Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSSK0103-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Katja Kokkinen

Vastuuopettaja

Katja Kokkinen

Ryhmät

 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat arvioida itsenäisesti hoidon tarpeen yhteistyössä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa sekä kehittää mielenterveys- ja päihdetyön prosesseja näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen. Osaat kriittisesti arvioida ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön päätöksentekotaitojasi kliinisten ja eettisten periaatteiden perusteella sekä hallitset asiakkaan kliinisen tutkimisen ja kliinisessä mielenterveys- ja päihdetyössä käytettävät tutkimusmenetelmät. Osaat myös suunnitella asiakkaan hoitoa tavoitteellisesti, yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa, moniammatillista tietoa kriittisesti hyödyntäen.

Sisältö

- Itsenäinen hoidon tarpeen arviointi yhdessä asiakkaan ja heidän läheistensä kanssa
- Kliinisen ja eettisen päätöksentekokyvyn kehittäminen
- Kliininen tutkiminen ja kliinisen tutkimisen menetelmät
- Hoidon tavoitteiden asettaminen asiakkaan ja tämän läheisten kanssa, moniammatillista tietoa hyödyntäen

Aika ja paikka

Intensiivipäivät 9.-10.2.2023 Turun ammattikorkeakoulussa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjasta Santos, JC. & Cutcliffe, JR. 2018. European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century. A Person-Centered Evidence-Based Approach. Springer International Publishing Switzerland. Soveltuvin osin.
Laitila M (2010) Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Fenomenografinen lähestymistapa. Väitöskirja. Kuopio, Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos. Terveystieteiden tiedekunta.
Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T. (2011) Psykiatria. 9.uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.
Rathert C, Wyrwich MD & Boren SA (2013) Patient-centered care and outcomes: a systematic review of the literature. Medical Care Research and Review 70(4): 351-79.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä, kaksi peräkkäistä intensiivipäivää Turussa (sisältää luentoja, ryhmätöitä), kirjallinen tehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä 1 op, intensiivipäivät 1 op, opintojakson kirjallinen tehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä annetaan noin kuukausi ennen intensiivipäiviä. Kirjallinen tehtävä annetaan intensiivipäivillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.