Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: AE00BC89-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

6 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Leena Selkivuori
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE22SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla syvennät osaamistasi yksilöllisen oppimisprosessin ohjaamisessa ja erityisen tuen hyödyntämisessä oppimisprosessin tukena. Opit myös hyödyntämään teoreettista tietoa käytännön opetus- ja ohjaustyön tukena ja tarkastelemaan käytännön ilmiöitä teoreettisesti.

Opintojakson osaamiset:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen
tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat opettaa ja ohjata erilaisia oppijoita yksilöllisesti erityisen tuen menetelmiä ja oppilaitoksen erityistä tukea hyödyntäen ja oppimisympäristön inklusiivisuutta edistäen.

Sisältö

Harjoittelun ydinsisältö on teoreettisesti perustellun yksilölli-sen oppimisprosessin ja erityisen tuen/vaativan erityisen suunnittelu ja toteutus. Yksityiskohtaisempi sisältö määrittyy omien henkilökohtaisten harjoittelutavoitteittesi mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ennen harjoittelun alkua valitse sellaista kirjallisuutta, joka tukee työskentelyäsi ja oppimistasi harjoittelussa. Kirjaa valitsemasi kirjallisuus harjoittelusuunnitelmaasi. Harjoittelun jälkeen hyödynnä raportissa lisäksi kirjallisuutta, jonka auttaa sinua tarkastelemaan harjoittelun aikaisia ilmiöitä ja asioita sekä reflektoimaan oppimistasi teoriaan kytkettynä.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle oppimisellesi asettamiisi tavoitteisiin, jotka kuvaat ennen harjoittelua tehtävässä harjoittelusuunnitelmassa. Harjoittelua et voi tehdä omassa työssäsi, vaan toteutat sen itsellesi uudessa toimintaympäristössä. Harjoittelupaikka voi olla ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, yleisessä ammattioppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiin pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

Ennen harjoittelusuunnitelman tekoa tutustut harjoitteluympäristöön/-paikkaan ja valitset harjoittelua taustoittavaa kirjallisuutta. Sovit myös harjoittelunohjaajasta, jonka tulee olla harjoittelupaikkasi erityisopettaja. Harjoittelun voit aloittaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti sen jälkeen, kun vastuukouluttajasi on hyväksynyt harjoittelusuunnitelmasi.

Harjoittelun toteutat harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun aikana suunnittelet ja toteutat erityisen tuen oppimiskokonaisuuksia yhdessä opiskelijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Harjoittelussa ohjaat erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden oppimista ja reflektoit toimintaasi ja oppimistasi suhteessa harjoittelun tavoitteisiin. Harjoittelua ohjaava erityisopettaja tukee osaamisesi kehittymistä antamalla palautetta. Harjoittelun jälkeen käyt palautekeskustelun myös oman oppimispiirisi ja vastuukouluttajasi kanssa. Oppimisen reflektoimiseksi on hyvä pitää oppimispäiväkirjaa.

Harjoittelusta laadit kirjallisuuteen ja päiväkirjaasi pohjautuvan harjoitteluraportin. Raportissa reflektoit osaamisesi kehittymistä ja tavoitteittesi saavuttamista sekä yhdistät käytännön kokemukset ja teoreettista tietoa erityisopettajan käyttöteorian perustaksi. Raportissa pohdit myös saadun ohjauksen ja harjoittelun merkitystä osaajaidentiteettisi kehittymisessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu itsellesi vieraassa ammatillisessa oppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiisi pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

Kansainvälisyys

Osa harjoittelusta on mahdollista tehdä ulkomailla, jos se on oppimistavoitteesi huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Tämän opintojakson osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla kolmen viikon mittaisen, henkilökohtaisiin tavoitteisiisi perustuvan harjoittelun itsellesi vieraassa oppilaitoksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 6 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 162 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi.

Harjoittelusta kolme viikkoa on sinulle vieraassa oppilaitoksessa tehtävää monipuolista käytännön harjoittelua ja harjoittelunohjaajan kanssa käytävää ohjauskeskustelua. Muu työskentely on kirjallisuuteen perehtymistä, harjoittelusuunnitelman ja harjoitteluraportin työstämistä sekä ohjauskeskustelua oppimispiirissä ja vastuukouluttajan kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi, harjoittelunohjaajan kanssa käytävät ohjauskeskustelut, oppimispiirin vertaisarviointi ja vastuukouluttajan kanssa käytävä ohjauskeskustelu.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee vastuukouluttajasi, kun kaikki harjoitteluun sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat harjoittelusuunnitelmasi ja harjoitteluraportti sekä ohjauskeskustelut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen:
Osaat suunnitella omaa ammatillista kehittymistäsi edistävän kokonaisuuden ja valita siihen soveltuvaa kirjallisuuta.

Osaat tunnistaa ja huomioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja niiden perusteella suunnitella ja toteuttaa opetusta ja ohjausta monenlaisille oppijoille erityisen tuen menetelmiä hyödyntäen. Kykenet perustelemaan pedagogiset ratkaisusi kytkemällä ne teoriaan ja opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin.

Hyödynnät harjoitteluoppilaitoksen erilaisia tuki- ja palvelujärjestelmiä. Tunnet oppilaitoken yhteistyöverkostoja ja osaat toimia aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti niiden kanssa oppimisen edistämiseksi. Ymmärrät inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle ja osaat hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen edistämiseen.

Osaat arvioida omaa kehittymistäsi erityisen tuen asiantuntijana yksilöllisen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa. Arvioit ja osoitat osaamistasi laatimalla harjoittelusta pedagogisesti jäsennellyn harjoitteluraportin, jossa hyödynnät valitsemaasi kirjallisuutta.

Esitietovaatimukset

Harjoittelua ennen on hankittava Erityisopedagoginen tietoperusta ja Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa -opintojaksojen osaaminen.