Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSEA0300-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 10.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Pauliina Soanvaara

Vastuuopettaja

Pauliina Soanvaara

Ryhmät

 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdista. Lisäksi tarkoituksena on, että osallistujat ymmärtävät systemaattisen suunnittelun ja arvioinnin merkityksen väestön terveyden edistämisessä sekä osana julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

Opintojakson osaamiset
Terveyden edistämisen asiantuntijaosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuasi kykenet soveltamaan terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden ja yhteisöjen sekä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden terveyden edistämisen toiminnan kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa.

Sisältö

Terveyden determinantit
Terveyden eriarvoisuus
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa, aloituskerta lähiopetuksena kampuksella la 27.8.2022 klo 10-14.30.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Green, J., Cross, R., Woodall, J. & Tones, K. 2019. Health promotion: planning and strategies. 4nd edition. United Kingdom: SAGE. (Health and health promotion, Assessing health and its determinants, Health promoting planning - a strategic approach, Evaluation)

Kemm, J. 2014. Health Promotion. Ideology, Discipline, and Specialism. Oxford University Press.

IUHPE Accreditation / Practitioners, www.iuhpe.org

WHO: Determinants of health

Sosiaali- ja terveysministeriö 2006: Terveyden edistämisen laatusuositus

Ajankohtainen muu oppimateriaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson aloitus la 27.8.2022 klo 10-14.30 on lähiopetuskerta kampuksella. Tämän jälkeen opintojakso jatkuu webinaareina verkossa. Oppimisalustana Moodle. Webinaarit toteutetaan Zoomissa.
Opintojaksoon sisältyy aloituskerta kampuksella, webinaareja ja ohjattua itsenäistä opiskelua.
Webinaareihin sisältyy ennakkotehtäviä, pienryhmätyöskentelyä, vertaiskeskustelua ja luentomuotoista opiskelua. Yksi webinaareista on oppimistehtävän ohjauswebinaari. Opintojaksolla opiskellaan osittain käänteisen oppimisen (Flipped learning) menetelmää käyttäen.
Itsenäinen opiskelu sisältää opiskelumateriaaliin perehtymisen, välitehtävä- ja oppimistehtävätyöskentelyn sekä itsearvioinnin.
Opintojaksoon sisältyy välitehtävä ja kirjallinen oppimistehtävä (yksilötyö), joka esitetään PechaKucha -menetelmää käyttäen sekä itsearviointi.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla osa oppimateriaalista ja kirjalisuudesta on kansainvälistä. Välitehtävän, webinaarien ennakkotehtävien ja oppimistehtävän lähdemateriaaleina käytetään osin kansainvälistä lähdemateriaalia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksoa voidaan opinnollistaa JAMKin tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Aloituskerta kampuksella ja webinaarit (4 webinaarikertaa yht.17 tuntia) ja niihin liittyvä ennakkomateriaaleihin tutustuminen/ennakkotehtävät 25 tuntia
- Itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen, väli- sekä oppimistehtävän tekeminen, oppimistehtävän PechaKucha -esityksen valmistelu, itsearviointi) 93 tuntia
- Yhteensä 135 tuntia

1.opetuskerta lähiopetuksena kampuksella: 4 h
2. webinaari: 2 h
3. webinaari: 2 h
4. webinaari: 2 h
5. webinaari: 7 h

Sisällön jaksotus

Verkko-oppimisympäristö rakentuu modulaarisesti:
M1: Terveyden determinantit ja terveyden eriarvoisuus (kuormitus ja ajankäyttö: 1/3 opintojaksosta)
M2: Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit (kuormitus ja ajankäyttö: 2/3 opintojaksosta)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arvosana muodostuu kirjallisesta oppimistehtävästä, joka arvioidaan asteikolla 0-5 opintojakson arviointikriteerien mukaisesti. Välitehtävä arvioidaan hyväksytty/täydennettävä (ei huomioida osana opintojakson numeraalista arviointia, hyväksytty suoritus vaaditaan). Opintojakson päätteeksi opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin, joka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä (ei huomioida osana opintojakson numeraalista arviointia, hyväksytty suoritus vaaditaan).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden terveyden edistämisen koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa.

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa kuvata terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja kuntien terveyden edistämisen kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen asiantuntijuuteen kuuluvia sisältöjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja kuntien terveyden edistämisen kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa arvioida omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan ja sen kehittymistä.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja kuntien terveyden edistämisen kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Hän osaa yhdistellä eri tiedonlähteistä hankittua tietoa. Hän osaa arvioida kriittisesti terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin liittyvää materiaalia. Hän osaa arvioida kriittisesti myös omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan ja sen kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa soveltaa luovasti, tutkimustietoon perustuen terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja kuntien terveyden edistämisen kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa kehittää luovasti terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan.