Siirry suoraan sisältöön

Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä (4 op)

Toteutuksen tunnus: YSYSL200-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 11.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Hannele Tyrväinen

Vastuuopettaja

Hannele Tyrväinen

Ryhmät

  • YSY20SK
    Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
  • YSY21SK
    Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on oppia soveltamaan itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet

Sovellat, yhdistät ja kriittisesti arvioit kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen ja farmakologian tietoja toteuttaessasi turvallista lääkkeen määräämistä ja lääkehoitoa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Osaat dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet sekä lääkehoidon ja hoitotyön toteutuksen.

Hallitset lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan sairaanhoitajan vastaanotolla.

Päivität säännöllisesti tehtäväalueesi diagnostiikkaan ja uusiin lääkeaineisiin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tunnistat oman tehtäväalueesi ja osaamisi rajat ja vastuun sekä konsultoit muita ammattihenkilöitä tarvittaessa.

Sisältö

Systemaattinen tiedonhaku ja hoitosuositukset
Päätöksentekoprosessi potilaan haastatteluun, kliiniseen tutkimiseen ja näyttöön perustuen
Terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja seuranta
Lääkehoidon ohjaus ja lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen
Dokumentointi

Aika ja paikka

1. webinaari 15.9.2022klo 16-18
2. webinaari 12.10.2022 klo 16-18
3. webinaari 16.11.2022 klo 16-18
Opintojakso toteutuu 100 % verkossa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Dimitrow, M., Leikola, S., Kivelä, S.-L., Airaksinen, M., Mykkänen, S. & Puustinen, J. 2013. Iäkkäiden hoidossa vältettävät lääkkeet: katsaus suosituksiin. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 129(11):1159-66. 7s. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11010.pdf

Holopainen, A., Junttila, K., Jylhä, V., Korhonen, A., Seppänen, S. 2013. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Hel-sinki, Fioca. Kappale 3, sivut 79-117. 38 s.

Vänskä, K. 2012. Ohjauksen osaajat – miten he sen tekevät? Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 132. Sivut 13-36 ja 55-116. 84 s

Suositeltava tukimateriaali:

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma. Fimean julkaisuja 1/2015. http://www.fimea.fi/docu-ments/160140/1153780/28244_KAI_1_2015.pdf/1288d5a2-8558-4d37-a762-d0fe2e71b8d1

Paakkari, P & Forsell, M. Vanhusten lääkehoito. https://www.oppiportti.fi/op/dvk00032/avaa (Toimiakseen linkki vaatii kirjautumisen Terveysporttiin Janetin kautta)

Kemppainen V, Kiema M & Kvist T. (2018). Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajatoimintapotilaan hoitotyössä. Hoitotyön suositus. http://www.hotus.fi/hoitotyon-tutkimussaatio/omahoidon-ohjauksen-sisallot-sydamen-vajaatoimintapotilaan-hoitotyossa-hoit

Routasalo, P & Pitkälä, K. 2009. Omahoidon tukeminen: opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. https://1590621.168.di-recto.fi/@Bin/7a46107efb7fcbdb5497b2d2ab82f06b/1611751497/application/pdf/193899/omahoidon_tukem_opas_12_09.pdf

Heikkinen K, Kaistila T, Knaapi-Junnila S, Kukkonen M, Pohju A, Siltanen H, Juusela M. 2018. Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt. Hoitotyön suositus. https://www.hotus.fi/keuhkoahtaumatau-tia-sairastavan-omahoidon-sisallot-hoitosuositus/

Harju, E., Korpela, T., Naukkarinen, H., Saaranto, E-M. & Salomaa, S. 2020. Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoito. Hoitotyön suositus. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/11/suositus-final.pdf

Opetusmenetelmät

Kolme ohjauswebinaaria
Kolme oppimistehtävää

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen webinaareihin 6 t
Oppimistehtävien tekeminen ja itsenäinen opiskelu 102 t

Sisällön jaksotus

1. webinaari 15.9.2022klo 16-18
2. webinaari 12.10.2022 klo 16-18
3. webinaari 16.11.2022 klo 16-18
Oppimistehtävä 1 syyskuu
Oppimistehtävä 2 lokakuu
Oppimistehtävä 3 joulukuu

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Opintojakson suoritus koostuu kolmen kirjallisen oppimistehtävän hyväksytystä suorittamisesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä monitieteellistä tietoa lääkkeitä määrätessään ja lääkehoitoa toteuttaessaan.
Hän tunnistaa tehtäväalueensa ja osaamisensa rajat ja hakee aktiivisesti tutkittua tietoa päätöksentekonsa tueksi. Opiskelija hallitsee lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan sairaanhoitajan vastaanotolla Opiskelija osaa dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet sekä lääkehoidon ja hoitotyön toteutuksen.