Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSTK0100-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 25

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Pauliina Soanvaara

Vastuuopettaja

Pauliina Soanvaara

Ryhmät

  • YSY22ST
    Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
  • ZJAYSY22ST
    Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku

Tavoitteet

Tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on lisätä terveyden edistämisen asiantuntijuutta terveyden edistämisen työmenetelmistä ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Osaamiset
Terveyden edistämisen asiantuntijaosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi osaat jäsentää terveyskäyttäytymistä ja siihen liittyvää ohjausta erilaisten mallien ja lähestymistapojen avulla.

Sisältö

Opintojaksolta saat työkaluja suunnitella ja toteuttaa tutkimusnäyttöön pohjautuvaa ohjausta ja neuvontaa terveyskäyttäytymisen eri osa-alueille.
Opintojakson muut tärkeimmät sisällöt ovat aihepiiriä koskevien digitaalistenmenetelmien hyödyntäminen, sekä ryhmä- ja vertaisohjaus

Aika ja paikka

Opintojakso totetuu täysin verkossa.

1.webinaari to 16.2.2023 klo 9-16
2. webinaari ti 28.3.2023 klo 9-16

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Green, J., Cross, R., Woodall, J. & Tones, K. 2019. Health Promotion. Plannind and Strategies. 4th edition. London: Sage. Soveltuvin osin.

Michie, S., West, R., Campbell, R. ym. 2014. ABC of Behavior Change Theories. An Essential Resource for Researchers, Policy Makers and Practitioners. Great Britain: Silverback Publishing. Soveltuvin osin.

Ajankohtainen muu oppimateriaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan täysin verkossa. Verkko-oppimisympäristönä Moodle, webinaarit Zoomissa.
Opintojaksoon sisältyy webinaareja ja ohjattua itsenäistä opiskelua.
Webinaareihin sisältyy ennakkotehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja työpajoja, vertaiskeskustelua ja luentomuotoista opiskelua. Opintojaksolla opiskellaan osittain käänteisen oppimisen (Flipped learning) menetelmää käyttäen.
Itsenäinen opiskelu sisältää oppimateriaaliin perehtymisen, webinaarien ennakkotehtävät, sekä kirjallisen oppimistehtävän toteutuksen (pienryhmätyö), josta tehdään myös esitys videomuotoisena sekä kirjallisen reflektiivisen itsearvioinnin (oman asiantuntijuuden kehittyminen) laatimisen.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään osin kansainvälistä oppimateriaalia ja -kirjallisuutta. Sekä webinaarien ennakkotehtävissä että oppimistehtävissä käytetään lähdemateriaaleina osin kansainvälistä lähdeaineistoa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-webinaarit 2 X 8h =16 h (webinaareissa läsnäolovelvollisuus)
-itsenäiseen työskentelyyn sisältyvät ennakkotehtävät (2 tehtävää) ennen webinaareja 18 h
-muu itsenäinen työskentely ja oppimistehtävä (pienryhmätyö) ja sen esitys videomuodossa 101 h

Yhteensä 135 h

Webinaarien ajankohdat (läsnäolovelvollisia):
1.webinaari to 16.2.2023 klo 9-16
2. webinaari ti 28.3.2023 klo 9-16

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arvosana (0-5) muodostuu opintojakson arviointikriteerien mukaisesti pienryhmässä toteutettavan kirjallisen oppimistehtävän ja sen videomuotoisen esityksen arvioinnista. Webinaarien kahden ennakkotehtävän osalta vertaisarviointia (ei sisälly opintojakson numeraaliseen arviointiin). Kirjallinen itsearviointi arvioidaan hyväksytty/täydennettävä (hyväksytty suoritus vaaditaan, ei sisälly opintojakson numeraaliseen arviointiin).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tunnistaa joitakin terveyskäyttäytymisen teorioita, malleja ja menetelmiä. Hän tietää oman asiantuntijuusalueensa keskeiset terveyden edistämisen menetelmät. Opiskelija osaa soveltaa terveyden edistämisen menetelmiä omalla asiantuntijuusalueellaan suunnitellessaan asiakkaiden terveyttä ja osallisuutta edistävää toimintaa.

Tyydyttävä 2
Opiskelija tuntee keskeisiä terveyskäyttäytymisen teorioita malleja ja menetelmiä, sekä osaa hyödyntää niitä kirjallisissa tuotoksissaan. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida terveyden edistämisen menetelmiä omalla asiantuntijuusalueellaan asiakkaiden terveyden ja osallisuuden edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija hallitsee asiantuntijuusalueensa keskeiset terveyskäyttäytymisen teoriat, mallit ja menetelmät. Opiskelija kykenee soveltamaan, arvioimaan ja kehittämään niitä
jäsentyneesti omalla asiantuntijuusalueellaan asiakkaiden ja sidosryhmien terveyden ja osallisuuden edistämiseksi

Kiitettävä 4
Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa tutkimusnäyttöön perustuen asiantuntijuusalueensa keskeisiä terveyskäyttäytymisen teorioita, malleja ja muutostekniikoita luovasti erilaisissa tilanteissa. Opiskelija kykenee soveltamaan, arvioimaan ja kehittämään kriittisesti ja tutkimusnäyttöön perustuen terveyden edistämisen menetelmiä omalla asiantuntijuusalueellaan asiakkaiden ja sidosryhmien terveyden ja osallisuuden edistämiseksi. Hän osaa arvioida kriittisesti terveyden edistämisen menetelmiin liittyvää materiaalia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija hallitsee monipuolisesti ja osaa soveltaa innovatiivisesti tutkimusnäyttöön perustuen asiantuntijuusalueensa keskeisiä terveyskäyttäytymisen teorioita, malleja ja muutostekniikoita omalla asiantuntijuusalueellaan asiakkaiden ja sidosryhmien terveyden ja osallisuuden edistämiseksi. Kiitettävän osaamisen tason lisäksi opiskelija osoittaa valmiuksia uusien tai monialaisten näkökulmien luomiseen terveyden edistämisessä. Opiskelija kehittää itsenäisesti oman työyhteisönsä tai alansa osaamista.