisen tiimin jäsenenä palliatiivisessa ja saattohoidossa. Tunnistaa toisten tiimin jäsenten ja asiakkaan / potilaan roolin yhteistyössä ja jaetussa päätöksenteossa ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa toteutettaessa.
- Osaa laatia suunnitelman moniammatillisen tiimin toiminnasta palliatiivisessa hoidossa, sekä analysoida kriittisesti tiimin toimintaa, sen jäsenten rooleja ja tiimin johtamista. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
- Ymmärtää konfliktien ratkaisutaitojen merkityksen tiimin toiminnalle ja omalle työhyvinvoinnilleen ja osaa soveltaa taitoja kuvatessaan omaa toimintaansa.
- Osaa reflektoida oman asiantuntijuutensa kehittymistä palliatiivisen ja saattohoidon moniammatillisen tiimin jäsenenä.
- Osallistuu aktiivisesti palliatiivisen hoidon verkoston luomiseen ja käy eettisesti korkeatasoista keskustelua sen suunnitteluprosessissa.

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisessa hoidossa.