Siirry suoraan sisältöön

Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA49-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (AMK)

Opettaja

  • Sami Sallinen

Ryhmät

  • KPD21VS
    Musiikkipedagogi (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
  • KPD21S1
    Musiikkipedagogi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi luet ja ymmärrät kirjoitettua musiikkia halliten yleisesti tunnetut sointumerkintätavat. Hahmotat sointujen harmoniset funktiot, ja osaat tarvittaessa laajentaa sointuja tyylinmukaisesti populaarimusiikin sekä tonaalisen jazzmusiikin konteksteissa. Hahmotat melodiaäänten suhteet vallitsevaan harmoniaan, ja osaat huomioida melodian säestäessäsi itseäsi ja/tai muita.

Ymmärrät harmonian varioinnin ja tonaalisen improvisoinnin perusperiaatteet, ja saat valmiudet improvisointiin liittyvän teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Sinulla on käsitys tonaalisen ajattelutavan kehittymisestä länsimaisessa musiikissa.

Ymmärrät analyysin merkityksen musiikin tulkinnassa, säestyksessä ja improvisoinnissa, ja saat käsitteelliset valmiudet sovitus- ja sävellysopintoihin.

Osaat arvioida opintojaksolla käsiteltyjä sisältöjä rakentavan kriittisesti. Osaat myös arvioida omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä.

Sisältö

MUSIIKIN TEORIA

Musiikin teorian perusteet
- soinnut ja sointuhajoitukset sekä reaalisointumerkinnät
- sointufunktiot ja astemerkinnät

HARMONIAOPPI JA MUSIIKKIANALYYSI

Duuri–mollitonaliteetti
- duurin sointuasteet ja sointuasteikot
- dominantit ja subdominantit duurissa
- kadenssit
- vähennetyt soinnut
- kauttasoinnut populaarimusiikissa
- modaaliset lainasoinnut
- sävellajipoikkeamat ja modulaatiot
- yhdistetyn mollin sointuasteet
- dominantit ja subdominantit mollissa
- kromatiikka tonaalisessa harmoniassa

VARIOINTI JA IMPROVISOINTI

Uudelleenharmonisointi
- toonika- ja subdominanttisointujen korvaaminen: diatoninen uudelleenharmonisointi
- dominanttien ja subdominanttien lisääminen
- dominanttien korvaaminen: tritonuskorvaus
- sointusävyn vaihtaminen: vaihtoehtoiset sointuasteikot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on opintojakson aikana jaettavaa itseopiskelumateriaalia oppimistehtävineen sekä tietoverkkojen välityksellä saavutettavaa materiaalia. Opintojaksolla käytettävä materiaali on sähköistä oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla osallistut lähi- ja tai etäopetukseen sekä teet itsenäisiä oppimistehtäviä säännöllisesti. Perehdyt myös opintojaksolla jaettuun sähköiseen oppimateriaaliin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson loppukuulustelu järjestetään pääsääntöisesti viimeisellä kontaktikerralla. Tämän jälkeen pyritään järjestämään yksi uusintamahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- lähi- ja/tai etäopiskelu ja loppukuulustelu: 45 t
- itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävien tekeminen): 90 t

Yhteensä: 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelminä käytetään itsearviointia ja jatkuvaa palautteenantoa. Opintojakson kirjallinen loppukuulustelu arvioidaan erikseen, ja sen hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan 50% maksimipisteistä.

Ei-tutkintoon johtavan koulutuksen kapasiteetti:
EduFutura-lisäpaikat Gradian musiikin ammattiopiskelijoille sekä Schildtin lukiolaisille.
Exchange Student 2.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S):
Luet musiikkia sujuvasti, ja tunnistat yleisesti käytetyt musiikkitermit sekä nuottikirjoituksen käytännöt. Osoitat ymmärtäväsi seuraavat duuri–mollitonaalisen musiikin melodis–harmonisen ulottuvuuden perusperiaatteet:
- sointujen muodostaminen reaalisointumerkinnöistä
- harmonia- ja melodia-analyysi
- sointujen laajentaminen ja sointuasteikot
- harmonian variointi
- tonaalinen improvisointi

Osaat lisäksi arvioida omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä. Osaat hankkia tietoa sekä käsitellä ja arvioida hankkimaasi tietoa kriittisesti. Otat vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta.