Siirry suoraan sisältöön

Strateginen talousjohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YHYYA220-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 30.08.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Opettaja

 • Pekka Pirinen

Ryhmät

 • YHO21S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • ZJA22SH
  Avoin AMK, lita
 • YHO20S1
  Organisaation ja talouden johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Talousjohtaminen voi olla merkittävä tuki yrityksen strategiselle päätöksenteolle. Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus perehtyä siihen, miten talousjohtamisesta tulee strategista.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson oppimistavoitteet
Tällä opintojaksolla opit, miten yritykset voivat käyttää talousjohtamisen menetelmiä, tietoja ja taitoja strategisen päätöksenteon tukena. Tunnistat talousjohtamisen eri tehtävät ja sovellat laskentatekniikoita, -menetelmiä ja -työkaluja erilaisissa tilanteissa. Opit tunnistamaan, analysoimaan ja ratkaisemaan erilaisia ongelmatilanteita, jotka liittyvät talousjohtamiseen ja strategisiin kysymyksiin. Opit arvioimaan yrityksen suoriutumista ja menestymistä erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla.

Sisältö

Geneeriset strategiat, strateginen talousjohtaminen, kustannusanalyysit, arvokäsitteet, asiakaskannattavuus, asiakasarvo, kilpailija-analyysi, suorituskyvyn johtaminen, suorituskyvyn kehittämistekniikat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson opettajan ilmoittama kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Opintojakson aihepiiriin johdattelevat webinaarit, itsenäiset oppimistehtävät.

Ohjaus:
Pakollinen aloituswebinaari Zoomissa
Verkko-oppimisympäristön ohjaustyökalut (Moodle, Teams, Zoom)

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 8 h, itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät 127 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä oppimistehtävissä (100 %, 5 op) osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä strategisen talousjohtamisen käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia ja kehittämisehdotuksia. Kehität organisaatiota työroolisi näkökulmasta. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat strategisen talousjohtamisen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit strategisen talousjohtamisen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä strategisen talousjohtamisen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Johdat tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa sovellat uusia menetelmiä. Kehität organisaation toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehdon. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Jäsennät strategisen talousjohtamisen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet strategisen talousjohtamisen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Johdat ja/tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa ratkaiset käytännön ongelman. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa strategiseen talousjohtamiseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti strategisen talousjohtamisen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit strategista talousjohtamista yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Osoitat kehittämisen vastuuta oman ammattialan uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta sekä organisaation tavoitteellisesta oppimisesta. Johdat tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa tuotat ja analysoit uutta tietoa sekä uudistaa toimintatapoja alasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Hallitset rahoituksen/ulkoisen laskentatoimen peruskäsitteet (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma) ja tilinpäätösanalyysin perusteet, johdon/sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet (kustannuskäsitteet, katetuotto, kriittinen piste, varmuusmarginaali, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman ero) sekä taulukkolaskentaohjelman (Excel) käytön.