Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSYSL100-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Johanna Heikkilä

Vastuuopettaja

Hannele Tyrväinen

Ryhmät

  • YSY22SK
    Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
  • YSY21SK
    Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että opintojakson käytyäsi tunnet lääkkeenmääräämisestä annetut säädökset ja osaat noudattaa niitä omassa toiminnassasi. Tunnistat oman ammatillisen osaamisesi ja vastuualueesi rajat sekä potilasturvallisuuden vaatimukset rajatussa lääkkeenmääräämisessä.

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet

Sovellat omaan ammattitoimintaasi potilaan hoitamiseen ja lääkkeen määräämiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja säädöksiä sekä ammattieettisiä periaatteita.

Tunnistat lääkkeen määräämiseen liittyvän tehtäväalueesi ja osaamisesi rajat ja vastuun sekä konsultoit muita ammattihenkilöitä tarvittaessa.

Toimit eettisesti korkeatasoisesti hoidon tarpeen arvioinnissa, lääkkeitä määrätessä ja potilasohjauksessa.

Kykenet arvioimaan omaa osaamistasi ja päivität säännöllisesti tehtäväalueesi diagnostiikkaan ja uusiin lääkeaineisiin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tunnistat ja ennakoit lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä, rekisteröit ja ilmoitat poikkeamat sekä kehität riskien- ja laadunhallintaa omalla tehtäväalueellasi.

Sisältö

Lääkkeen määräämistä säätelevät lait, asetukset ja säädökset
Ammatilliset arvot, etiikka ja vastuullisuus
Sairaanhoitajan tehtäväalue ja asiantuntijuus lääkkeenmääräämisessä
Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen ja riskien hallinta lääkehoidossa
Laadunvarmistus lääkehoidossa
Lääkkeiden määräämiseen liittyvä yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys sekä väestön terveyden edistäminen
Moniammatillinen yhteistyö lääkkeenmääräämisessä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Seuraavat ajantasaisina (huomioi muutokset):
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007 ja sen muutokset 251/ 2014 1459/2016, 557 /2019 ja 937/2019)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta (210/2003)
Sosiaali- ja terveysinisteriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
Laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( 812/2000 )
Laki potilaan asemsta ja oikeuksista (785/1992)
Potilasvahinkolaki (585/1986)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), koulutuskorvausta koskeva muutos 534/2019
Sairausvakuutuslaki (1224/2004) 2. osan 2. luku 1 § ja 5. luvun 1-9 §
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 1326 /2010 muutos 433/2010,
Lääkeasetus (693/1987)
Lääkelaki (395/1987)
Huumausainelaki (373/2008)
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008)
Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta (548/2008)
Laki apteekkimaksusta (148/1946) Valtioneuvoston asetus lääketaksasta (713/2013)
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta ( 488/1999, muut. 295/2005, 794/2010, 143/2015)
Valtioneuvoston Koulutusasetus 1089/2010
STM Asetus lääkkeenmääräämisestä 1088/2010 ja liitteet 1-4, joissa lääkelista sekä määräyksen kaava.
Gielen, SC., Dekker, J., Francke, AL., Mistiaen, P & Kroezen, M. 2014. The effects of nurse prescribing: A system-atic review. International Journal of Nursing Studies 51(7), 1048–1061. 14 s https://www.sciencedirect.com/sci-ence/article/abs/pii/S0020748913003714?via%3Dihub
Graham-Clarke, E., Rushton, A., Noblet, T., & Marriott, J. 2018. Facilitators and barriers to non-medical prescrib-ing - A systematic review and thematic synthesis. PLoS One 13(4), e0196471. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5927440/
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2022:2. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-dle/10024/163858/STM_2022_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Laukkanen E. & Ruokoniemi P. 2021. Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. So-siaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162847
Maier, C. 2019. Nurse Prescribing of medicines in 13 European countries. Human Resources for Health 17, 95 https://doi.org/10.1186/s12960-019-0429-6
Schepel, L. & Kuitunen, S. 2020. Lääkitysturvallisuus sairaalassa. Lääketieteellinen aikakauskirja DUODECIM 136(2), 212-22. https://www.duodecimlehti.fi/duo15348
Wilson, DM., Murphy, J., Nam, MA., Fahy, A., & Tella, S. 2018. Nurse and midwifery prescribing in Ireland: a scope-of-practice development for worldwide consideration. Nursing and Health Sciences 20, 264–70. https://doi.org/10.1111/ nhs.1240
Weeks, G., George, J., Maclure, C. & Stewart, D. 2016. Non-medical prescribing versus medical prescribing for acute and chronic disease management in primary and secondary care. Cochrane Database Systematic Reviews 22;11:CD011227. 32 s. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6464275/

STM raportti 2015/49: Työnjakoa uudistamalla nopeammin hoitoon ja joustavuutta palveluihin

Opetusmenetelmät

Kontaktiluennot 6 h (3 x 2 h)
Workshop 2 h
Osaamiskartoitus
Oppimispäiväkirja
Kirjallinen tehtävä
Itsenäinen opiskelu, jonka aikana perehdytään kirjalliseen materiaaliin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 6 h
Workshop 2 h
Osaamiskartoitus 2h
Kirjallinen tehtävä 10 h
Oppimispäiväkirja 10 h
Kirjallisen materiaalin lukeminen 105 h

Sisällön jaksotus

Tammikuussa luento 1, osaamiskartoitus ja 1. oppimipäiväkirja.
Maaliskuussa luento 2
Toukokuussa luento 3
Kesäkuussa oppimispäiväkirja 2

Syyskuussa workshop ja kirjallisen tehtävän palautus
Joulukuussa oppimispäiväkirja 3.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija osoittaa kykenevänsä soveltamaan potilaan hoitamiseen ja lääkkeen määräämiseen liittyvää lainsäädäntöä sekä ammattieettisiä periaatteita lääkkeitä määrätessään tunnistaen oman tehtäväalueensa rajat.

Opiskelija kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja sen kehittymistä, tunnistaa ja ennakoi lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä sekä kehittää riskien- ja laadunhallintaa omalla tehtäväalueellaan.