Siirry suoraan sisältöön

Laadullinen tutkimus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YZZZ0130-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 21.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Opettaja

 • Anne Törn-Laapio
 • Marianne Ekonen

Ryhmät

 • YHO20SA
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YMJ20S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YHO20S1
  Organisaation ja talouden johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että osaat tulkita ja arvioida laadullisia tutkimuksia ja osaat hyödyntää laadullista tutkimusta ja sen menetelmiä työelämän kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Osaamiset
- Eettinen osaaminen; Osaat toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössäsi
- Oppimaan oppiminen; Osaat hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- Ennakoiva kehittäminen; Osaat toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opintojakson suoritettuasi osaat tulkita ja selittää laadullisen tutkimuksen teoreettisia perusteita ja menetelmiä. Osaat kriittisesti arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alasi tutkimus- ja kehittämistyöhön ottaen huomioon laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen tai kehittämistyön soveltaen erilaisia laadullisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiset perusteet
Tutkimusaiheen rajaus ja tutkimustehtävän/ongelman muodostaminen
Laadullisen tutkimuksen prosessi
Keskeiset aineiston keruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
Erilaiset kirjallisuuskatsaustyypit
Keskeiset aineiston analysointimenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
Laadullisen tutkimuksen luotettavuus
Laadullisen tutkimuksen eettiset kysymykset

Aika ja paikka

Moodle opiskeluympäristö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aaltio, I., Juuti, P. & Puusa, A. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Painos 1. Helsinki: Gaudeamus.

Alasuutari, P. 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino.

Kvalimot. Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö. Tampereen yliopisto.

Metsämuuronen, J. 2011. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: Opiskelijalaitos. 2. laitos (4. laitoksen pohjalta). Helsinki: International Methelp.

Tuomi, J, & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Tammi.

Opetusmenetelmät

100 % verkkokurssi
3 webinaaria

Opintojakso edellyttää kolmen tehtävän hyväksyttyä suoritusta. Tehtävät ovat yksilötehtäviä

Tehtävät 1-2 arvioidaan (S) hyväksytty/ (H) hylätty periaatteella. Tehtävien hyväksytty suoritus edellyttää, että ne on tehty ja palautettu annettujen ohjeiden mukaisesti ajallaan.

Opinnäytetyön metodologia-luku eli lopputehtävä, arvioidaan asteikolla 0-5 ja tästä muodostuu koko opintojakson arvosana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia, joka koostuu itsenäisestä opiskelusta, webinaareihin osallistumisesta ja annettujen tehtävien tekemisestä

Sisällön jaksotus

Ilmoitetaan Moodle opiskeluympäristössä opintojakson alkaessa

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi (EQFM7) perustuu opintojakson tavoitteisiin ja YAMK opinnäytetyön arviointikriteereihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä1
Opiskelija tietää laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija tunnistaa erilaisia laadullisia aineistoja ja menetelmiä, jotka soveltuvat erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija ymmärtää miten arvioidaan laadullista tutkimusta. Opiskelija tuntee miten laadullista tutkimusta on sovellettu oman alan tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Tyydyttävä 2
Opiskelija soveltaa laadullisen tutkimuksen teoreettisia perusteita, vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija osaa toteuttaa laadullisen aineiston keruun, joka soveltuu erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa soveltaa laadullista tutkimusta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija hallitsee laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija osaa analysoida erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön. Opiskelija osaa analysoida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa luoda synteesin laadullisen tutkimuksen vahvuuksista ja heikkouksista. Opiskelija osaa luoda uutta tietoa käyttämällä hyödyksi laadullista aineistoa ja menetelmiä. Opiskelija osaa tutkia ja kehittää omaa alaansa hyödyntämällä laadullista tutkimusta uuden tiedon tuottamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija tarkastelee kriittisesti laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija arvioi erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuutta erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija arvioi kriittisesti laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.