Siirry suoraan sisältöön

Verkko osaksi opetusta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AJ00BA20-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

31.01.2022 - 15.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 5

Opettaja

 • Heli Kinnunen

Vastuuopettaja

Heli Kinnunen

Ryhmät

 • YSY21SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • YTK20S1
  Kestävä energia (YAMK)
 • YSY21SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YTV21S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • YTO21S1
  Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen
 • YTM21S1
  Insinööri (ylempi AMK), Digitaalinen toimitusketju
 • YTK21S1
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia
 • YTG21S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka
 • YTB20S1
  Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
 • YTR21S1
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YSY20SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialainen kuntoutus
 • YSY20ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Terveyden edistäminen
 • YSY21KAVO
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma
 • YSY20SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSY20S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma,Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ylempi AMK
 • YSV20S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK
 • YSB20S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YLO20S1
  Logistiikka
 • YLO21S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
 • YTV20S1
  Verkostojohtaminen, teknologia
 • YTG20S1
  Robotiikka YAMK
 • YTH20S1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • YTO20S1
  Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YSB21S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSV21S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YTH21S1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • YTB21S1
  Projektijohtaminen YAMK (teknologia)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla kehität verkossa tapahtuvan työskentelyn valmiuksiasi ja verkkopedagogiikan osaamistasi suunnittelemalla joko yksin, pari- tai ryhmätyöskentelynä verkossa toteutettavan oppimis- ja ohjausprosessin tai sovellat verkkovälineitä kontaktiopetuksesi oppimis- ja ohjausprosessin eri vaiheisiin.

Sinulle muodostuu käsitys ja käytäntö verkossa tapahtuvan oppimis- ja ohjausprosessin suunnittelun, tuottamisen ja toteuttamisen vaiheista. Saat valmiudet valita soveltuvat verkkotyöskentelyvälineet ja menetelmät soveltamaasi pedagogiseen malliin. Osaat analysoida ja arvioida verkkototeutuksia. Harjaannut palautteenantajana ja kehität reflektiotaitojasi.

Kehität osaamistasi suunnittelemalla verkossa tapahtuvan oppimis- ja ohjausprosessin tai hyödyntämällä verkkovälineitä omassa opetuksessasi mielekkäällä tavalla. Reflektio-osaamistasi kehität osallistumalla yhteisiin keskusteluihin, vertaisarvioimalla vahvistat palautteenantotaitoasi.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität oppimisen ohjaamista koskevaa osaamistasi, oppimisympäristö-, vuorovaikutus-, reflektio- sekä kehittämisosaamistasi.

Oppimisen ohjaamisen osaaminen tarkoittaa opettajan tietoisuutta oppimista koskevista teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista sekä kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielekkäitä oppimisprosesseja monenlaiset oppijat huomioon ottaen.

Oppimisympäristöosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää ja uudistaa erilaisia ammatilliseen oppimiseen soveltuvia, turvallisia ja esteettömiä oppimisympäristöjä yhteistyössä muiden asianosaisten kanssa sekä kykyä toimia niissä oppimista edistäen. Se tarkoittaa myös opettajan taitoa hyödyntää erilaisia digitaalisia resursseja oppimista tukevalla tavalla.

Vuorovaikutusosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä toimia erilaissa vuorovaikutussuhteissa ja kumppanuusverkostoissa oppimiselle asetettujen tavoitteiden kannalta mielekkäällä ja eettisesti perustellulla tavalla.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Se tarkoittaa myös kykyä arvioida oman toiminnan ja ajattelun eettisiä lähtökohtia.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisönsä toimintaa ammatillisessa oppimisessa ennakoitavien muutosten edellyttämällä tavalla yhdessä muiden kanssa. Se merkitsee myös taitoa ja tahtoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa aktiivisesti toimien.

Opintojakson osaamistavoite

Osaat suunnitella ja kehittää sisältöjen ja menettelyjen suhteen mielekkäitä oppimis- ja ohjausprosesseja verkko-opiskeluympäristöön tai verkkoa ja verkkovälineitä hyödyntäen kontaktiopetuksen tarpeisiin. Olet perehtynyt oman alasi opetussuunnitelmiin, ja osaat ohjata ja arvioida oppimista siten, että se mahdollistaa oppimistavoitteiden suuntaisen, oppijalähtöisen työskentelyn verkkoa ja verkkovälineitä hyödyntäen. Kykenet oppimistavoitteiden saavuttamisen kannalta myönteiseen vuorovaikutukseen oppijoiden ja muiden asianosaisten kanssa verkkoympäristöissä ja verkkovälineillä.

Sisältö

Oppimis- ja ohjausprosessin suunnittelu verkkoympäristöön tai verkkovälineiden käyttäminen osana kontaktiopetuksen oppimis- ja ohjausprosessia. Osallistuminen sekä verkkokeskusteluihin että vertaisarvioiden yhteiseen tiedonrakenteluun (valinnaisesti myös pari- tai ryhmätyöskentelyyn).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Kalliala, E. 2002. Verkko-opettamisen käsikirja. Helsinki. Finnlectura.
- Koli, H. 2008. Verkko-ohjauksen käsikirja. Helsinki. Finnlectura.
- Nevgi, A. & Tirri, K. 2003. Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristössä - opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot. Turku. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.
- Tella, S. ym. 2001. Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Helsinki. Edita.

Lisäksi oppimistehtävien yhteydessä oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Se sisältää itsenäisestä opiskelua, tekemällä oppimista ja yhteisöllistä tiedonrakentamista. Opintojakson oppimistehtävät ovat verkkokeskustelu, harjoitustehtävä, vertaisarviointi sekä itsereflektointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on yhteensä 135 h (5 x 27 h) opiskelijan työtä, joka muodostuu lähityöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä ja oppimispiirityöskentelystä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja itsearviointitehtävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Oppimisen ohjaamisen osaaminen:
olet tietoinen oppimista koskevista teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista sekä kykenet suunnittelemaan, toteuttamaan ja arviomaan mielekkäitä oppimisprosesseja monenlaiset oppijat huomioon ottaen.

Oppimisympäristöosaaminen:
kykenet kehittämään ja uudistamaan erilaisia ammatilliseen oppimiseen soveltuvia, turvallisia ja esteettömiä oppimisympäristöjä yhteistyössä muiden kanssa. Sinulla on taito hyödyntää erilaisia digitaalisia resursseja oppimista tukevalla tavalla.

Vuorovaikutusosaaminen:
sinulla on kyky toimia erilaissa vuorovaikutussuhteissa ja kumppanuusverkostoissa oppimiselle asetettujen tavoitteiden kannalta mielekkäällä ja eettisesti perustellulla tavalla.

Reflektio-osaaminen:
sinulla on kyky tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteesi liittyviä peruskäsityksiä, arvoja ja asenteita sekä omia ajattelu- ja toimintamalleja. Osaat arvioida omaa oppimistasi ja osaamistasi relevantilla tasolla.

Kehittämisosaaminen:
sinulla on kysy kehittää omaa toimintaasi yhdessä muiden kanssa.

Esitietovaatimukset

Teet parhaillaan opettajaopintoja, toimit opettajan työssä tai olet toiminut

Lisätiedot

Opintojakso sopii sinulle, joka olet hankkinut perustiedot oppimisesta, toimit tai olet toiminut opettajana ja haluat laajentaa oppimista ja ohjausta koskevaa osaamistasi verkko-opintojen suunnitteluun.