Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSMA0100-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

20.08.2022 - 17.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Tuomas Lallukka
 • Asta Suomi

Vastuuopettaja

Asta Suomi

Ryhmät

 • YSY22SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • ZJAYSY22SM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä monialaisen kuntoutuksen tietoperustasta.

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opiskelijana osaat huomioida kuntoutuksen monialaisena yhteiskunnallisena ilmiönä ja ennakoida kuntoutukseen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä muutoksia. Osaat jäsentää kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja kuntoutusta ohjaavan lainsäädännön merkityksen kuntoutustoiminnassa. Tiedät ja osaat soveltaa kuntoutuksen teorioita, käsitejärjestelmiä ja malleja omalla erityisalallasi sekä perustat toimintasi tutkittuun tietoon.

Sisältö

Kuntoutuksen kehittämistarpeiden ennakointi
Kuntoutuksen palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö
Kuntoutuksen teoriat ja käsitteet
Kuntoutustoiminnan kehittäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Järvikoski, A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita. 43. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Verkkojulkaisu.
- Järvikoski, A. 2008. Kuntoutuskäsityksen muutos ja kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimus. Teoksessa Vaikuttavuus muutoksessa. Toim. J. Mäkitalo, J.Turunen & I. Vilkkumaa. Verve: Oulu.
- Härkäpää, K., Järvikoski, A. & Salminen, A-L. 2015. Kuntoutuksen teorioista ja ICF-mallista. Kuntoutus, 38, 2, 18 - 32
- Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:39.http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8443-1
- McPherson, K., Gibson B. E. & Leplege A. 2015. Rethinking Rehabilitation: Theory and Practice. CRC Press. https://www.crcpress.com/Rethinking-Rehabilitation-Theory-and-Practice/McPherson-Gibson-Leplege/p/book/9781482249200. Soveltuvin osin.
- Law, M. & MacDermid, J. 2014. Evidence-Based Rehabilitation, A Guide for Practice. Thorofare: SLACK Incorporation. 3rd ed. Soveltuvin osin.
- Sipari S. & Mäkinen, E. 2012.Yhdessä rakentuva kuntoutusosaaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja; Aatos-Artikkelit 6/2012.
- Laitinen, M. & Niskala, A. 2013. Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino.
- Sosiaalityön vaikuttavuus. 2012. Toim. A. Pohjola, T. Kemppainen & S. Väyrynen. Rovaniemi: Lapin Yliopistokustannus.
- Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä. 2015. Toim. S. Väyrynen, K. Kostamo-Pääkkö & P. Ojaniemi. Tallinna: UniPressGlobal.

-Lindh, Härkäpää Kostamo-Pääkköt, (toim.) 2018. Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapin Yliopisto. (verkkojulkaisu)
-Kostilainen ja Nieminen (toim.), 2018. Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdodllisuuksia. Diakonia ammattikorkeakoulun julkaisuja. Diak työelämä 13. (verkkojulkaisu)

Opetusmenetelmät

Luennot, työpajat, seminaarit, itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, työpajat, seminaarit 16h, itsenäinen opiskelu 87h, etäopiskelu 32h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 polkupaikkaa
Avoin amk 5 yksittäistä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tuntee kuntoutuksen tietoperustaa ja hyödyntää sitä joiltakin osin kehittämistoiminnassa. Hän osaa nimetä kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä ja niiden pohjalta arvioida kuntoutustoimintaa.

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa tarkastella kuntoutuksen tietoperustaa ja hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistoiminnassa. Hän osaa nimetä kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä ja niiden pohjalta arvioida kuntoutustoimintaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija osaa tarkastella kuntoutuksen tietoperustaa ja hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistoiminnassa ennakoiden tulevaa. Hän osaa soveltaa kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä ja niiden pohjalta arvioida kuntoutustoimintaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa tarkastella kuntoutuksen tietoperustaa kriittisesti ja hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistoiminnassa ennakoiden tulevaa ja luoden uutta. Hän osaa soveltaa laajasti kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä ja niiden pohjalta arvioida kuntoutustoimintaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa tarkastella kuntoutuksen tietoperustaa kriittisesti ja hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti kehittämistoiminnassa ennakoiden tulevaa ja luoden uutta. Hän soveltaa kattavasti kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä ja osaa niiden pohjalta arvioida kuntoutustoimintaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista.