Siirry suoraan sisältöön

Erityispedagoginen tietoperusta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00BO56-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

06.06.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Leena Selkivuori
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE22SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Tällä opintojaksolla perehdyt erityisen tuen arvoperustaan ja erityispedagogiseen tiedonmuodostukseen. Tutustut tieteellisiin julkaisuihin ja tarkastelet tutkimustiedon soveltavaa käyttöä erityiskasvatuksen ratkaisuissa. Pohdit erityisen tuen käytäntöjä ja pedagogisia ratkaisuja. Arvioit erityisen tuen vaikuttavuutta ja merkitystä yksilön ja yhteisön kannalta.

Opintojakson osaamiset:

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista,
joka tarkoittaa valmiuksia perehtyä ja käyttää erityispedagogista tutkimustietoa. Kehittämisosaaminen konkretisoituu suunniteltaessa ja toteutettaessa inklusiivisia ratkaisuja.

Reflektio-osaamista,
joka tarkoittaa tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson osaamistavoite:

Noudatat työssäsi erityiseen tukeen liitettäviä ammattieettisiä periaatteita ja osaat käyttää erityispedagogiikan alan tutkimusta oman työsi perustan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Sisältö

Erityiskasvatuksen teoria ja filosofia: käsitteistö ja käsitteet, toimintaa ohjaavat paradigmat, soveltava tieto käytännön toimintana. Erityispedagogiikka tieteenalana.
Soveltava tutkimus ammatillisen koulutuksen erityisen tuen kehittämisen välineenä. Ammatillisen erityisopetuksen tutkimusperustainen kehittäminen.
Tieteellisen tutkimuksen merkitys ja käytäntö erityisen tuen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen välineenä. Erityiskasvatuksen; erityisopetus, erityispedagogiikka, erityishuolto, ajankohtaiset teemat. Erityinen tuki opettajan työnä; valintojen ja vaikuttavuuden tutkimusperusteisuus.

Aika ja paikka

Verkkokurssi on avoinna 6.6.-30.9.2022
Opintojakson aloituswebinaari on 8.6.2022. Kaksi samansisältöistä koontiwebinaaria järjestetään elo-syyskuussa 2022. Ajankohdat ilmoitetaan aloituswebinaarin yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ei tentittävää kirjallisuutta.

Opintojakson perusteokset:
Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2019. Erityispedagogiikan perusteet. Uudistettu 4. painos. Jyväskylä. PS-kustannus.
Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. 2019. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.

Opintojaksolla käytettävät ja tehtäviin suositeltavat tutkimusaineistot, verkkosivut ja -julkaisut on kuvattu verkkokurssin sivustoilla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja se sisältää kaksi webinaaria, aloitus- ja koontiwebinaarin. Muu työskentely tapahtuu itsenäisesti verkossa opintojakson aineistoihin perehtyen ja tehtäviä tehden. Tehtäväkirjallisuus valitaan ja siihen perehdytään huolella. Opintojakson tehtävissä tarkastellaan kirjallisuuden antia, tutkittua tietoa, suhteessa omaan työhön, ammattialaan ja kokemuksiin eriyisestä tuesta. Opintojakson kokoavassa tehtävässä kirjoitetaan yhtenäinen teksti.

Opintojakson kouluttaja ohjaa ja opastaa aloituswebinaarissa sekä tarvittaessa sovittuna ajankohtina aineiston valintaa, sen käyttöä sekä tehtävien tekemistä.

Opintojakson kouluttaja ohjaa ja opastaa aloituswebinaarissa sekä tarvittaessa sovittuina ajankohtina aineiston valintaa ja käyttöä sekä tehtävien tekemistä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla aloitus- ja koontiwebinaariin, perehtymällä opintojakson aineistoihin ja tekemällä niihin liittyvät tehtävät.

Osaamisen osoittaminen:

Tavoitteena olevan osaamisen osoitat verkkokurssin tehtävillä. Tehtävistä ilmenee erityispedagogiikan alan tutkimusaineistoihin ja kirjallisuuteen perehtyminen. Opintojakson osaamistavoitteet kokoavassa tehtävässä pohdit tarkastelemasi tutkimuksen menetelmällisiä valintoja, tulosten rakentumista, niiden merkittävyyttä ja sovellettavuutta ammatilliseen koulutukseen. Kirjaat tehtävään myös perusteltuja ehdotuksia jatkotutkimusaiheista. Opintojakson koontiwebinaarissa osoitat osaamista esittelemällä kokoavasta tehtävästä laatimasi koosteen, osallistumalla asiantuntevasti keskusteluun sekä antamalla kirjallisen vertaispalautteen yhdelle opiskelijakollegalle vastaavasta tehtävästä.


Opintojakson korvaaminen aiemmilla opinnoilla:
- Opintojakson voit korvata aiemmin suoritetuilla erityispedagogiikan perusopinnoilla (25op). Korvaavuutta ja sisällyttämistä haet erillisellä hakemuslomakkeella, johon liität kopion korvaavaksi esittämästäsi opintojen todistuksesta ja tarvittaessa sisältökuvauksen.

Opintojakson osaamisen tunnistaminen ja arviointi:
-Opintojaksosta voi hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja arviointia omalta kouluttajalta. Hakeminen tehdään erillisellä lomakkeella, johon liitetään 1) se kirjallinen aineisto, jonka perusteella tunnistamista ja arviointia haet ja 2) kirjoitettu arviointiaineiston osoittamasta osaamisesta suhteessa opintojakson osaamistavoitteeseen ja arviointikriteereihin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 135 h (5 x 27 h) opiskelijan työtä:
- aloituswebinaari 2 h
- koontiwebinaari 4 h
- itsenäistä työskentelyä 125 h
- vertaisarviointi ja itsearviointi 3 h
- palaute 1 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat webinaareihin aktiivinen osallistuminen, verkkoaineistoon perehtyminen ja sen hyödyntäminen tehtävissä. Arviointiaineistoa ovat
myös opintojakson tehtävät, verkkokeskustelut ja itsearviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn tason arviointikriteerit:

Kehittämisosaaminen:
Ymmärrät erityispedagogisen tutkimuksen tiedonrakentumisen ja soveltavan tiedon mahdollisuudet erityisen tuen käytännön ratkaisuihin. Osaat soveltaa tutkimustietoa oman työn ja työyhteisön erityisen tuen osaamisen kehittämiseen.

Reflektio-osaaminen:
Osaat reflektoida omaan ammattialaasi liittyviä peruskäsityksiä, arvoja ja asenteita liittyen moninaisuuteen, erityiseen tukeen ja osallisuuteen. Osaat asettaa itsellesi tavoitteita inklusiivisen toimintaympäristön kehittämiseksi.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijoille.
Opintojakso sopii myös opettajaopintoja tekeville tai jo opettajana toimiville/toimineille henkilöille, jotka haluavat perehtyä erityispedagogiikkaan.