Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSTK0100-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 25

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Pauliina Soanvaara

Vastuuopettaja

Sirpa Tuomi

Ryhmät

  • ZJA21SSYT
    Avoin AMK, sote, terveyden edistäminen, YAMK-polku
  • YSY21ST
    Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen

Tavoitteet

Tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on lisätä terveyden edistämisen asiantuntijuutta terveyden edistämisen työmenetelmistä ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Osaamiset
Terveyden edistämisen asiantuntijaosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi osaat jäsentää terveyskäyttäytymistä ja siihen liittyvää ohjausta erilaisten mallien ja lähestymistapojen avulla.

Sisältö

Opintojaksolta saat työkaluja suunnitella ja toteuttaa tutkimusnäyttöön pohjautuvaa ohjausta ja neuvontaa terveyskäyttäytymisen eri osa-alueille.
Opintojakson muut tärkeimmät sisällöt ovat aihepiiriä koskevien digitaalistenmenetelmien hyödyntäminen, sekä ryhmä- ja vertaisohjaus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Green, J., Cross, R., Woodall, J. & Tones, K. 2019. Health Promotion. Plannind and Strategies. 4th edition. London: Sage. Soveltuvin osin .

Michie, S., West, R., Campbell, R. ym 2014. ABC of Behavior Change Theories. An Essential Resource for Researchers, Policy Makers and Practitioners. Great Britain: Silverback Publishing. Soveltuvin osin.

Muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan täysin verkossa. Verkko-oppimisympäristönä Moodle, webinaarit Zoomissa.
Luennot ja työpajat, pienryhmätyöskentely, kirjallinen oppimistehtävä ja sen esittäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-webinaarit, työpajat 16 h
-ennakkotehtävät ennen webinaareja 11 h
-oppimistehtävät verkossa 27 h
-itsenäinen työskentely ja oppimistehtävä 81 h

Yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin polku 10

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tunnistaa joitakin terveyskäyttäytymisen teorioita, malleja ja menetelmiä. Hän tietää oman asiantuntijuusalueensa keskeiset terveyden edistämisen menetelmät. Opiskelija osaa soveltaa terveyden edistämisen menetelmiä omalla asiantuntijuusalueellaan suunnitellessaan asiakkaiden terveyttä ja osallisuutta edistävää toimintaa.

Tyydyttävä 2
Opiskelija tuntee keskeisiä terveyskäyttäytymisen teorioita malleja ja menetelmiä, sekä osaa hyödyntää niitä kirjallisissa tuotoksissaan. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida terveyden edistämisen menetelmiä omalla asiantuntijuusalueellaan asiakkaiden terveyden ja osallisuuden edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija hallitsee asiantuntijuusalueensa keskeiset terveyskäyttäytymisen teoriat, mallit ja menetelmät. Opiskelija kykenee soveltamaan, arvioimaan ja kehittämään niitä
jäsentyneesti omalla asiantuntijuusalueellaan asiakkaiden ja sidosryhmien terveyden ja osallisuuden edistämiseksi

Kiitettävä 4
Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa tutkimusnäyttöön perustuen asiantuntijuusalueensa keskeisiä terveyskäyttäytymisen teorioita, malleja ja muutostekniikoita luovasti erilaisissa tilanteissa. Opiskelija kykenee soveltamaan, arvioimaan ja kehittämään kriittisesti ja tutkimusnäyttöön perustuen terveyden edistämisen menetelmiä omalla asiantuntijuusalueellaan asiakkaiden ja sidosryhmien terveyden ja osallisuuden edistämiseksi. Hän osaa arvioida kriittisesti terveyden edistämisen menetelmiin liittyvää materiaalia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija hallitsee monipuolisesti ja osaa soveltaa innovatiivisesti tutkimusnäyttöön perustuen asiantuntijuusalueensa keskeisiä terveyskäyttäytymisen teorioita, malleja ja muutostekniikoita omalla asiantuntijuusalueellaan asiakkaiden ja sidosryhmien terveyden ja osallisuuden edistämiseksi. Kiitettävän osaamisen tason lisäksi opiskelija osoittaa valmiuksia uusien tai monialaisten näkökulmien luomiseen terveyden edistämisessä. Opiskelija kehittää itsenäisesti oman työyhteisönsä tai alansa osaamista.